Eerst hulp bij uw woonzorgvisie

Gemeenten worden gestimuleerd om in 2021 een woonzorgvisie op te stellen. Voor veel gemeenten is dit nog best een uitdaging. Want hoe maak je een analyse van wonen met zorg in je gemeente? Welke partijen heb je daarbij nodig? En hoe vertaal je dat vervolgens naar een visie? Speciaal voor deze gemeenten start Platform31 begin 2021 met een kennis- en leertraject Woonzorgvisie. Susan van Klaveren, senior projectleider wonen en zorg van Platform31, licht dit nieuwe kennis- en leertraject in een vraaggesprek toe.

Waarom is een woonzorgvisie nodig?

“Steeds vaker wonen mensen die behoefte hebben aan zorg en ondersteuning zelfstandig thuis. Dit vraagt onder meer om geschikte woningen, voorzieningen in nabijheid en mogelijkheden tot ontmoeting. Door de toenemende vergrijzing neemt de vraag naar deze voorzieningen toe, en daarmee ook de urgentie om wonen en zorg in samenhang te organiseren. Gemeenten spelen daar als regisseur een belangrijke rol in. Maar de vraagstukken rondom wonen en zorg zijn complex. Er zijn veel verschillende soorten organisaties bij betrokkenen geen van hen heeft de volledige oplossing in handen. Om tot een passend aanbod te komen, is samenwerking noodzakelijk,” aldus Van Klaveren. “En dat is niet makkelijk, zeker niet in een context van onzekerheid. Het liefst wil je zicht hebben op de totale vraag en het totale aanbod en dat met elkaar matchen. In de praktijk is dat echter niet mogelijk en zul je als partijen samen stappen moeten gaan zetten zónder die zekerheid te hebben.”

“In die complexe wereld helpt een woonzorgvisie gemeenten om te sturen op de manier waarop zij wonen en zorg willen invullen, nu en in de toekomst. Volgens de Taskforce Wonen en Zorg heeft tweederde van de gemeenten nog geen woonzorganalyse uitgevoerd. Zij hebben hierdoor onvoldoende zicht op hoeveel mensen behoefte hebben aan zorg of ondersteuning, wat eventuele verschillen zijn tussen wijken en welk aanbod er eventueel extra nodig is.”

Wat is een woonzorgvisie?

“Bij een visie wordt vaak aan abstracte teksten gedacht, maar een woonzorgvisie gaat verder. Aan de woonzorgvisie ligt een analyse ten grondslag. Die analyse toont eventuele ontwikkelingen in de vraag en maakt knelpunten in het aanbod inzichtelijk. Alles oplossen gaat niet, daar is het budget niet voor. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld per doelgroep, woonvorm of kern. Die keuzes maken onderdeel uit van de woonzorgvisie door ze te benoemen of eventueel door een afwegingskader voor nieuwe initiatieven op te nemen.”

Welke ondersteuning biedt Platform31?

Om gemeenten in deze complexe opgave te ondersteunen organiseert Platform31 in 2021 een kennis- en leertraject woonzorgvisie. “In dit traject staat ‘leren door te doen’ centraal. We helpen de deelnemers orde te scheppen in de complexe wereld waarin zij aan de slag zijn. Dit doen we door kennis aan te dragen, maar ook door uitwisseling van ervaringen, intervisie en het bespreken van knelpunten. De deelnemers vormen samen een leergroep. Wij stimuleren dat zij elkaar ook buiten de bijeenkomsten om benaderen om te sparren. Verder willen we hen via huiswerkopdrachten stappen laten zetten voor hun eigen praktijk. Zo boeken ze vooruitgang én voelen ze zich eigenaar van het proces.”

Vanuit iedere gemeenten nemen twee beleidsadviseurs mee: één vanuit wonen en één vanuit sociaal domein/zorg. In totaal beslaat het traject ongeveer een half jaar. Aan het eind van het traject hebben deelnemers de basis liggen voor een woonzorgvisie. Deze kan als input worden gebruikt bij het opstellen van uitvoeringsprogramma’s.

Voert Platform31 het kennis- en leertraject alleen uit?

“Net als de partijen in het veld werken wij ook samen. Het kennis- en leertraject wordt begeleid door een programmaraad. Hierin zijn de ministeries van VWS en BZK, de Taskforce Wonen en Zorg en het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg vertegenwoordigd. Samen bewaken we de kwaliteit van het programma, we maken gebruik van elkaars inzet en zorgen daarmee dat we gemeenten zo goed mogelijk van dienst zijn.”