Oproep: Kansen voor circulair binnen zonne-energie

Leerkring voor beleids-, project- en programmamakers van gemeenten in Zuid-Holland

Gemeenten en regio’s zijn op het moment zowel bezig met de energietransitie als met circulaire economie. Er worden iedere dag veel nieuwe zonnepanelen geplaatst. De komende jaren zullen ook veel bestaande zonnepanelen worden vervangen. Wat gebeurt er met deze panelen als ze aan het einde van hun levensduur zijn? Kunnen we ervoor zorgen dat deze panelen niet op de afvalberg belanden, maar dat hun materialen zo hoogwaardig mogelijk worden benut?

Het is mogelijk om de transitie naar schone energie en het inrichten van een circulaire economie met elkaar te verbinden. De circulaire economie kan een positieve rol spelen in de energietransitie door de afhankelijkheid van grondstoffen terug te dringen. Deze kansen worden idealiter aan de voorkant van het proces benut, bijvoorbeeld via inkoopregelingen, pilots en samenwerkingen rondom inzameling en recycling.

Leerkring met concrete casussen

De rol die gemeenten kunnen spelen bij deze vragen en kansen staat centraal in de leerkring die Platform31 en de provincie Zuid-Holland organiseren. Op basis van concrete casussen worden mogelijkheden en uitdagingen gezamenlijk verkend. Leren in de praktijk staat centraal. Werk jij bij Zuid-Hollandse gemeente aan de energietransitie of de circulaire economie, en speelt er een casus rondom zonne-energie waarbij je meer wil weten over de circulaire kansen binnen zonne-energie? Meld je voor 20 juli aan voor deze leerkring!

Planning

De leerkring loopt van augustus tot december 2020. De exacte planning is afhankelijk van de agenda’s van de deelnemers en de stand van zaken rondom het coronavirus.

1. Vooronderzoek: augustus 2020
2. Online masterclass: begin september
3. Workshops: najaar 2020

Opleveren definitieve rapportage: najaar 2020.

Achtergrondinformatie

De leerkring heeft twee doelen: bewustwording van circulaire alternatieven voor zonnepanelen, en inzicht in mogelijk hergebruik van de bestaande voorraad zonnepanelen. Het is de intentie om in de leerkring in duo’s aan de slag te gaan, om zo tot een integrale afweging te komen van de duurzaamheidseffecten van zonne-energie versus andere alternatieven, nu en in de toekomst. Vanuit gemeenten zijn zowel deelnemers vanuit de energietransitie, als vanuit circulaire economie/lokale duurzaamheid welkom.

De leerkring heeft een trapsgewijze aanpak, waarbij we steeds de geleerde lessen meenemen in de volgende stap:

  • Kort vooronderzoek als input voor online masterclass en workshops. Inclusief korte verkenning van ervaringen uit het buitenland
  • Online masterclass over belang van en mogelijkheden voor het meenemen van circulariteit in (zonne-)energie. Experts laten impact van zonnepanelen op C02 uitstoot zien en de verschillende kansen en bedreigingen/obstakels voor het komen tot circulaire zonne-energie en gaan in op CE-beleid van gemeenten.
  • Workshops (3) met een vaste groep deelnemers (duo’s per gemeente/deelnemende organisatie). Samen met experts komen we tot gerichte handvatten aan de hand van concrete casussen van de deelnemers. Per workshop krijg je een visueel overzicht van de belangrijkste geleerde lessen en stappen.
    • Workshop 1: alternatieven voor niet-circulaire zonnepanelen en de rol van gemeenten
    • Workshop 2: het recyclen van huidige en toekomstige voorraad zonnepanelen
    • Workshop 3: samenwerken aan circulaire zonne-energie: hoe zet je samen stappen verder?

Voor wie?

De leerkring richt zich op beleids-, project- en programmamakers van gemeenten in Zuid-Holland. De deelnamebijdrage is 1500 euro per gemeente, u kunt hiervoor met twee personen deelnemen. Voorwaarde voor deelname is daarnaast het aanleveren van een concrete casus. Voldoe je niet aan deze voorwaarden maar ben je wel geïnteresseerd, neem dan contact op met Barbara Heebels.

Tot slot

Platform31 heeft een breed duurzaamheidsprogramma waarbij wij specifieke kennis en ervaring hebben ontwikkeld op zowel de energietransitie als circulariteit (met name in relatie tot gebouwde omgeving en maakindustrie) in diverse onderzoeksprojecten, leerkringen en experimenten. De deelnemers profiteren van de relevante informatie en resultaten uit deze projecten.

.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij Barbara Heebels, barbara.heebels@platform31.nl, 06 2301 2799.