Creëer slagkracht voor woningcorporaties

Column Erik Ronnes, CDA Tweede Kamerlid

In december gaf Anke Huntjens (Pré Wonen) het stokje aan mij door om in een column in te gaan op de dilemma’s waar corporaties mee te maken hebben als het gaat om de investeringsopgaven. Ik pak deze handschoen, of beter gezegd pen, graag op.
De dilemma’s zijn inderdaad groot, dat zal ik niet ontkennen. Nieuwbouw is door uiteenlopende oorzaken ver achter gebleven, zoals de financiële crisis, de problemen op de woningmarkt tussen 2008 en 2015 en de parlementaire enquête woningcorporaties. Daarnaast is het type woning dat nodig is om mensen passend te kunnen huisvesten sterk veranderd. Met ‘passend’ bedoel ik zowel de fysieke woning zelf, als de betaalbaarheid ervan.
En dan hebben we het nog niet gehad over de noodzaak tot verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen. Ook moeten er voldoende goedkopere huurwoningen beschikbaar komen voor mensen die uitstromen uit de daklozenopvang of vanuit GGZ-instellingen. Want meer mensen doen een beroep op zelfstandige woonmogelijkheden.

De handen moeten dus uit de mouwen. We zien dat veel corporaties weer aan het investeren zijn en dat er gebouwd wordt. Maar is het voldoende? De verschillende opgaven in Nederland zijn geografisch behoorlijk divers. Tegelijkertijd is de financiële positie van corporaties erg verschillend. Daarom hebben we ons ook de vraag gesteld: in hoeverre kunnen de maatschappelijke opgaven waar corporaties voor staan het hoofd worden geboden met de huidige financiële middelen?

Om antwoord te geven op die vraag, moeten wij in Den Haag de ogen niet sluiten voor de feitelijke situatie. De ‘totale financiële slagkracht’ moet in balans zijn met de maatschappelijke opgaven van corporaties. In dat licht heeft het CDA samen met de coalitiepartijen een motie ingediend die kon rekenen op veel steun in de Tweede Kamer. De essentie is dat de minister duidelijk in kaart moet gaan brengen hoe, gegeven de financiële positie van corporaties en haar maatschappelijke opgaven, op de korte en lange termijn kan worden voldaan aan de maatschappelijke opgaven en of deze in voldoende mate worden opgepakt. En als het nodig is passende maatregelen voor te stellen.

Voor het doorgeven van het estafette-stokje denk ik aan José van Vliet, bestuurder Viva! Zorggroep, een zorgorganisatie op het gebied van wonen, welzijn en verpleeghuiszorg in Noord-Holland. Want ook de combinatie van Wonen en Zorg kent zo zijn uitdagingen met het lang zelfstandig thuis blijven wonen. Goed om via een column hier extra aandacht op te vestigen.

Erik Ronnes, CDA