Leergang slagvaardige wijkaanpak: van oriënteren naar uitvoeren

De afgelopen jaren is de maatschappelijke aandacht voor de opstapeling van opgaven in wijken en buurten gegroeid. In 2021 vragen de burgemeesters van vijftien grote steden in het manifest ‘Dicht de kloof!’ om minstens 500 miljoen euro per jaar voor de gebiedsgerichte aanpak van armoede, werkloosheid, schulden, criminaliteit, en achterstelling in het onderwijs en gezondheid: ‘De vrees bestaat dat kinderen en jongeren in deze wijken in een parallelle samenleving opgroeien.’ Naar aanleiding van deze lokale beweging gaat ook het Rijk zich met het Programma Leefbaarheid en Veiligheid weer op kwetsbare gebieden richten. Maar wat werkt in een integrale wijkgerichte aanpak en hoe kan een volgend college voorbereid zijn?

Om gemeenten te helpen uit de startblokken te komen met een slagvaardige wijkaanpak, biedt WijkWijzer komend najaar (november 2021 t/m januari 2022) een leergang aan. Deze leergang is onderdeel van het Leernetwerk Leefbaarheid en Veiligheid en wordt georganiseerd door Platform31 en het Verwey-Jonker Instituut. We richten ons in het programma op één van de belangrijkste vragen onder gemeenten: hoe organiseer je een wijkaanpak met slag- en interventiekracht op lange termijn?

Doelgroep

Onderschrijft uw gemeente het belang van het verkennen van de uitvoering van een slagvaardige wijkaanpak? En is er draagvlak om de planvorming onder de loep te nemen en te verbeteren? Dan kan deelname aan de leergang van waarde zijn. We lopen samen een leergang door in vier verschillende bijeenkomsten. Elke gemeente kan met maximaal drie deelnemers deelnemen, waarbij rekening wordt gehouden met de representatie van verschillende beleidsdomeinen (bijvoorbeeld onderwijs en veiligheid). Om voldoende interactie te waarborgen, gaan we uit van maximaal 20 deelnemende gemeenten.

Programma

Op basis van uw eigen vragen en behoeften worden deelnemers door de onderzoekers geïnformeerd over actuele kennis en inzichten op het terrein van de gebiedsgerichte aanpak. De opbrengst is het inzicht in eigen kennisvragen op basis van actuele (praktijk)kennis en actiepunten om weloverwogen gebiedsgericht te werk te gaan. De bijeenkomsten zijn een combinatie van presentaties van experts en actieve werksessies. De volgende thema’s staan centraal:

 1. Waarom een wijkaanpak? (oriëntatie)
  11 november 2021 | 14:00-17:00 uur | Molen de Ster, Molenpark 2-1, Utrecht
  • Het verkennen van de urgentie en context van het vraagstuk (met introductie van bijzonder hoogleraar ‘Polarisatie en veerkracht’ Hans Boutellier)
  • Met elkaar helder krijgen van de ambities van gemeenten
  • ‘Bezint eer ge begint’: waarom is een wijkaanpak nodig?
 2. Wat is een wijkaanpak en wat is er nodig? (oriëntatie)
  2 december 2021 | 14:00-17:00 uur | online bijeenkomst
  • Actuele ontwikkelingen en het belang van schaalniveau
  • In kaart brengen van de leefwereld van bewoners
  • Een eerste inzicht in het afwegingskader om tot een wijkaanpak te komen
 3. Hoe ga je aan de slag met een wijkaanpak? (bredere sessie samen met bestuurders vanuit de eigen werkpraktijk)
  20 januari 2022 | 14:00-17:00 uur | Molen de Ster, Molenpark 2-1, Utrecht
  • Grip op de regierol van de gemeente en belangrijke partners
  • Werken aan gezamenlijk draagvlak voor een slagvaardige wijkenaanpak (visieontwikkeling)
  • Do’s-and-don’ts van een slagvaardige wijkaanpak
  • Reflectie op geleerde lessen, actuele vraagstukken en knelpunten
  • Delen van de leerervaringen met bestuurders (verticaal leren)

Aanmelden

Aanmelden kan middels dit formulier.

Vragen?

Neem dan contact op met Annemiek van Tol.