Opinies over de betaalbaarheid van wonen

Schaf de huurtoeslag af!

Om de lopende discussie over de betaalbaarheid van wonen een vervolg te geven zijn verschillende spelers in het veld benaderd om hun mening te geven. Paulus Jansen van de Woonbond trapt als eerste af met zijn bijdrage ‘Schaf de huurtoeslag af!’

Volgens Jansen moet “vraagondersteuning van het wonen eigendomsneutraal zijn, niet tot een armoedeval leiden, door de overheid gefinancierd worden en wenselijke maatschappelijke doelen als verduurzaming, doorstroming op de woningmarkt en een ongedeelde stad niet in de weg zitten. Een woontoeslag, gebaseerd op het voucher-systeem, is een flinke stap in de goede richting. Een nieuwe belastingstelsel zou een aparte vraagondersteuning van het wonen wellicht zelfs geheel overbodig maken. Herziening van de huurtoeslag moet gecombineerd worden met een aantal aanpassingen van het huurprijsregime, de liberalisatiegrens, de woningtoewijzing om een optimaal maatschappelijk resultaat te bereiken. En natuurlijk moet fiscaal beleid maatschappelijk wenselijk gedrag van verhuurders bevorderen, niet ontmoedigen.”

Betaalbaar wonen

Platform31 verkent het systeem voor betaalbaar wonen. In april verscheen de notitie ‘Hervorming systeem betaalbaarheid sociale huursector’ waarin, samen met negen corporaties, op een systematische wijze in beeld is gebracht wat de mogelijke effecten zijn van een aantal varianten om de betaalbaarheid van het wonen te organiseren. Deze inzichten kunnen helpen om een goede politieke afweging te maken. En in 2016 publiceerde Platform31 het rapport ‘Overstag met de huurtoeslag’ waarin de ondoelmatigheden in het huidige stelsel zijn omschreven. In samenspraak met de partners van Platform31 (onder wie Aedes, Companen, RIGO, de Woonbond en 17 corporaties) zijn drie hervormingsvoorstellen omschreven, inclusief de effecten op de betalingsrisico’s. Deze zijn nog steeds actueel.

Lees de opinie Schaf de huurtoeslag af! van Paulus Jansen (pdf).

Meer informatie

Lees