Huurders beter betrekken doe je zo

Pilot 'Huurders aan de knoppen'

Meer huurders betrekken. Een meer representatieve groep huurders. Meer aansluiting met de achterban. Meer in co-creatie. Meer verbondenheid met hun woonomgeving. Vernieuwen van huurderbetrokkenheid bij beleid en beheer. Hieraan werken corporaties en huurders. Zij trekken samen op in de pilot ‘Huurders aan de knoppen’. Met als bovenliggend doel: inbreng van huurders verstevigen en borgen dat huurderbetrokkenheid op lange termijn standhoudt.

Sinds oktober 2015 experimenteren acht corporaties en hun huurdervertegenwoordiging met nieuwe vormen van huurdersbetrokkenheid bij zowel beheer als beleid. Onlangs vond de 4e themabijeenkomst plaats. De gemeenschappelijke deler is continuïteit. Pioniers en vernieuwers zijn nodig om vernieuwing te creëren, zowel in de corporatie als bij huurders. Ook geldt: tijd maken om blijvend verbinding te houden met collega’s en diverse groepen actieve huurders. De hieronder beschreven pilots steken hun nek uit en vernieuwen huurderbetrokkenheid bij beheer en beleid.

De Voorkamer – Pré Wonen & bewonerskernen

Via de Voorkamer betrekt Pré Wonen haar huurders bij beleidsvorming en de uitwerking daarvan. Deze groep huurders is aanvullend op de formele huurdersvertegenwoordiging, de Bewonerskernen, en functioneert als adviesorgaan bij de uitwerking van beleid. De onderwerpen waarover zij meedenken worden vastgelegd in het jaarplan. De Bewonerskernen beslissen daarover mee. De Bewonerskernen blijven de gesprekspartner als het gaat om de prestatieafspraken en het jaarplan.

Adviesgroepen – Actium & MEVM

Actium zet een aanvullende vorm van huurderbetrokkenheid op naast het huidige huurdersplatform (MEVM). Het betreffen wisselende tijdelijke adviesgroepen onder leiding van een onafhankelijk externe coördinator. Zowel Actium als MEVM dragen onderwerpen aan waarover zij graag advies willen ontvangen van een bredere groep huurders.

Klantenpanels – Wooninc. & SHW

Huurderbetrokkenheid bij beleid versterkt Wooninc. door online- en fysieke klantenpanels. Dit is aanvullend op hun huurdersvertegenwoordiging (SHW) die gesprekspartner blijft bij de prestatieafspraken en andere beleidsvraagstukken. Op het online platform lanceren ze jaarlijks vijf beleidsonderwerpen. Deze onderwerpen bepalen Wooninc. en SHW samen. Huurders die via het forum actief mee discussiëren over een onderwerp worden uitgenodigd voor een fysiek klantenpanel.

Co-creatie – WBO Wonen & HVO

WBO Wonen en haar huurdervertegenwoordiging (HVO) zoeken samen naar manieren om meer huurders te betrekken bij de uitwerking van beleid. De huurdervertegenwoordiging blijft verantwoordelijk op de wettelijke onderwerpen vanuit de Overlegwet als stook-en servicekosten, sloop, huurverhoging en prestatieafspraken. In co-creatie betrekken zij samen andere huurders en geven ze samen vorm aan de manier waarop zij andere huurders betrekken. Streven blijft om zo veel mogelijk en een zo representatief mogelijke groep huurders te betrekken. Na vijf jaar experimenteren, evalueren ze de vormen en kiezen ze de beste varianten.

Leefbaarheidscommissie – De Alliantie

In een nieuwbouw 65-pluscomplex met vijftien appartementen nemen bewoners zelf het beheer van hun gezamenlijke daktuin, lift, inpandige garage en entree op zich. Bewoners die deelnemen aan de Leefbaarheidscommissie krijgen de vrijheid om hun daktuin en entree in te richten. Zij zorgen vervolgens dat deze ruimten in goede onderhoudsstaat en schoon blijven. Ook leggen ze aan nieuwe bewoners uit hoe de zonnepanelen op hun dak werken.

Zelf schoonmaken – Mozaïek Wonen

In twee complexen faciliteert Mozaïek Wonen actieve bewoners bij het zelf schoonhouden van het complex. De corporatie zorgt vanuit haar leefbaarheidsfonds voor de benodigde gereedschappen en apparaten, zoals de tuinslang en de hogedrukspuit. Bewoners doen zelf de schoonmaak. De kosten van het gebruikte water zijn onderdeel van de servicekosten. Vooralsnog is hun schoonmaak aanvullend op het schoonmaakprogramma vanuit de corporatie. Het doel van Mozaïek Wonen is meer sociaal eigenaarschap van bewoners te stimuleren en niet een kosten reductie.

Luisterbankje – Groenwest

Groenwest wil haar netwerk van actieve en betrokken huurders beter in beeld krijgen. Dit netwerk van sleutelfiguren is cruciaal om te weten wat er speelt, zodat Groenwest daarop kan aanhaken. Groenwest wil hen inzetten in hun woonomgeving gebruikmakend van hun specifieke talenten. Denk aan toezicht houden op schoon, heel veilig, toezicht op groenbeheer of vormen van sociale betrokkenheid. Een manier om met deze sleutelfiguren en andere huurders in contact te komen is het luisterbankje. Er wordt een ‘pop-up’ huiskamertje gecreëerd op de stoep van woningen of in de portieken.

Nieuwe Buren – Waterweg Wonen

Potentiële huurders van een specifiek complex worden in het verhuurproces gevraagd mee te werken aan een kennismaking met de bewoners van het complex, nadat zij de woning hebben bezichtigd. Doen zij dat niet, dan kunnen zij de woning niet huren. Eerst krijgen de potentiële huurders een rondleiding in de flat en uitleg over praktische zaken, bijvoorbeeld over waar de glasbak en papierbak staan. Daarna is er één dag om te beslissen. Tijdens de rondleidingen ligt er een belangrijke rol voor de huidige bewoners. Zij functioneren als ambassadeurs voor hun complex en krijgen de kans om potentiële huurders te vertellen hoe ze met elkaar leven en omgaan. Als potentiële huurders voldoen aan de voorwaarden van de woningadvertentie, kan de corporatie potentiële huurders niet weigeren. Wel kunnen de ambassadeurs invloed uitoefenen op wie ze wel en niet geschikt vinden als nieuwe huurder.

Onderzoeksresultaten februari 2017

Het experiment ‘Huurders aan de knoppen’ van Platform31 loopt tot februari 2017. We sluiten dit experiment af met een evaluatie naar de mogelijkheden van andere, nieuwe vormen van huurderbetrokkenheid. Bij huurderbetrokkenheid bij beleid evalueren we of nieuwe vormen tot effectievere input en meer draagvlak voor beleid leidt. Bij huurderbetrokkenheid bij beheer evalueren we of dit leidt tot meer tevreden huurders over hun woning, woonomgeving en corporatie.