Financiële haalbaarheid woonvarianten senioren inzichtelijk gemaakt

Businesscases voor woonmix, buurtfunctie en zorgconcept

Op de woningmarkt verschijnen steeds meer nieuwe woonvarianten voor senioren waar een combinatie van wonen, welzijn en zorg is vormgegeven. De financiering ervan is complex, want de geldstromen voor wonen, zorg en welzijn zijn gescheiden. Platform31 bekeek samen met een groep initiatiefnemers en financieel experts de verschillende onderdelen die noodzakelijk zijn om een goede businesscase voor deze nieuwe woonconcepten te ontwikkelen. In de publicatie Woonvarianten voor senioren; stappenplan voor het toetsen van financiële haalbaarheid zijn drie woonvarianten bepaald en voorzien van een businesscase.

Ontwikkel een visie op het woonconcept

Initiatieven op het gebied van wonen en zorg worden meestal ontwikkeld voor een groep gelijkgestemden ontwikkeld die samen oud willen worden in een aangename woonomgeving. Soms doen senioren dat zelf, vaak nemen sociaal ondernemers of corporaties het initiatief. In deze woonconcepten wonen mensen zelfstandig en, afhankelijk van hun wensen en behoeften, kunnen zij gebruik maken van arrangementen voor ontmoeten, welzijn of zorg. Het ontwikkelen van een woonconcept moet onderbouwd worden met een visie. Op welk vraagstuk speelt het wooninitiatief in, is er een locatie, wie zijn samenwerkingspartners voor gewenste voorzieningen en welke plannen heeft de gemeente zelf? Met een goed onderbouwd voorstel kunnen gemeente en eventuele samenwerkingspartners benaderd worden en creëer je draagvlak.

Woonconcept en businesscase

Op basis van gerealiseerde projecten zijn drie woonvarianten op hoofdlijnen gedefinieerd en businesscases uitgewerkt:

  • Woningmix: een mix van woningen, zowel huur, koop als goedkoop en duur.
  • Buurtfunctie: maatschappelijke en commerciële voorzieningen met aanbod voor de buurtbewoners.
  • Zorgconcept: zorgaanbod voor bewoners variërend van lichte thuiszorg tot zwaardere 24-uurszorg.

De businesscase per variant helpt te onderzoeken of de woonvariant haalbaar is. Eventueel kunnen de businesscases ook gecombineerd worden. Het steunt initiatiefnemers met de professionaliseringslag die nodig is.

Bouwplanontwikkeling

In de publicatie worden aan de hand van de stappen per ontwikkelfase – van initiatief naar plan en vervolgens naar uitvoering – het bouwplan en het financiële inzicht uiteen gezet.

Stappen per ontwikkelfase
Stappen per ontwikkelfase

Subsidie en financieringsmogelijkheden

In alle stappen van de planontwikkeling is voorfinanciering nodig, voor advies, aankoop van de grond en de bouw. Dit is voor particuliere initiatiefnemers vaak een zoektocht. De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg van het ministerie van VWS biedt subsidie op deze onderdelen. Maar ook leningen bij banken, maatschappelijke organisaties, goededoelenfondsen of via crowdfunding zijn een optie.

Lange adem en draagvlak

Om een woonvariant te ontwikkelen is een lange adem nodig; er gaan jaren overheen. Als initiatiefnemer kun je op sommige onderdelen invloed uitoefenen. Een belangrijke tip van initiatiefnemers: Ga in een vroeg stadium – met een onderbouwde visie – naar de gemeente om hen te enthousiasmeren en samen te zoeken naar mogelijkheden. Op die manier kunnen procedures wellicht versneld worden. Als een geschikte locatie voor ogen is, benader dan de omwonenden om te polsen over hoe zij tegenover het idee staan. Hiermee kunnen bezwaarprocedures voorkomen worden. Omwonenden kunnen het idee ook ondersteunen, wat weer bijdraagt aan het overtuigen van samenwerkingspartijen. Kortom; draagvlak is essentieel voor het vlot en prettig doorlopen van het hele traject.

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

Bent u initiatiefnemer van – of heeft u plannen voor een woonzorgarrangement? Mogelijk kunt u dan gebruik maken van de nieuwe Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) van de RVO. Meer informatie vindt u op: Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) | RVO.nl | Rijksdienst