Derde ronde experimenten bevolkingsdaling van start

Sinds 2009 experimenteert Platform31 in gebieden waar de bevolking nu of in de nabije toekomst afneemt. De experimenten zijn gericht op het behouden en vergroten van de leefbaarheid in deze gebieden en op het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van woningen, voorzieningen en werkgelegenheid. De uitkomsten van de recent verschenen evaluatie van de tweede experimentronde zijn reden voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Platform31 voor een nieuwe ronde krimpexperimenten.

Oproep derde ronde krimpexperimenten

Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit de tweede ronde start half juni de inschrijving voor nieuwe krimpexperimenten. We nodigen u alvast uit om na te denken over projecten die vernieuwende of verdiepende inzichten kunnen opleveren. Net als in de vorige ronde zijn de krimpexperimenten gericht op drie pijlers: wonen en ruimte, zorg en voorzieningen en economische vitaliteit en arbeidsmarkt. De derde ronde krimpexperimenten start in het najaar van 2016 en wordt begin 2019 afgesloten met een evaluatie.

Evaluatie

In de publicatie Ondernemerskracht in krimpregio’s analyseerden we de resultaten van veertien experimenten uit de periode 2013-2016. Hoewel de aanpak ‘van onderop’ de toekomst heeft – want naast bewoners en bedrijven zijn er vrijwel geen andere investeerders meer in deze gebieden – is regionale afstemming nodig om goed te kunnen inspelen op demografische veranderingen. Gemeenten zouden hun organisatie moeten inrichten op het faciliteren van initiatieven van onderop.

Aanbevelingen uit de tweede ronde krimpexperimenten benadrukken dat alternatieve (maatschappelijke) verdienmodellen, innovatieve oplossingen die leegstand verminderen en particuliere woningvoorraad reorganiseren nodig zijn. Uit het rapport blijkt ook dat het wenselijk kan zijn om krimpgebieden in hun context te bekijken. Wat hebben de randen van Nederland bijvoorbeeld te bieden aan de grote steden en de grensgebieden met Duitsland en België? Wat kunnen kwaliteiten als ruimte voor rust, natuur en duurzaamheidsontwikkelingen betekenen voor de steeds grotere druk op onze steden?

Platform31 begeleidt de krimpexperimenten in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Rijk wil krimp- en anticipeerregio’s ondersteunen met kennis over bestaande en goedwerkende aanpakken en met juridische handreikingen die evenwicht brengen in vraag en aanbod van vastgoed. Juist vanuit de wetenschap dat de rendementen en dus de marges in deze projecten klein zijn.

Meer informatie

Ruud Dorenbos

Ruud Dorenbos

Landelijk gebied en regio

06 35 11 58 04