Hoe kunnen gemeenten en huurdersorganisaties de IBW inzetten?

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties maken samen prestatieafspraken over het woonbeleid. Welke inspanning woningcorporaties kunnen leveren voor deze afspraken, is voor gemeenten en huurdersorganisaties vaak niet duidelijk. Daarom publiceert de Rijksoverheid de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties, de IBW. Begin juli 2020 verschijnen de cijfers van 2020. Platform31 sprak over de toepassing van de IBW met 5 gemeenten, waaronder Ilze Tas van de gemeente Schiedam.

Beleidsambtenaren van de gemeente Schiedam gebruikten de IBW in de huidige collegeperiode eenmalig intern om het college van B&W bij te praten over de investeringsagenda’s van de corporaties. Ilze Tas, beleidsadviseur bij de gemeente Schiedam, liet aan de hand van de IBW zien dat de investeringsagenda van de corporaties past bij hun financiële middelen. Deze bijeenkomst was een interne aangelegenheid, de corporaties waren niet aanwezig.

“Ik heb benadrukt dat de IBW zich richt op de korte termijn. Het is niet onze bedoeling om de financiële ruimte van de corporatie in één keer op te maken.”
 Ilze Tas, gemeente Schiedam

Uitleg aan college B&W

Het college van B&W stelde vragen over de afname van de leefbaarheidsactiviteiten. Het viel op (in cijfers en in de wijken zelf) dat de corporaties na de herziene Woningwet 2015 minder in leefbaarheid investeerden. De mogelijkheid om een hoger bedrag af te spreken, bestaat door het op te nemen in de prestatieafspraken. De gemeente gebruikte de IBW intern om het college van B&W uitleg te geven over het maximale bedrag voor leefbaarheids-activiteiten. Via de IBW konden de financiële gevolgen van hogere leefbaarheidsuitgaven geduid worden.

“Verder denk ik dat de IBW vooral nuttig is als indicatief vergelijkingsmateriaal tussen corporaties. Ook kunnen gemeenten kijken of het zin heeft om corporaties uit de woningmarktregio te benaderen die nog niet actief zijn in hun gemeente.” 
 Ilze Tas, gemeente Schiedam

Fris in gesprek

Aan de hand van het IBW-cijfer over huurmatiging liet de beleidsadviseur het grove effect zien van een toename van leefbaarheidsactiviteiten op de financiële ruimte van de corporatie. Het cijfer toont dat door het nemen van extra maatregelen de mogelijkheden voor de toekomst dalen. Op basis daarvan ontstond de discussie over prioriteiten: investeringen of leefbaarheid? Het interne gesprek was aanleiding voor de ambtenaren weer eens fris over verschillende thema’s in gesprek te gaan met de lokale corporaties.

Meer informatie

Platform31 onderzocht in vijf gemeenten (Dordrecht, Voorst, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen en Schiedam) hoe de IBW wordt toegepast.