Opinies over de betaalbaarheid van wonen (6)

Betaalbaarheid naar de woningcorporaties ‘op eigen kracht’

Om de lopende discussie over de betaalbaarheid van wonen een vervolg te geven zijn verschillende spelers in het veld benaderd om hun mening te geven. De bijdrage ‘Betaalbaarheid naar de woningcorporaties ‘op eigen kracht’ van Monique Govers (directeur-bestuurder Omnia Wonen), Guus Haest (adviseur maatschappelijke ontwikkeling) en Jan van Vucht (directeur-bestuurder Area Wonen) is de zesde in de reeks.

Betaalbaar wonen

Platform31 verkent het systeem voor betaalbaar wonen. In april verscheen de notitie ‘Hervorming systeem betaalbaarheid sociale huursector’ waarin, samen met negen corporaties, op een systematische wijze in beeld is gebracht wat de mogelijke effecten zijn van een aantal varianten om de betaalbaarheid van het wonen te organiseren. Deze inzichten kunnen helpen om een goede politieke afweging te maken. En in 2016 publiceerde Platform31 het rapport ‘Overstag met de huurtoeslag’ waarin de ondoelmatigheden in het huidige stelsel zijn omschreven. In samenspraak met de partners van Platform31 (onder wie Aedes, Companen, RIGO, de Woonbond en 17 corporaties) zijn drie hervormingsvoorstellen omschreven, inclusief de effecten op de betalingsrisico’s. Deze zijn nog steeds actueel.

Lees de opinie Betaalbaarheid naar de woningcorporaties ‘op eigen kracht’ van Monique Govers, Guus Haest en Jan van Vucht (pdf).

Meer informatie

Lees