Oproep: deel uw regionale best practice en ondersteun het brede mkb in de groei van ondernemerschap!

Mkb-ondernemers staan voor een aantal grote uitdagingen. Schaalvergroting, prijzenoorlogen, digitalisering en globalisering treft velen van hen en noopt hen tot het aanpakken van meerdere ontwikkelingen. Het inspelen op de kansen van digitalisering, de opkomst van de platformeconomie, nieuwe technologieën en verdienmodellen en het daarbij vinden en binden van geschikt personeel is belangrijker dan ooit. Maar hoe doe je dat als ondernemer? En wat kunnen kennisinstellingen en overheden hierin betekenen om de productiviteit bij het brede mkb te vergroten?

Om dit in kaart te brengen start Platform31 samen met een coalitie van Rijk, bedrijfsleven en decentrale overheden, een inventarisatie van succesvolle praktijkvoorbeelden van regionale initiatieven, die het brede mkb ondersteunen in ontwikkeling en groei van ondernemerschap. Deel uw aanpak en ondersteun de ontwikkeling naar een duurzame en digitale economie.

Praktijkvoorbeelden

We zijn op zoek naar praktijkvoorbeelden die ondernemers ondersteunen om verder te groeien, naar meer omzet, meer personeel, en uitbreiding naar nieuwe of andere markten. Het gaat om interventies, aanpakken, maatregelen, projecten of programma’s die minimaal 1 jaar in uitvoering zijn en waarvan de voortgang en resultaten meetbaar zijn. De focus ligt hierbij op praktijkvoorbeelden die opschaalbaar zijn, zowel qua inhoud, aanpak als financiering. Wij zoeken best practices op het gebied van de volgende drie thema’s:

  • Personeel. Kent u goede voorbeelden van regionale initiatieven om het menselijk kapitaal van het mkb te verhogen en er voor te zorgen dat het brede mkb kan beschikken over voldoende geschikt en gekwalificeerd personeel?
  • Financiering. Heeft u gehoord van initiatieven die op regionaal niveau de financiële positie van mkb-ondernemers (structureel) versterkt?
  • Innovatie. Deelt u graag een goed voorbeeld van een regionaal initiatief dat het mkb ondersteunt om nieuwe (digitale) technologie te gebruiken in haar bedrijfsprocessen en waarbij aandacht is voor de verspreiding van (nieuwe) kennis richting ondernemers: via welke kanalen bereikt informatie de ondernemers en wat maakt dat ze er ook daadwerkelijk iets mee gaan doen?

Voor wie?

Met deze inventarisatie richten we ons specifiek op de partijen die werken aan de ondersteuning van het brede mkb: gemeenten, provincies, de Kamer van Koophandel, regionale ontwikkelingsbedrijven, branche-vakorganisaties, ondernemersverenigingen, triple-helix samenwerkingsverbanden zoals regionale economic boards et cetera.

Bent u betrokken geweest bij, of heeft u gewerkt aan een project dat in uw ogen bijdraagt aan de groei van ondernemerschap in het mkb? Of bent u als lokale of regionale overheid in contact met de kleinere, innovatieve MKB-ondernemer met regionaal bereik? Bent u zelf die ondernemer? Dan zijn wij op zoek naar u!

Uit de aangeleverde best practices maakt een expertgroep bestaande uit experts vanuit het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid (landelijk en regionaal) met kennis en praktijkervaring met (de ondersteuning van) het mkb en affiniteit met de drie thema’s een selectie van 20 casussen. Zij letten hierbij onder meer op economisch effect, positieve impact op ondernemers en potentie tot opschaling.

Wat levert deelname u op?

Door met uw praktijkvoorbeeld deel te nemen aan deze inventarisatie kan uw initiatief of aanpak landelijke bekendheid verwerven en een rol spelen in de landelijke discussie over de ondersteuning van het brede mkb in ontwikkeling en groei van ondernemerschap. Met de verdiepende analyse door Platform31 gaan we na hoe uw initiatief positieve impact heeft (gehad) op ondernemers. De lessen die dit oplevert zijn waardevol voor uw eigen praktijk én voor collega’s elders in het land. Daarnaast kunt u profiteren van de best practices uit andere regio’s. Geef ons een kijkje in uw keuken en krijg er een platform voor terug!

Wat doen we met uw best practice?

Uw best practice helpt ons te achterhalen ‘wat werkt’ voor het brede mkb en wat ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden hierin kunnen betekenen. Aan de hand van deskresearch en interviews maken we hiervoor een analyse van de 20 geselecteerde praktijkvoorbeelden. De opbrengst bundelen we in een handzame publicatie met do’s en dont’s, waarin de opgedane lessen en inzichten centraal staan. Door best practices in beeld te brengen, kunnen Rijk en regionale partijen van elkaar leren en de goede voorbeelden uit andere regio’s in hun eigen situatie toepassen. Deze inventarisatie stelt de betrokken partners (EZK, IPO, G40, VNG, MKB Nederland, KvK) in staat om te komen tot eventuele afspraken en acties voor ondersteuning van het brede mkb. Om in de behoefte aan het delen van lessen, inzichten en praktijkervaring te voorzien, reizen we door het land om hier tijdens bijeenkomsten bekendheid aan te geven. Hier nodigen wij u uiteraard voor uit.

Doet u mee?

Lever uw best practice vóór 8 oktober bij Joost van Hoorn aan door dit document in te vullen en te versturen. Ook met vragen kunt u bij hem terecht.