Jaarplan 2018: signaleren, verbinden, meedoen

Met welke relevante ontwikkelingen zouden stad en regio de komende periode rekening moeten houden? Om daar achter te komen, doet Platform31 analyses, organiseren we trendsessies en voeren we vele partnergesprekken. De resultaten daarvan landen in het jaarplan 2018. Hierin lichten we naast trends en thema’s ook enkele innovatieve programma’s en projecten uit.

In onze jaarprogrammering van 2018 ambiëren we meer samenhang. Om die reden benaderen we onze projecten dit jaar vanuit maatschappelijke trends en thema’s en ontwikkelen we op basis daarvan domein-overstijgende projecten en meerjarige programma’s. Ook werken we steeds meer toe naar grotere en langjarige programma’s en projecten, in nauwe afstemming en samenwerking met verschillende stakeholders.

Dynamisch en flexibel jaarplan

Tegelijkertijd blijft onze organisatie dynamisch en flexibel. Dit betekent dat we in staat zijn snel te schakelen en zo kunnen inspelen op de veranderende omstandigheden, wensen en behoeften. De wereld verandert immers continu en Platform31 signaleert, beweegt mee en agendeert als dat nodig is. Om die reden zetten we elk kwartaal nieuwe projecten in de etalage en presenteren we een bijgewerkte editie van ons jaarplan.

Trends in vogelvlucht

Kijken we naar de trends, dan zien we dat Nederland zich bevindt op een kantelpunt. Een hiërarchische top-down samenleving transformeert tot een duurzame, bottom-up netwerkmaatschappij. Een verandering die leidt tot onzekerheid en tegelijkertijd ruimte biedt voor innovatie en kansen. Wie meebeweegt, stimuleert kleinschalige ontwikkelingen, omarmt nieuwe initiatieven en staat open voor een ander systeem en aanpak. Ministeries, provincies, gemeenten, corporaties, marktpartijen en samenwerkingsverbanden die meedoen, leren van experimenten en komen vanuit die route tot een nieuw handelingsperspectief.

Groeiende tweedeling

Urgent wordt de trend die al enige tijd is ingezet: de verschillen tussen stad en regio groeien meer dan ooit door uiteenlopende demografische en economische ontwikkelingen. Ruimtelijk zien we de tendens dat veel burgers het liefst met gelijkgestemden willen wonen. Ook ontstaat er tweedeling op de arbeidsmarkt en zijn er aanzienlijke gezondheidsverschillen tussen groepen stedelingen. De toenemende ongelijkheid is niet alléén negatief, ze versterkt ook de diversiteit en concurrentiekracht. Dit neemt niet weg dat beide ontwikkelingen leiden tot meer perspectiefongelijkheid.

In de stad zelf dreigen de scheidslijnen zich te verdiepen en is het aan het bestuur om een goede balans in de stad te bewaken. De uitdaging is transformeren naar een verbindende stad waarin bevordering van zelfredzaamheid en zelforganisatie van burgers centraal staan: ga van ‘complete stad’ naar ‘complete regio’ of maak scherpe keuzes waarmee de stad zich bewust onderscheidt van andere steden en regio’s.

Aandacht voor duurzaamheid

Opvallend is de groeiende aandacht voor duurzaamheid. Nederland legt de lat hoog: we bereiden ons voor op een CO2-reductie van 49 procent in 2030. Onder meer via een nationaal Klimaat- en energieakkoord. Welke energie- en klimaatafspraken worden hierover gemaakt met decentrale overheden? Hoe gaan gemeenten om met de toenemende druk op verduurzaming in gebouwde omgeving?

Meer lezen over de vier trends en twaalf thema’s uit het jaarplan 2018? Of als partner meedoen met een of meerdere projecten? Elk thema heeft vaste contactpersonen die u kunt raadplegen voor meer informatie.

Bekijk het Jaarplan 2018