Korte online enquête: hoe leveren gemeenten maatwerk aan inwoners met hoge zorgkosten?

In december 2020 is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om te evalueren of na de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Cer (Compensatie eigen risico) de gewenste omslag is gemaakt naar maatwerk door gemeenten, toegesneden op de persoonlijke situatie van de burger (zie Kamerstuk 35570 XVI, nummer 134). Daarom vroeg het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan Platform31, Onderzoeksinstituut IVO, Verwey-Jonker Instituut en Rebel Group om hier gezamenlijk onderzoek naar te doen. Doet u mee?

Vragenlijst

De afgelopen jaren is op basis van kleine steekproeven een eerste indruk verkregen van de maatregelen die gemeenten zoal hebben genomen om tot financieel maatwerk te komen. Een volledig overzicht ontbreekt echter. Daarom wordt er voor dit onderzoek een vragenlijst uitgezet onder alle gemeenten. Uw antwoorden helpen om een volledig beeld te krijgen van de gemeentelijke maatregelen om te komen tot financieel maatwerk en de doelgroepen die hiermee bereikt worden. Het kost ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Werkt u bij een gemeente en wilt u deelnemen aan het onderzoek? Neem contact op met:

Doel onderzoek en resultaten

Het doel van het onderzoek is overigens niet het beoordelen van de maatregelen van individuele gemeenten, maar in algemene zin een indruk krijgen van de gemeentelijke maatregelen en de mate van financieel maatwerk. Het onderzoek loopt tot het begin van de zomer. Daarna zullen de bevindingen openbaar worden, door deze aan te bieden aan de Tweede Kamer. Voor u als gemeente kan het interessant zijn om te zien wat andere gemeenten aan maatregelen hebben genomen om te komen tot financieel maatwerk.

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website van Onderzoeksinstituut IVO.

Logo's gemeentelijk maatwerk