“De werkwijze van de Eenvoudig Beter Campus ligt dicht bij mijn persoonlijke overtuiging”

In februari 2015 start de Eenvoudig Beter Campus (EB Campus) met zijn eerste activiteiten, gericht op een goede voorbereiding van implementatie van de nieuwe Omgevingswet. “Een sfeer van vertrouwen, openheid en enthousiasme in het consortium en de overtuiging een goede aanloop naar de nieuwe wet daadwerkelijk gezamenlijk te kunnen faciliteren; ik geloof dat we hier iets moois te pakken hebben.” Aan het woord is Ellen Peper, directeur van Twynstra Gudde en voorzitter van het EB Campus consortium. Peper maakte van de gelegenheid gebruik ook een aantal vragen te stellen aan Platform31 over zijn drijfveren en positie in het consortium.

Peper: “Met de kookstudio’s – een bewust gekozen naam om de sfeer van ontmoeting en gesprek met elkaar te onderstrepen – start de EB Campus zijn activiteiten om de uitvoeringspraktijk te ondersteunen richting implementatie van de Omgevingswet. Van de 4 aanstaande bijeenkomsten verwacht ik inzichten in waar de behoefte zit van de doelgroepen voor volgende stappen. In dialoog met de uitvoeringspraktijk en iteratief komen we tot vervolgactiviteiten. Naarmate de tijd vordert liggen de activiteiten steeds dichter bij de daadwerkelijke implementatie en wat partijen nodig hebben hierop goed voorbereid te zijn. Invoering van de wet is voorzien voor 2018. Deze tijd gaan we met de EB Campus zo goed mogelijk benutten. Vanzelfsprekend zetten we daarbij kennis in van nu al bestaande initiatieven – bijvoorbeeld Nu al Eenvoudig Beter – en ideeën en ervaringen met andere grootschalige wetgevingstrajecten, zoals de drie decentralisaties in het sociale domein.”

‘Practice what you preach’

De EB Campus bestaat uit een consortium van Arcadis, Berenschot, Royal HaskoningDHV en Twynstra Gudde en stichting Platform31. Een bijzonder construct van vier private partijen en een stichting. Het consortium heeft de opgave om een aantal van de sleutelbegrippen voor de werkwijze bijbehorend de nieuwe Omgevingswet – meer vertrouwen en meer integratie tussen partijen – zelf in de praktijk te brengen. Peper geeft daarbij aan: “Dit soort complexe opgaven vraagt om samenwerking van meerdere partijen. Dat is altijd van toegevoegde waarde voor de doelgroepen en dient daarmee ook het maatschappelijk belang. De werkwijze van het consortium ligt daarmee dichtbij mijn persoonlijke overtuiging dat we samen meer kunnen bereiken dan ieder voor zich. Ik ben van mening dat we een stuk verantwoordelijkheid nemen door kennis en expertise bij elkaar te leggen in de complexe opgave van implementatie van de Omgevingswet. Tevens past dit bij de ondernemingsstrategie van Twynstra Gudde – de ontwikkeling naar een open netwerkorganisatie – en van de andere consortiumpartijen. Dat maakt dat we als consortiumpartijen bewust de keuze maken dat we dit idee de (voor)investering waard vinden.”

Ontstaan van het consortium

“Uniek aan dit consortium is dat het is opgericht op eigen initiatief, uitgedaagd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). De ‘coalitie’ is bij elkaar gekomen bij het ontstaan van het programma Eenvoudig Beter in 2012 (een programma van het ministerie van IenM, red.). Uit een gespreksronde door het ministerie bleek er bij de vier adviesbureaus een grotendeels gezamenlijke zienswijze en ideeën te bestaan. Snel was er ook de gedachte dat we samen meer te bieden hebben: de meerwaarde van het bij elkaar brengen van verschillende expertises, typen kennis en ervaringen. De gesprekken en gedachteoefeningen zijn voortgezet, wat leidde tot de oprichting van de EB Campus. De bestaande gelijkwaardigheid van de vier adviesbureaus is belangrijk als vertrekpunt.” Platform31 heeft als stichting een andere status in het consortium en neemt op dit moment vooral organisatorische en communicatieve taken op zich faciliterend aan het functioneren van het consortium. Dit doet Platform31 omdat het net als de andere vier partijen er in gelooft dat het zal bijdragen aan een goede implementatie van de Omgevingswet. Dit is in het belang van alle partners en samenwerkingspartijen die samen Platform31 vormen. Platform31 doet dit in eerste instantie door de kracht van zijn kennis, netwerk en organisatiekracht te benutten.

Model voor implementatie van de Omgevingswet

“De Rijksoverheid heeft drie scenario’s voor implementatie laten onderzoeken:

  1. publieke implementatie,
  2. publiek-private implementatie,
  3. en private implementatie.

Voor het laatste model verrichtte het consortium een achtergrondstudie. Gezien het publieke karakter van delen van de wet en de daaruit voorziene taken en verantwoordelijkheden van het Rijk en lagere overheden was dit vooral een vingeroefening. Wel een hele nuttige, want het beschrijft een nieuwe verhouding tussen overheid en markt die in de toekomst wellicht werkelijkheid wordt. Bovendien konden wij als consortium onze samenwerkingskracht praktiseren en bewijzen. De koers nu voor implementatie is een publiek-privaat model. Het Rijk en de andere overheden zetten de kaders en nemen verantwoordelijkheid voor publieke taken. Onderdelen die privaat kunnen worden uitgevoerd, zullen worden aanbesteed. Daar richten wij ons als consortium op, waarbij we graag ook samenwerkingsverbanden zullen opzoeken met andere partijen.”

Achtergrondinformatie

Wat is de EB Campus?
De EB Campus richt zich op een goede voorbereiding van de uitvoeringspraktijk op implementatie van de nieuwe Omgevingswet, verwacht in 2018. Het initiatief voor de EB Campus is een resultaat van de door het kabinet voorgenomen stelselherziening van het Omgevingsrecht. De EB Campus richt zich op alle partijen voor wie de Omgevingswet verandering betekent. Het aantal partijen dat te maken krijgt met de Omgevingswet is groot: deze integrale wet zal zowel aan de overheidskant, maar zeker ook voor burgers en bedrijfsleven flinke veranderingen opleveren.

Adviesbureaus Arcadis, Berenschot, Royal HaskoningDHV en Twynstra Gudde en stichting Platform31 voeren gezamenlijk de EB Campus uit.

Hanneke van Rooijen
06 57 94 18 91 – hanneke.vanrooijen@platform31.nl