Ondertekening Green Deal eerste concrete stap na Energieagenda

Op 7 maart 2017 ondertekende minister Kamp van Economische Zaken samen met dertig gemeenten, vijf netbeheerders en twaalf provincies een Green Deal. Het is een eerste concrete stap in de uitwerking van de Energieagenda waarin het kabinet de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050. Platform31 is een van de kennispartners die de Green Deal ondersteunt.

Het energieverbruik van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen beslaat ruim 30 procent van het totale energieverbruik in Nederland. Doel is om die CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Minister Kamp: “Willen we onze welvaart voor toekomstige generaties behouden, moeten we het concurrentievermogen van onze economie versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen verminderen. De Green Deal draagt hieraan bij.”

7 miljoen huishoudens aardgasvrij

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van de zeven miljoen huishoudens in Nederland. Om ervoor te zorgen dat burgers in de toekomst hun huis verwarmen zonder aardgas, is een goed en betaalbaar alternatief nodig. Tegelijkertijd vergt de energietransitie ook bewustwording van de mensen zelf. Dit is misschien wel de grootste maatschappelijke opgave en daarmee dus een belangrijke taak voor het rijk, decentrale overheden, corporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal, hebben inmiddels initiatieven voorbereid om bestaande wijken aardgasvrij te maken.

Green Deal bevordert innovatie

De technologie om andere duurzame warmtebronnen voor verwarming te gebruiken is weliswaar beschikbaar, maar nog niet op grote schaal toegepast in bestaande wijken waar nu door aardgas wordt verwarmd. Doorontwikkeling van de technologie, financiële oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen zijn daarvoor noodzakelijk. Initiatieven die deze Green Deal mogelijk maakt, leveren een belangrijke bijdrage aan die (sociale) innovaties.