Discussiedagen sociale huisvesting 2020

Oplossingen voor het woningtekort

Oplossingen voor het woningtekort van de meest kwetsbare groepen, dat is het centrale thema op de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2020 die de Faculteit Bouwkunde/TU Delft dit najaar organiseert samen met ‘Vooruit naar de Kern’, Platform31 en Kennisplatform Corpovenista. Het is de zesde editie van een tweedaagse samenkomst met bevlogen beleidsstrategen op het gebied van het wonen.

“Hoe kan het dat Nederland met zo’n rijke woningbouwtraditie geen oplossing heeft voor het woningtekort?” We leven in een land met een geweldige traditie op het gebied van de stedenbouw en volkshuisvesting en met een geweldige welvaart die in de afgelopen decennia gegroeid is. Ondanks de grote vraag blijft het aantal nieuwbouwwoningen de afgelopen jaren stelselmatig achter bij de doelstelling en zien we een groeiend aantal dak- en thuislozen. Het blijkt steeds ingewikkelder voor starters en woningzoekenden om een huis te bemachtigen, wachttijden lopen op en we constateren een toename van de concentratie van kwetsbare personen en huishoudens in de meest kwetsbare wijken. Het woonbeleid heeft geleid tot een zeer complex systeem met zeer veel belanghebbenden waarbij de huishoudens met een zwakkere positie geen vuist kunnen maken. De overheid en andere instituties lijken het recht op goed wonen op een duurzame en klimaatbestendige wijze niet langer te kunnen waarborgen. Waarom zijn we niet in staat om het woonprobleem op te lossen, het op z’n minst te verkleinen, vooral voor de economisch zwakkere en maatschappelijke meest kwetsbare huishoudens?

Thema’s tijdens de Discussiedagen

Vier thema’s, allen samenhangend met het woningtekort, willen we dit jaar tijdens de Discussiedagen Sociale Huisvesting in het bijzonder aan de orde stellen:

  • Huisvesting van dak- en thuislozen
  • Kwetsbare bewoners in kwetsbare wijken
  • Duurzame en rechtvaardige woonconsumptie
  • Wonen en zorg

Bovenstaande thema’s zijn geen rigide kaders maar bedoeld om een zekere focus in de discussies te ondersteunen. U kunt zich als deelnemer richten op een van de genoemde vragen, maar ook andere invalshoeken naar voren brengen. Tijdens de discussiedagen willen we daarover met elkaar in gesprek gaan, elkaar uitdagen om de uitgangspunten en effectiviteit te verkennen en tot nieuwe oplossingen te komen. Wij nodigen u van harte uit om daar aan deel te nemen.

Abstract schrijven

Vooraf schrijven alle deelnemers een abstract van 250-500 woorden waarin ze het onderwerp kort uiteenzetten en enkele stellingen toevoegen die de conclusie van het paper in zich dragen. Een klein organisatiecomité beoordeelt de ingediende abstracts en maakt zo nodig een selectie, mochten er te veel aanmeldingen zijn. Hierdoor is het mogelijk hiaten te signaleren, de kwaliteit te wegen en suggesties te geven voor de uitwerking. Indienen van een abstract en aanmelden via website kan tot uiterlijk 22 juni 2020.

Paper schrijven

Voorafgaande aan de discussiedagen schrijven de geselecteerde auteurs een paper van maximaal 2.500 woorden. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat enkele auteurs gezamenlijk een paper schrijven. Tijdens de discussiedagen geven de auteurs een korte pitch over hun paper in een van de thematische sessies. Vervolgens vindt hierover de discussie plaats.

Meer informatie

De Discussiedagen sociale huisvesting vinden plaats op 23/24 september 2020 in Zeist.

Meer informatie een aanmelden