Evaluatie Woningwet: meld u aan!

Meer informatie

Dit onderzoek is aanvullend op de interviews die Companen houdt in het kader van de evaluatie van de herziene Woningwet van het ministerie van BZK.

Sinds 2,5 jaar is de nieuwe Woningwet van kracht. Dit jaar start het ministerie van BZK de in de wet vastgelegde evaluatie van de in 2015 ingevoerde wet. Bij de evaluatie richt het ministerie zich hoofdzakelijk op de doeltreffendheid van de wet. Worden de met de herzieningswet beoogde doelen ook daadwerkelijk gerealiseerd?

Daarnaast bestaat vanuit onze partnercorporaties, BZK en de G40 behoefte om bij de evaluatie van de wet de gevolgen van de herziene Woningwet voor de dagelijkse praktijk in kaart te brengen: hoe is de wet concreet geïmplementeerd? Welke consequenties heeft de herziening van de Woningwet gehad voor de lokale context? Daarbij ligt de focus op de processen en de lokale dynamiek en op de manier waarop aan het thema leefbaarheid inhoud wordt gegeven.

Wat gaat Platform31 doen?

Platform31 brengt door middel van een aantal casestudies de samenwerkingsdynamiek in lokale driehoek (huurders, gemeente, corporatie) in beeld na invoering van de herziene Woningwet 2015. Per tripartite overleg van gemeente, corporatie(s) en bewonersorganisatie(s) gaan wij de betrokken partijen interviewen om de lokale context in beeld te brengen. Daarbij komen onder meer de volgende vragen aan de orde:

  • Hoe gaven gemeente, corporaties en huurders de samenwerking vorm en wie was waarvoor verantwoordelijk?
  • Welke rol speelt de woningmarktregio? Wat zijn de ervaringen? Wat gaat goed en wat kan nog beter?
  • Daarbij zoomen we specifiek in op het thema leefbaarheid. Wat is er veranderd met betrekking tot de samenwerking in die opgave?
  • En zijn er andere partijen opgestaan?

Hoofdvraag: hoe hebben de lokale partijen invulling gegeven aan de samenwerking na invoering van de herziene Woningwet?

Hoe kunt u meedoen?

Het onderzoek richt zich op de samenwerking in de lokale driehoek van gemeente-corporatie(s)-bewonersorganisatie(s). Ieder van de betrokken partijen kan zich aanmelden bij vera.beuzenberg@platform31.nl. Stem af met de andere partijen van het tripartite-overleg. Platform31 wil alle drie betrokken partijen (gemeente, corporatie, huurders) interviewen. Geef in uw aanmelding antwoord op de volgende vragen:

  • Om welke woningmarktregio(’s) gaat het?
  • In welke gemeente bent u actief?
  • Hoeveel corporaties zijn er in uw gemeente actief?
  • Is er sprake van een krappe of ruime woningmarkt?
  • Gaat het om een grote, middelgrote of kleine gemeente?
  • Geef een korte motivatie waarom jullie willen meedoen.