Er is een format voor passiva-activa constructies nodig

Interview met Rob van de Broeke van QuaWonen

Collegiale ondersteuning of matching zijn beladen woorden. Bij collegiale ondersteuning spelen niet alleen opgaven en middelen, maar ook drijfveren een belangrijke rol. Platform31 brengt bijzondere voorbeelden in beeld en interviewt bestuurders over hun drijfveren. Hieronder leest u het tiende interview in de serie over collegiale ondersteuning met Rob van de Broeke, directeur-bestuurder van QuaWonen in de Zuid-Hollandse gemeente Krimpenerwaard.

Hoe kijk je aan tegen collegiale ondersteuning?

Ik ben voorstander van collegiale ondersteuning. QuaWonen heeft voldoende investeringscapaciteit. Dit kunnen we inzetten voor onze eigen opgave – er is genoeg te doen – maar indien het volkshuisvestelijk beter rendeert elders, dan denk ik daar graag over mee.

Onder welke condities ben je bereid om collegiale ondersteuning te bieden?

Voor mij is het belangrijk dat je goed kunt uitleggen waarom je iets doet. Verevening op lokaal niveau – binnen het werkgebied of direct grenzend aan het werkgebied – is voor mij het meest kansrijk. Dit past bij de beheers- en exploitatiestructuur van onze huidige organisatie. Ik wil best wat van de pijn overnemen van een corporatie die ondersteuning nodig heeft, maar daar moet dan ook voldoende tegenover staan. Bijvoorbeeld omdat het bezit goed past binnen mijn portefeuille of omdat ik daarmee logische eenheden in de wijk creëer. Naarmate het bezit minder wenselijk is binnen de portefeuille of verder weg ligt van het kernwerkgebied, is overname van bezit steeds minder logisch en wordt voor mij daarmee de transactie steeds zakelijker.

Welke financiële randvoorwaarden spelen een rol?

Een stukje van de pijn overnemen betekent voor mij niet dat ik woningen tegen marktwaarde vrij op naam koop om ze vervolgens te renoveren en sociaal te verhuren. Of woningen voor 100.000 euro per woning aankoop die ik vervolgens moet slopen. Er moet wel iets redelijks gevraagd worden. Het zou goed zijn als vanuit de sector, maar ook vanuit Aw en WSW een gedeelde taal wordt ontwikkeld over wat ‘redelijk’ is. Bijvoorbeeld door het opstellen van een model voor een passiva-activa overname.
Mijzelf lijkt verkoop tegen marktwaarde verhuurde staat een goed uitgangspunt, mits deze waarde de staat van onderhoud en de vigerende bestemming weergeeft. De overnemende corporatie kan vervolgens de eigen maatschappelijke middelen inzetten om de woning tegen beleidswaarde te verhuren. Uiteraard kan je van zo’n normbedrag afwijken. Bijvoorbeeld wanneer het overnamebezit beter of minder goed in de portefeuille past, of afhankelijk van de financiële positie van de corporaties.
Wanneer er gedeelde taal is ontwikkeld over wat een redelijke overnamenorm kan zijn, lopen de gesprekken soepeler. Je weet immers waar je ongeveer op uit moet komen. Daarnaast werkt het ondersteunend in het meenemen van de Raad van Commissarissen, de gemeente en huurdersorganisatie.

Is QuaWonen zelf betrokken bij projecten voor collegiale ondersteuning?

Met Maaskoepel brengen we in beeld wat de opgaven en middelen zijn van de verschillende corporaties. De aanleiding hiervoor was de update van de regionale woonvisie door de provincie Zuid-Holland. Hiervoor was zicht nodig op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor de sociale doelgroep. We werken hiervoor samen met ABF en RIGO. ABF doet het cijfermatig werk en bepaalt hoeveel woningen in welke prijsklassen nodig zijn. RIGO ondersteunt met het opstellen van de handelingsperspectieven om daar te komen. Wanneer we de opgave bovenaan zetten, kunnen we van daaruit kijken wie wat bijdraagt en zijn we samen beter in staat om gestelde doelen te realiseren.
Verder zijn wij momenteel in gesprek met een lokale verhuurstichting die niet goed in staat is om voor zichzelf een gezonde financiële en bestuurlijke toekomst te garanderen. Het is geen Toegelaten Instelling maar ze verhuren wel woningen aan de doelgroep. Overname van het bezit kost weliswaar iets, maar is wel gunstig voor onze doelgroep en levert bezit op dat goed binnen de vastgoedportefeuille past. Daarnaast ben ik bereid om het gesprek aan te gaan met andere corporaties met bezit in of nabij het werkgebied van QuaWonen.