Komen tot goede prestatieafspraken: zeventien voorbeelden ter inspiratie

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties maken afspraken over de prestaties die zij leveren. Maar komen tot goede afspraken is lang niet altijd makkelijk. Om corporatieprofessionals, gemeenteambtenaren en huurders inspiratie te geven, verzamelde Aedes samen met Platform31 en het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Woonbond en VNG zeventien goede voorbeelden.

In de best practices beschrijven we prestatieafspraken over de nieuwbouw van sociale huurwoningen, de betaalbaarheid, de kwaliteit en het verduurzamen van woningen, de huisvesting van bepaalde doelgroepen etc. Daarbij gaat het niet alleen om de inhoud van de afspraken, zoals wat kunnen corporaties op de verschillende thema’s met gemeenten en huurders zoal afspreken. Het gaat ook om ideeën over de invulling van het proces, bijvoorbeeld over de rollen van gemeente en huurdersorganisaties.

Stimuleren lokale samenwerking en congres 20 mei 2021

Een goede samenwerking tussen corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties is belangrijk. BZK is hiervoor in samenwerking met Aedes, de Woonbond en VNG het ‘informatietraject Woningwet’ gestart. Als onderdeel van dit traject werken Aedes, Woonbond, VNG en BZK aan een update van de Handreiking voor het maken van prestatieafspraken uit 2016. Daarin wordt onder andere aandacht gegeven aan het maken van wederkerige en meerjarige afspraken. De nieuwe handreiking wordt 20 mei 2021 tijdens het congres ‘Samen zorgen voor prettig wonen’ gepresenteerd. Zet daarom 20 mei 2021 alvast in de agenda en meld je aan via samenzorgenvoorprettigwonen.nl.