Naar een compacter, completer en comfortabeler winkelgebied: doet u mee?!

Wijzigend consumentengedrag, snelle technologische ontwikkelingen en demografische transities. Onder deze omstandigheden veranderen winkelgebieden in hoog tempo. Vooral in veel middelgrote en kleine steden en dorpen staat de winkelfunctie hierdoor onder druk en ontstaat winkelleegstand. Extra stimulans van transformatie van overtollig winkelvastgoed is nu nodig. In opdracht van de Retailagenda selecteert Platform31 daarom twintig proeftuinen waarmee we met gerichte procesinterventies de lokale transformatie van winkelgebieden aanjagen.

Wie meedoet aan de proeftuinen voor lokale transformatie investeert in het multifunctioneler en daarmee vitaler maken van (delen van) winkelgebieden. Het programma gaat over herbestemming en transformatie van winkelgebieden, op een veel grotere schaal en strategischer dan tot nu werd gedaan. Het doel is om de transformatie in samenwerking met lokale projectteams te versnellen, verbreden en verdiepen. We richten ons op de lokale opgave, delen kennis met andere gemeenten en zorgen voor generiek instrumentarium.

Wat levert deelname u op?

Met de proeftuinen brengen we in kaart welke concrete opgave en belemmeringen in uw winkelgebied spelen, welke belanghebbenden zijn aangehaakt en ontwikkelen we gezamenlijk nieuwe inzichten en instrumentarium. Vervolgens voeren we, afhankelijk van uw opgave en fasering waarin de transformatie van uw winkelgebied zich bevindt, twee tot vier van onderstaande procesinterventies uit:

 • Aanscherpen van visie/ambitie: is voldoende helder wat de opgave is, ontstaat er een gedeeld beeld waartoe de transformatie moet leiden?
 • Inventariseren en activeren van lokale netwerken: welke partijen zijn al betrokken en welke (lokale) partijen kunnen we nog mobiliseren om mee te doen, bijvoorbeeld scholen, bewoners, cultuursector, verenigingen?
 • Identificeren en programmeren van strategische projecten: welke fysieke ingreep op cruciale plaatsen kan leiden tot grotere dynamiek, bijvoorbeeld inrichting van (een deel van) het openbaar gebied, nieuwe invulling van een winkel door een woning(en)/bedrijf(ven), herijking logistieke routes?
 • Inzichtelijk maken van knelpunten en benoemen van oplossingsrichtingen: hoe kunnen we de huidige instrumenten in de publicaties ‘Instrumenten voor een succesvolle transitie van de winkelstructuur 2017’ en ‘Samen investeren in succesvolle winkelgebied 2018’ verder aanvullen en aanscherpen met inzichten en aanbevelingen uit de proeftuinen?
 • Inspiratiesessie: bij een andere sector of gemeente is mogelijk.

Wat gaan we doen?

Na een startgesprek met drie tot vijf belanghebbenden, waaronder de verantwoordelijke wethouder, maakt Platform31 een analyse van de situatie in uw winkelgebied en legt dit vast in een uitvoeringsplan. Vervolgens bieden we twee tot vier procesinterventies aan die zijn afgestemd op uw lokale context. Dit leidt tot versnelling van dit langjarige en complexe transformatieproces. Naast direct bruikbare resultaten worden er uiteraard ook lessen uit andere proeftuinen en programma’s gedeeld en krijgt u hiermee zicht op een meer generieke aanpak waarin onder meer de governancestructuur en handvatten voor een business model worden opgeleverd.

Komt uw proeftuin in aanmerking?

Het programma focust op gebiedstransformatie die plaatsvindt in een winkelgebied. Uw uitdaging ligt in de ontwikkeling van transformatieaanpakken op lokaal niveau, waarbij de regionale afstemming van groot belang is. In aanmerking voor het programma komt:

 1. Winkelvastgoed dat een andere functie krijgt, zoals wonen, horeca, maatschappelijke functies, onderwijs, et cetera.
 2. De oprichting en professionalisering van publiek-private samenwerkingsverbanden voor een toekomstbestendig gebied.
 3. Moeilijk te transformeren gebieden vanwege het ontbreken van (markt-)vraag naar functies vallen binnen de scope van het project.

Voorwaarden proeftuin

 • Bereidheid voor cofinanciering van de proeftuin van 10.000 euro per deelnemende gemeente;
 • Willen versnellen, verbreden en/of verdiepen van het lokale transformatieproces;
 • Blijvend commitment huidig college;
 • Verschillende partijen aan tafel (gemeente, retailers, eigenaren);
 • Duidelijke afbakening van proeftuingebied;
 • Meer dan 10 procent leegstand in betreffend winkelgebied;
 • Getekende RetailDeal (of voornemens om een RetailDeal te tekenen);
 • Regionale afstemming opgestart of gerealiseerd.

Doet u mee?

Heeft u een vraagstuk rondom de transformatie van een winkelgebied in uw gemeente en merkt u dat het proces naar een compacter, completer of comfortabeler winkelgebied een extra impuls kan gebruiken? Laat het ons weten en sluit aan als proeftuin. Neem contact op met: