Nieuwe kennisvragen over krimp

In een tijd waarin de triomf van de stad overal uitgedragen wordt, ziet rijksbouwmeester Floris Alkemade een voortrekkersrol voor de periferie. Radicale vernieuwingen kunnen juist hier gestalte krijgen. Onze krimpregio’s kunnen motor van innovatie zijn.

Innovaties beginnen met het stellen van de juiste vragen. In deze nieuwe kennisagenda van het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) staan er dertig. Een greep uit de vragen. Wat is de economische meerwaarde van betere bereikbaarheid tussen perifere regio’s en aangrenzende steden in binnenland en buitenland? Hoe kunnen de vraagstukken van verstedelijking en bevolkingsdaling meer geïntegreerd worden benaderd? Hoe ziet in het licht van de vergrijzing een adequate omgeving voor ouderen eruit in gebieden met sterk selectieve bevolkingsdaling?

Op zoek naar antwoorden

Het KDT gaat op zoek naar eerste antwoorden. Daarbij is het belangrijk dat we goed op de hoogte zijn van de kennis die in het land wordt opgedaan. We zijn daarbij niet alleen geïnteresseerd in zuiver wetenschappelijk onderzoek, maar ook in praktijkonderzoek, resultaten van adviestrajecten, afstudeerscripties en onderzoeksjournalistiek. Meld ons deze inzichten en resultaten. Wij zorgen met het KDT ervoor dat inzichten verspreid en gedeeld worden via bijeenkomsten, (website)berichten, uitwisselingsmomenten en projecten.

Bijeenkomsten krimpregio’s

Voorts zal het KDT een actieve rol vervullen door dit jaar te starten met een reeks van vijf kleinschalige bijeenkomsten in verschillende krimpregio’s van Nederland. We zullen daar actuele thema’s agenderen die direct gerelateerd zijn aan de vragen van de kennisagenda. We gaan daarbij nadrukkelijk op zoek naar antwoorden, die van regio tot regio kunnen verschillen. Platgetreden paden zullen we moeten verlaten en nieuwe wegen inslaan. Daar gaan we met ons netwerk naar op zoek.

Van het KDT maken de provincies Limburg, Friesland, Groningen, Gelderland en Zeeland deel uit, evenals het Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland (KKNN), Neimed en ZB|Planbureau. Platform31 coördineert in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de activiteiten van het KDT.

Lees verder