De Omgevingswet: een andere manier van werken

Het Leerplein Omgevingswet samenwerken gaat 1 juni van start

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Een grote opgave, waarbij alle regels in het fysieke domein worden gebundeld. De Omgevingswet biedt veel mogelijkheden om verschillen te maken in gebieden, integraal naar opgaven te kijken en participatie een volwaardige plek te geven bij besluitvorming. Maar ook de vermindering van regeldruk is een belangrijke. Op Rijksniveau wordt met de Omgevingswet en de vier bijbehorende AMvB’s een forse vermindering van de regeldruk voorzien. Maar voor de decentrale overheden ligt een kans: in omgevingsvisies en in omgevingsplannen komen immers alle regels samen.

De Omgevingswet gaat heel erg uit van kansen. Op het niveau van de wetgeving wordt veel losgelaten, waardoor een lokale invulling kan worden gegeven. Dat kan ook tot bedreiging leiden: juist meer regeldruk, meer en strengere normen en sectorale regelgeving. Het is al door verschillende personen benoemd: een groot deel van het slagen van de doelen van de Omgevingswet zit in de uitvoering. En die uitvoering is niet nieuw: we werken al steeds integraler, er zijn veel goede voorbeelden van participatie en ook nu is het tot op zeker hoogte mogelijk om verschillen te maken tussen gebieden. Maar het kan altijd beter. Juist door nu al aan de slag te gaan met een andere werkwijze, kunnen de kansen die de Omgevingswet biedt ten volle worden benut.

Gezamenlijke kennis delen

Om hieraan invulling te geven, werkt Platform31 samen in de Eenvoudig Beter Campus met Twynstra Gudde, ARCADIS, Berenschot en Royal HaskoningDHV. Samen met de VNG Academie organiseren we een aantal leerpleinen om voor te bereiden op de Omgevingswet. Het leerplein biedt u de helpende hand door de nieuwe werkwijzen uit de Omgevingswet te verkennen en nader te concretiseren. De verschillende partijen achter het leerplein zijn al jaren bezig met de Omgevingswet. We delen onze gezamenlijke kennis, ervaringen en netwerken graag. Het leerplein is ingericht om programma- of implementatiemanagers praktisch toepasbare kennis te verschaffen over de Omgevingswet. De focus ligt daarbij niet zozeer op de juridisch-technische kant van de wet, maar veel meer op de bestuurlijk- organisatorische gevolgen en de andere oriëntatie in houding en gedrag die de wetgever voor ogen heeft.

Zes bijeenkomsten

Het leerplein gaat 1 juni van start. In zes bijeenkomsten komt de brede scope van de Omgevingswet aan bod:

  • Tijdens het eerste leerplein verkennen we met welke samenwerkingsvormen en in welke rollen je de integrale manier van werken kunt stimuleren. Een onderscheid in verschillende vormen helpt bij het vinden van een passende rol, aanpak en taal.
  • Het tweede leerplein focust op participatie: we verkennen het containerbegrip burgerparticipatie en plaatsen het in de bredere politieke- en beleidscontext.
  • Een meervoudige kijk op de eigen praktijk om zo te komen tot een samenhangende aanpak, staat centraal tijdens het derde leerplein. We verkennen hoe integraal werken in de praktijk kan ontstaan en welke interventies daarbij passen.
  • Bestuurlijke afwegingsruimte is het thema van het vierde leerplein. De vraag staat centraal op welke wijze het decentraal bevoegd gezag hier haar voordeel mee kan doen en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan.
  • Het vijfde leerplein gaat in op de vermindering van de regeldruk. We bekijken wat nodig is om het initiatief centraal te zetten.
  • Tijdens het zesde leerplein doorlopen we de verschillende instrumenten die onder de Omgevingswet van kracht worden.

Geïnteresseerd in het Leerplein?

Meer informatie vindt u in de flyer of via onze website.