Opbrengsten van het werken met Mobility Mentoring®

Sinds het voorjaar van 2018 is Platform31 de exclusieve partner van het Amerikaanse EMPath voor de doorontwikkeling en verspreiding van Mobility Mentoring® in Nederland. Sindsdien werken al 16 gemeenten en non-profit organisaties met de aanpak. Afgelopen jaar liet het werken met de aanpak interessante opbrengsten zien. In een paar maanden tijd doen er al 700 mensen met financiële problemen mee met het Nederlandse Mobility Mentoring® programma. Ook in de Verenigde Staten zijn er afgelopen jaar mooie resultaten geboekt. Zo toonde een studie onlangs aan dat Mobility Mentoring® coaching bij ouders positieve invloed heeft op de ontwikkeling van hun kinderen.

Mobility Mentoring® ondersteunt mensen bij het aanpakken van hun financiële en sociale problemen, met als doel een economisch zelfredzaam leven. Het uitgangspunt van de aanpak is het wetenschappelijke inzicht dat chronische stress invloed heeft op het gedrag van mensen. Mensen met chronische stress gaan meer bij de dag leven, zijn minder goed in staat om doelen en prioriteiten te stellen, emoties te reguleren en strategieën te ontwikkelen voor als het tegenzit. Dit vraagt om hulp- en dienstverlening die daar rekening mee houdt. De aanpak is ontwikkeld door de Amerikaanse social work-organisatie EMPath. Sinds vorig jaar werken ook gemeenten en non-profit organisaties in Nederland Mobility Mentoring® informed. In een speciaal opgericht netwerk werken zij samen aan de doorontwikkeling en toepassing van de aanpak op de Nederlandse situatie. Daarvoor is het delen van informatie over wat goed en minder goed gaat cruciaal.

Opbrengsten in Nederland

In het Mobility Mentoring® jaarverslag geven we een indruk van de eerste opbrengsten van een jaar lang Mobility Mentoring® informed werken in Nederland. Wat namen de leden mee uit de studiereis naar EMPath in Boston? Wat bespraken de leden van het netwerk in de leerkringen? En hoe kunnen andere organisaties zoals woningcorporaties baat hebben bij de uitgangspunten van Mobility Mentoring®? Die informatie staat gebundeld in het jaarverslag. De gemeenten Zaanstad, Rotterdam en Alphen aan den Rijn delen informatie over hun pilots met de aanpak en de ervaringen van hun inwoners hiermee. In een survey vroegen we alle netwerkleden naar informatie over wat goed en minder goed gaat en waar ze behoefte aan hebben als het gaat om doorontwikkeling van de aanpak in Nederland. Ook die uitkomsten staan in het jaarverslag.

Verbetering bij ouders én kinderen in Washington

In de Verenigde Staten wordt al langer met Mobility Mentoring® gewerkt. De resultaten die zij tot nu toe hiermee behaalden, zijn veelbelovend. Een rapport van het ECEAP-programma van het departement voor Kinderen, Jeugd en Gezin (DCYF) van Washington State liet onlangs significante verbeteringen zien van de coaching op zowel ouders als hun kinderen. In 2018 namen 3.098 gezinnen met lage inkomens deel aan het DCYF Mobility Mentoring® pilot-programma. De resultaten van deze studie toont een vergelijking met ouders die geen hulp ontvingen volgens de Mobility Mentoring® aanpak. Deelnemende ouders vertoonden significante verbeteringen in het verminderen van conflicten en schulden of het vergroten van opvoedvaardigheden en een gezonde levensstijl. Ook de kinderen van wie de ouders aan de pilot deelnamen, scoorden hoger op hun beoordelingen van rekenvaardigheid, taalvaardigheid, cognitie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Opvallend was dat de kinderen zelf niet gecoacht zijn, maar toch significante verbetering lieten zien op deze gebieden.

Nieuw lidmaatschap

Sinds kort biedt het Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk een vernieuwd lidmaatschap aan. Gemeenten en non-profit organisaties die aan de slag willen met de aanpak of meer willen weten over Mobility Mentoring®, worden eerst lid van niveau 1. Daarin krijgen zij een uitgebreide introductie van het achterliggende gedachtegoed en handvatten voor de implementatie van de aanpak in de organisatie. Organisatie die een goedgekeurd implementatieplan hebben, kunnen doorstromen naar niveau 2. De Mobility Mentoring aanpak vraagt namelijk om een, vaak fundamenteel, andere manier van werken. En daarvoor is een grondige voorbereiding en goede borging in de organisatie nodig. Door eerst lid te worden van niveau 1, krijgen organisaties ondersteuning bij de realisatie hiervan.

De komende tijd blijft Platform31 de voortgang en de resultaten van het werken met Mobility Mentoring volgen. In het najaar verwachten we de eerste resultaten van het onderzoek met de Hogeschool Utrecht naar de resultaten van de pilot met Mobility Mentoring® informed werken in Alphen aan den Rijn.

Stimuleren gedragsbewust beleid in het sociaal domein

Voor een effectieve aanpak van armoede en schulden wordt meer en meer gekeken naar kennis en inzichten over gedrag. Dat zie je terug in Mobility Mentoring®, maar er zijn ook andere goede voorbeelden zoals de Voorzieningenwijzer. Op een overzichtelijke kennispagina deelt Platform31 de komende tijd meer over het stimuleren van gedragsbewust beleid in het sociaal domein. Ga naar www.platform31.nl/gedrag-in-beleid voor meer informatie.

Meer lezen?

Achtergrondartikel: Effectieve aanpak armoede en schulden dankzij inzichten over gedrag
Blog: Kiezen staat vrij, maar struikel niet over de drempels