Inzicht in sociaal-economische gezondheidsverschillen op wijkniveau

Nieuw op Waarstaatjegemeente.nl

Met één druk op de knop op wijkniveau kunnen inzien hoe het staat met de sociaal-economische gezondheidsverschillen in gemeenten? Vanaf vandaag staan de gegevens over gezondheidsverschillen en factoren die daarbij een rol spelen overzichtelijk op één plek bij elkaar op Waarstaatjegemeente.nl. Waardevolle informatie waarmee gemeenten hun lokale integrale aanpak van gezondheidsachterstanden kunnen vormgeven. Het stimuleringsprogramma Gezond in… van Pharos en Platform31 nam hiervoor het initiatief.

Voor gemeenten en zorgprofessionals is inzicht in de gezondheidsverschillen en in de factoren die hierop van invloed zijn, van groot belang. Het in kaart brengen van die kennis is de eerste stap naar een effectieve lokale aanpak. Waar zitten de belangrijkste gezondheidsproblemen? In welke wijken komen diabetes of psychische problemen het meest voor? Hoe is het zorggebruik in een wijk? En welk percentage van de inwoners voelt zich eenzaam, is laaggeletterd of heeft geen betaald werk? Wat is de invloed daarvan op gezondheid?

Cijfers als basis voor gesprek

De antwoorden op deze en andere vragen vinden gemeenten, medewerkers van GGD’en en zorgprofessionals voor het eerst onder het thema Gezondheidsverschillen op Waarstaatjegemeente.nl. Overigens staan die cijfers niet op zichzelf. Ze vormen een goede basis voor het gesprek tussen inwoners en professionals over de onderliggende problematiek. Wat weer helpt bij het maken van keuzes en stellen van prioriteiten bij de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Ook kunnen gemeenten de cijfers gebruiken bij het monitoren van de effecten van lokaal beleid.

Vereende krachten

Het nieuwe thema Gezondheidsverschillen op Waarstaatjegemeente.nl werd gelanceerd tijdens de VNG Ambtelijke Top conferentie in Utrecht. Ali Rabarison, themadirecteur Integratie & Participatie bij VNG, Henk Soorsma, afdelingshoofd Openbare Jeugdgezondheidszorg van het ministerie van VWS en Monica van Berkum, directeur van Pharos, het expertisecentrum voor gezondheidsverschillen gaven letterlijk de eerste symbolische druk op de knop. Het initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met VNG, KING, GGD GHOR Nederland, RIVM en Vektis.

Webinar ´Gezondheidsverschillen´

Bent u geïnteresseerd in de cijfers en wilt u meer weten over de manier waarop u de cijfers kunt gebruiken? Schrijf u dan in voor het webinar van KING en Pharos op dinsdag 11 april 2017 van 14.00 uur tot 15.00 uur. Aanmelden kan via Waarstaatjegemeente.nl