Inschrijving derde ronde experimenten bevolkingsdaling

In gebieden waar de bevolking afneemt, variëren de oorzaken en gevolgen van demografische veranderingen per regio. Het behouden én vergroten van de leefbaarheid is voor alle regio’s even belangrijk. Hetzelfde geldt voor een goede afstemming van vraag en aanbod van woningen, voorzieningen en werkgelegenheid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Platform31 bieden daarom experimenteerruimte. Sinds 16 juni kunt u zich aanmelden voor de derde ronde experimenten bevolkingsdaling. De inschrijving sluit op 15 september.

Oproep!

Meedoen met het Experimentenprogramma Bevolkingsdaling betekent dat u praktijkervaring opdoet met nieuwe samenwerkingsvormen in een veranderende leefomgeving. Heeft uw project betrekking op de thema’s wonen en ruimte, zorg en voorzieningen of economische vitaliteit en arbeidsmarkt, dan nodigen we u van harte uit om u aan te melden. De derde ronde krimpexperimenten start in het najaar van 2016 en wordt begin 2019 afgesloten met een evaluatie.

Informatie en aanmelden

Aanvullende informatie over het experimentenprogramma, de werving en selectie en de experimentenmethodiek van Platform31 kunt u downloaden:

Het ingevulde aanmeldformulier stuurt u per e-mail naar: matthijs.uyterlinde@platform31.nl.
Dit mailadres kunt u uiteraard ook gebruiken voor aanvullende vragen.
De antwoorden op binnengekomen vragen zijn gebundeld in het Q&A-document.

Programma Bevolkingsdaling

In het kader van het Programma Bevolkingsdaling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) begeleidt Platform31 sinds 2009 krimpexperimenten. Zeven jaar experimenteren in krimp- en anticipeergebieden wijst uit dat de aanpak ‘van onderop’ de toekomst heeft. Afstemming en samenwerking met gemeente, regio of provincie vormen hiervoor de basis. Vanzelfsprekend moeten overheidsorganisaties ook goed zijn ingericht op het faciliteren van initiatieven van onderop.
De uitkomsten van eerder verschenen evaluaties experimenten bevolkingsdaling: