Opinies over de betaalbaarheid van wonen (3)

Voorzichtig met de huurtoeslag

Om de lopende discussie over de betaalbaarheid van wonen een vervolg te geven zijn verschillende spelers in het veld benaderd om hun mening te geven. Peter Veld, als directeur bij het ministerie van VROM verantwoordelijk geweest voor de Individuele Huursubsidie van 1991-1998 en als directeur-generaal van de Belastingdienst voor de Huurtoeslag van 2009-2015, is de derde in de reeks met zijn bijdrage ‘Voorzichtig met de huurtoeslag’

Betaalbaar wonen

Platform31 verkent het systeem voor betaalbaar wonen. In april verscheen de notitie ‘Hervorming systeem betaalbaarheid sociale huursector’ waarin, samen met negen corporaties, op een systematische wijze in beeld is gebracht wat de mogelijke effecten zijn van een aantal varianten om de betaalbaarheid van het wonen te organiseren. Deze inzichten kunnen helpen om een goede politieke afweging te maken. En in 2016 publiceerde Platform31 het rapport ‘Overstag met de huurtoeslag’ waarin de ondoelmatigheden in het huidige stelsel zijn omschreven. In samenspraak met de partners van Platform31 (onder wie Aedes, Companen, RIGO, de Woonbond en 17 corporaties) zijn drie hervormingsvoorstellen omschreven, inclusief de effecten op de betalingsrisico’s. Deze zijn nog steeds actueel.

Lees de opinie Voorzichtig met de huurtoeslag van Peter Veld (pdf).

Meer informatie

Lees