De waarde van organisatienetwerken

Steeds meer blijkt dat maatschappelijk organisaties complexe maatschappelijke vraagstukken niet meer in hun eentje, met de bestaande manier van werken, kunnen oplossen. We zien steeds meer organisatienetwerken ontstaan in de (semi-)publieke sector. Ondanks hun belang voor de effectiviteit van het publieke domein, weten we nog weinig van het ontwerp en de opbrengsten van deze netwerken. Platform31 deed een voorstudie naar het functioneren en de toekomst van organisatienetwerken in het maatschappelijk domein.

Organisatienetwerken vormen een – en volgens sommigen zelfs hét – ‘organiseer-antwoord’ op de complexe, maatschappelijke vraagstukken als: Hoe kunnen we ouderen op een goede manier langer thuis laten wonen? Hoe geven we bewoners met een psychische kwetsbaarheid een goede woonplek in de wijk, met behoud van de veerkracht van de wijk? Hoe kunnen we huishoudens met een meervoudige problematiek het beste ondersteunen, met een duurzaam effect?

In de publicatie Organisatienetwerken van waarde biedt Platform31 een eerste inzicht in het functioneren van deze nieuwe organisatienetwerken. Kenmerken van de netwerken die we onder de loep namen zijn: ze zijn veelal een initiatief van meerdere maatschappelijke organisaties die samen een opgave oppakken en ook daadwerkelijk de uitvoering ter hand nemen. Op basis van gelijkwaardigheid leveren de zelfstandige organisaties met hun eigen competenties een bijdrage aan het aanpakken van complexe, ‘taaie’, maatschappelijke vraagstukken. De vraagstukken waar ze mee aan de slag gaan hebben vaak een domeinoverstijgende focus en zetten in op het creëren van waarde voor anderen in de maatschappij.

Door vijf casussen (Bossche Bond, Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (MOM), Bospolder-Tussendijken (BoTu), Proeftuin Ruwaard en Organisatienetwerk Uitstroom Beschermd Wonen (Cimot)) te belichten, maakten we een analyse van dit fenomeen en bekeken we welk kennisprogramma behulpzaam kan zijn. In de beschrijvingen van de netwerken zoomen we in op het ontstaan, het ontwerp, de legitimatie, het functioneren, de waarde en de toekomst van het betreffende organisatienetwerk.

Naar aanleiding van deze voorstudie neemt Platform31 in samenwerking met de partners en de wetenschappelijke board het initiatief voor het opzetten van een kennisprogramma rond organisatienetwerken. Deelnemers aan de organisatienetwerken hebben aangegeven onderling kennis uit te willen wisselen om hun netwerkbewustzijn en netwerkbekwaamheid te verhogen.

Meer informatie

Lees de publicatie Organisatienetwerken van waarde