Mensgericht beleid nodig voor verbetering leefbaarheid kwetsbare wijken

Wijkgericht beleid moet de effecten voor bewoners vooropstellen. Een lange adem en een samenhangend pakket aan investeringen in mensen, wijkvoorzieningen en woningen zijn nodig om de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken structureel te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van Platform31 naar de ontwikkeling van elf kwetsbare wijken.

Gemeenten en het Rijk bezinnen zich op een actievere inzet op de leefbaarheid en veiligheid van kwetsbare wijken. De afgelopen jaren is het rijksbeleid voor wonen en sociaal domein ingrijpend veranderd. Samen met de economische crisis had dit een negatieve invloed op de leefbaarheid van kwetsbare wijken. In veel steden groeide de kloof tussen ‘goede’ en ‘slechte’ wijken. Niet alleen de verslechterde leefbaarheid vraagt om beleidsaandacht, in kwetsbare wijken spelen ook andere grote opgaven zoals de energietransitie, armoede en gezondheidsvraagstukken, het wegnemen van de voedingsbodem voor ondermijnende criminaliteit en verdichtingsopgaven.

Onderzoek in zes steden

Welk beleid is effectief om kwetsbare wijken vitaal te maken en te houden? Platform31 onderzocht, in samenwerking met het G40-Stedennetwerk en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de ontwikkeling van elf wijken in zes steden (Den Haag, Rotterdam, Groningen, Lelystad, Nijmegen en Zoetermeer). Naast literatuuronderzoek zijn meer dan honderd beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners geïnterviewd.

Bouwstenen voor beleid

De tijd is rijp voor nieuw beleid voor kwetsbare wijken en buurten. Wijk in zicht biedt hiervoor concrete bouwstenen. Het werken aan leefbare en veilige wijken vereist een samenhangende aanpak vanuit verschillende beleidssectoren. Rijk, gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners moeten daarbij samen optrekken. De effecten voor bewoners moeten centraal staan, zoals participatie, werk, gelijke kansen en gezond opgroeien.

Lange adem

Fysieke investeringen in woningen, in verduurzaming en de transitie naar aardgasvrij, moeten bijdragen aan de toekomstperspectieven van bewoners. Daarnaast is een sociaal offensief nodig, met drie pijlers: goede voorzieningen om kwetsbare groepen te ondersteunen (de sociale basis), instrumenten om sociale stijging van bewoners te stimuleren via onderwijs, activering en werk, en een kordate inzet op sociale herovering, met handhaving en bestrijding van criminaliteit en overlast en stimulering van gewenst gedrag. Als deze aanpak gepaard gaat met een lange adem, zorgt dit op termijn voor betere wijken.

Meer informatie