De binnenstad als avondstad

Binnensteden staan stevig op het netvlies bij gemeenten, vastgoedontwikkelaars en -beleggers en koepelorganisaties van winkeliers en horecaondernemers. Logisch ook, in de binnenstad wordt gewerkt, gewinkeld, gewoond en er vinden allerlei culturele, sociale en toeristisch-recreatieve activiteiten plaats. Toch is er iets raars aan de hand. De aandacht voor de binnenstad concentreert zich vooral tussen 10 uur ’s ochtends en 18 uur ’s avonds. Wilt u de aandacht voor uw binnenstad ook na sluitingstijd vasthouden? Platform31 verkent hoe gemeenten hun binnenstad in de avonduren ten volle kunnen benutten, rekening houdend met de wensen en belangen van verschillende typen gebruikers: ondernemers, bewoners en bezoekers. Doet u mee?

Dankzij de dominante functie van de stad als winkelgebied verdwijnt na sluitingstijd ook de levendigheid en beweging op straat naar andere gebieden of achter de gevel. Daarmee neemt ook de aantrekkelijkheid van de binnenstad af als verblijfsgebied en economische zone. Hoewel niet elke plek 24/7 hoeft te bruisen, is het om veiligheidsredenen belangrijk dat de binnenstad ook tussen pakweg tien uur ’s avonds en drie uur ’s nachts veilig en prettig aanvoelt. Wat steden willen voorkomen is dat bewoners en passanten de openbare ruimte na winkelsluitingstijd gaan mijden.

Inzicht in avondprogrammering

Voor de ontwikkeling van onze binnensteden naar levendige en prettige gebieden om te wonen, werken, winkelen en uitgaan is meer inzicht nodig in de huidige waarde van de avondprogrammering van plinten en openbare ruimte. Om die reden verkent Platform31 de mogelijkheden die de avondeconomie biedt en de randvoorwaarden voor een vitale en veilige binnenstad overdag én in de avonduren. Daarnaast is het project gericht op het versterken van de economische functie en het creëren van banen. Om die reden willen we bijvoorbeeld weten hoe nieuwe functies en activiteiten bezoekers ertoe kunnen verleiden langer in de binnenstad te verblijven en er simpelweg meer geld uit te geven.

Input voor binnenstadsbeleid

Het in kaart brengen van de huidige programmering van de binnenstad van zes tot tien uur ’s avonds en de behoeften van verschillende avondstadgebruikers, kan richting geven aan het binnenstadsbeleid. Gemeenten kunnen er ook hun profilering van de binnenstad mee aanscherpen. Eén van de deelvragen is bijvoorbeeld hoe het toenemend belang van avondhoreca zich verhoudt tot de groei van het aantal bewoners van veel binnensteden. Trekt meer horeca in de binnenstad ook meer nieuwe bewoners? Hoe verhouden horeca-activiteiten zich tot de retailfunctie? Wat is de visie van gemeenten hierop en hoe ontstaat een evenwichtige afweging van belangen? Tot slot: welke instrumenten zijn inzetbaar voor een aantrekkelijke en veilige binnenstad ’s avonds en ’s nachts?

Uw opbrengst

Herkent u zich in het belang van een aantrekkelijke ‘avondstad’? Dan gaan we graag met u in gesprek over uw specifieke kennisvragen. Met de verkenning die we vervolgens starten, onderzoeken we de inrichting en het gebruik van uitgaansgebieden en de aanloop- en fietsstraten ernaar toe. Met behulp van groepsinterviews brengen we de behoeften van verschillende gebruikers van de avondstad in kaart. En we kijken in hoeverre programmering, technologie en sociale interventies, waaronder de inzet van jongerenstewards, een bijdrage kunnen leveren aan de avondstad als prettige verblijfplaats. Als deelnemende gemeente ontvangt u mogelijke scenario’s en trekt u lessen uit diverse best practices uit het land. Dit biedt de mogelijkheid om ook van de onderzoeksuitkomsten uit andere gemeenten te leren.

Projectinformatie

De kosten voor deelname aan het project bedragen 4.000 euro per gemeente. Hiervoor ontvangt u een uitgebreide analyse en scenarioverkenning van uw eigen gemeente en deelname aan de slotbijeenkomst om verder te leren van andere gemeenten en uitvoer van een bepaald scenario verder te verkennen. Neem voor informatie en interesse contact op met Barbara Heebels.

Programma Vitale Binnensteden

Dit project maakt onderdeel uit van het programma Vitale Binnensteden. De binnenstad is het visitekaartje en de huiskamer van onze steden. In vitale binnensteden wordt gewinkeld, gewerkt, gewoond, gestudeerd én gerecreëerd. Uitdagingen in veel binnensteden zijn: de samenwerking tussen partijen professionaliseren, technologische ontwikkelingen op een slimme manier inzetten en om een juiste functionele mix vinden, aansluitend bij het lokale DNA en de regionale mogelijkheden. In programma Vitale binnensteden organiseert Platform31 projecten die helpen om deze doelen dichterbij te brengen.