Experimentpartners ‘Weer thuis in de wijk’ bekend

Hoe kunnen we de doorstroom van bewoners uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen bevorderen? Wat betekent dat voor de samenwerking en procesregie tussen gemeenten, woningbouwcorporatie(s) en de zorgaanbieder(s)? Zijn er wel voldoende woningen in het lage huursegment? En welke voorzieningen of arrangementen zijn er nodig in de wijk? Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg verwelkomen twaalf duo’s voor het experiment ‘Weer thuis in de wijk’. Dit experiment is onderdeel van het overkoepelende kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis.

De vragen waarmee gemeenten, corporaties en zorgaanbieders worstelen zijn niet nieuw, maar wel steeds meer relevant vanwege de verdergaande ambulantisering en de wens tot afbouw van bedden in de GGZ. Recent onderzoek van Platform31 wees al eerder op de vele hindernissen. Ook luidden brancheorganisaties al de noodklok dat de doorstroom stokt. Er waren dan ook veel geïnteresseerden voor het experiment ‘Weer thuis in de wijk’. Uiteindelijk doen twaalf duo’s mee, bestaande uit gemeenten met corporaties en/of zorgaanbieders uit het hele land. De eerste startbijeenkomst vindt plaats in januari 2017. De deelnemende gemeenten, corporaties, en zorgaanbieders buigen zich dan over de vraag wat er nodig is en hoe ze dit kunnen realiseren.

Thema’s

Het experiment heeft als doel om oplossingsrichtingen te verkennen voor drie thema’s:

 1. Extra goedkope woningvoorraad: wat is nodig voor een goede vraagregistratie en monitoring en wat zijn nieuwe woonzorgarrangementen (fysiek en organisatorisch)?
  • Studie en uitwisseling over de inzet van instrumenten en afspraken die nodig zijn over contingentering en regie op toewijzing. Welke ideeën zijn er omtrent nieuwe (tijdelijke) goedkope woningvoorraad?
  • Inspiratiestudies over nieuwe woonzorgvormen voor mensen met psychische zelfredzaamheidsbeperkingen: bijvoorbeeld tijdelijke woonoplossingen short stay, woonoplossingen voor onverbeterlijke individualisten: skaeve huse en combi-huisvesting van diverse doelgroepen (Magic Mix).
 2. Procesregie op integraal aanbod: hoe organiseren gemeente, corporatie en zorgaanbieder een proces voor samenwerking? Hoe maken ze lokale afspraken? Van wijkbeheer en bestuurlijk overleg naar afstemming over arrangementen.
  • Studie en uitwisseling over integrale procesregie-modellen: doe-tafel en regietafel, procesregie op toewijzing van alle doorstromers en het uitbesteden van procesregie.
 3. Randvoorwaarden in de wijk: inzicht in de inhoud en planning van randvoorwaarden die het zelfstandig wonen ondersteunen en zorgen voor een ‘zachte landing in de wijk’ (ontmoetingsplek, dagbesteding, buurtmanagement en versterking netwerk). Pilot met de woonzorgwijzer om in beeld te krijgen wie waar woont en wat er nodig is voor deze groep.
  • Overzicht van projectvoorbeelden van opzet van extra informele ondersteuning in de wijk voor mensen met psychische zelfredzaamheidsbeperkingen: Buurt man/vrouw, woonvorm met ontmoeting, wonen-buddy en werk, woonschool en voorbeelden van informele ondersteuning.

Community of Practice

In het experiment onderzoeken we deze onderwerpen door het samenbrengen, met elkaar ontwikkelen en volgen van twaalf duo’s. In een serie van vier community of practices (COP’s), lichten de deelnemende experimentpartners toe hoe ze werken, wat daaraan innovatief is en leggen hun vraagstuk(ken) voor. De andere deelnemers kunnen daarop reageren. Zij worden hierin ondersteund en begeleid door een projectleider en inspirator. Doel is de werkzame principes, inspirerende voorbeelden en interventies inzichtelijk te maken en daarmee bij te dragen aan een betere doorstroom van bewoners uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Hoewel de onderwerpen in grote lijnen vast staan, scherpen we de concrete invulling verder aan naar de behoeften en wensen van de deelnemers.

De uitkomsten van het experiment leiden tot een handreiking voor professionals van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties. Het experiment loopt tot eind 2017.

Overzicht van de experimentpartners

Gemeente Almelo
Woningcorporaties Beter Wonen en St. Joseph en Humanitas onder Dak (mede namens andere zorgaanbieders)


Gemeente Amsterdam


Gemeente Apeldoorn
VSW (samenwerkingsverband Apeldoornse Woningcorporaties)


Gemeente Assen
Actium Wonen
Zorg instelling Promens Care


Gemeente Breda
Woningcorporaties Laurentius, Wonen Brebrug


Gemeente Den Haag


Gemeente Dordrecht
Woonstichting Trivire


Gemeente Groningen
Woningcorporatie Lefier


Gemeente Haarlemmermeer


Gemeente Harderwijk (namens de regiogemeenten Noord-Veluwe)
GGZ Centraal / Leger des Heils / WoonZorg Combinatie Ov


Gemeente Hoorn
Woningstichting Het Grootslag


Gemeente Leiden
Stichting De Binnenvest


Gemeente ‘s Hertogenbosch
Woningcorporatie Zayaz