Denk flexibel en ga aan de slag!

Terugblik Limburgs webinar Flexwonen

Op 25 juni vond het Limburgs (start)webinar Flexwonen plaats, waarvoor zo’n 180 deelnemers zich hadden aangemeld. Centraal stond de woonbehoefte van een brede groep – veelal onzichtbare – Limburgse spoedzoekers, zoals gescheiden mensen, starters en arbeidsmigranten. Maar ook de oplossingen en kansen die flexibel wonen biedt voor zowel stedelijke als meer landelijke gebieden en krimp- en anticipeerregio’s. Gedeputeerde Andy Dritty: “De behoefte aan flexwonen is er. Zoek elkaar op. Denk flexibel en ga aan de slag!”

Bouw (flexibele) woningbouw aanjagen

Martijn Schut, plaatsvervangend directeur Woningmarktbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoomde in op het brede pakket aan stimuleringsmaatregelen dat het kabinet heeft genomen. Naast het aanbod van zogeheten versnellingskamers is recent aangekondigd dat 2020 50 miljoen euro beschikbaar gesteld wordt om de bouw van (flexibele) huisvesting aan te jagen. ‘"Hiermee kunnen circa 10.000 woningen voor de doelgroepen van flexwonen worden gerealiseerd."

Keuze voor en inzet van flexwonen

Vivianne Heijnen, wethouder van Maastricht ging in op de keuze voor flexwonen: “Het gaat goed met onze stad, maar mede hierdoor wordt een aantal groepen kwetsbaar op de woningmarkt. We willen dat Maastricht voor iedereen een prettige en betaalbare plek blijft om te wonen. Daarom kiezen we voor een oplossing die op korte termijn uitkomst biedt, maar die er tevens voor zorgt dat er over tien jaar geen structureel overschot ontstaat.”

Corporatiebestuurders Paul Sebregts (Woningstichting St. Joseph) en Wim Hazeu (Wonen Limburg) gingen in hun bijdrage onder meer in hoe de inzet van verplaatsbare woningen kansen biedt voor woonproblemen die nú in landelijke gebieden spelen. “Flexwonen kan juist ook in kleinere kernen een snel en passend antwoord zijn op de problemen die er spelen.”

Flexwonen biedt Limburg kansen

Gedeputeerde Andy Dritty kondigde aan dat de provincie doorgaat met het onder de aandacht brengen van de kansen die flexwonen Limburg biedt. “Na de zomervakantie organiseren we met uw input enkele verdiepingssessies zoals hoe flexwonen zich verhoudt tot de bestaande woningbouwprogrammering. U hoort dus nog van ons.”

U kunt het webinar hier terugkijken.