Wie durft het Wijklab uit te nodigen in 2022?

Platform31 gaat de wijk in! Worstelt uw gebiedscoalitie met een domeinoverstijgend vraagstuk in de wijkaanpak? Dan komen we graag naar u toe met het Wijklab. Samen met een onafhankelijk panel bestaande uit experts — bestuurders en professionals met veel ervaring in de wijkaanpak — gaan we dan met uw coalitie op zoek naar nieuwe wegen voor de vraagstukken die spelen in uw wijk.

Waar kan het Wijklab u bij helpen? 

Het Wijklab brengt voor één dag in uw wijk een gezaghebbend expertpanel samen met lokale bestuurders, beleidsmakers, professionals en bewoners. Het Wijklab biedt denkkracht met gezag om inhoudelijke of procesmatige domeinoverstijgende gebiedsgerichte vraagstukken samen met u verder te brengen. 

Voorbeelden van vraagstukken die de Wijklabs beetpakken: 

  • scherpstellen van de kernopgaven en de kansen in een lokale domeinoverstijgende wijkaanpak;
  • synergie vinden tussen de huidige bottom-up wijkaanpak met bewoners en de hernieuwde stedelijkevernieuwingsgolf;
  • beter benutten van koppelkansen tussen sociale en fysieke opgaven, bijvoorbeeld tussen verduurzaming, verdichting, gezondheid, de sociale basis in de wijk, et cetera;  
  • borging van een lange adem van de brede wijkaanpak binnen lokale organisaties én de samenwerking tussen deze partijen;
  • grotere betrokkenheid van bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners bij de brede wijkaanpak.

Wat vragen we van u? 

Als uw gebiedscoalitie een prangend vraagstuk over uw wijkaanpak heeft en dat met een expertpanel wil ontleden, organiseert Platform31 graag met u een Wijklab. Hierbij is een open houding van alle betrokken partijen van cruciaal belang. Verder vragen we u concreet om de ontmoeting te arrangeren van het Wijklabpanel met het projectteam, de bewoners en bestuurders. Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend: de uitkomsten worden voorgelegd aan lokale bestuurders en onder het landelijke Platform31-netwerk verspreid. Uw gebiedscoalitie stelt zich kwetsbaar op, maar vreemde ogen kunnen dwingen én inspireren.   

Platform31 verzorgt de voorbereiding (in overleg), een startnotitie, de voorzitter, de externe deelnemers, de uitnodigingen en het schrijven en verspreiden van het verslag. Uit de partners van Platform31 en Wijkwijzer worden ongeveer 7 à 8 panelleden gekozen. Dit zijn bij ieder Wijklab andere personen, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen. Willem van Spijker (Van Vieren) zal het gesprek en proces van de Wijklab begeleiden.

Inschrijven

Wilt u het Wijklab uitnodigen in uw wijk? Vul dan onderstaand inschrijfformulier vóór 15 juli in. Introduceer de wijk en probeer kort de vraagstukken te duiden. Wat speelt er en waarom is een frisse blik van buitenaf gewenst? Welke domeinen en organisaties zijn betrokken? Wat zijn volgens jullie de kansen en knelpunten? De Wijklabs zijn maatwerk: afhankelijk van het ingezonden vraagstuk stellen we vooraf met de vraaghouder(s) een programma vast en formuleren we een hoofddoel.


Niet elk ingebracht vraagstuk zal geschikt zijn voor een Wijklab. Alle aanvragen worden door ons bekeken en met de indiener besproken. Voor vragen kunt u terecht bij Emre Can.