Collegiale ondersteuning met name landelijk kansrijk

Interview met Sander Uiterwaal en Bart Kesselaar, directeuren van Havensteder

Collegiale ondersteuning of matching zijn beladen woorden. Bij collegiale ondersteuning spelen niet alleen opgaven en middelen, maar ook drijfveren een belangrijke rol. Platform31 brengt bijzondere voorbeelden in beeld en interviewt bestuurders over hun drijfveren. Hieronder leest u het zevende interview in de serie over collegiale ondersteuning met Sander Uiterwaal en Bart Kesselaar, respectievelijk directeur Financiën en directeur Strategie van de Rotterdamse corporatie Havensteder.

Hoe staat Havensteder er voor?

“Havensteder heeft een woningportefeuille van zo’n 45.000 woningen voor het huisvesten van mensen met een laag inkomen in de regio Rijnmond. We koersen al een aantal jaar financieel scherp aan de wind. We investeren zoveel als mogelijk voor zover onze financiële ratio’s dat toelaten”, vertelt Sander Uiterwaal. “WSW kijkt voor het verloop van de financiële ratio’s naar een periode tot aan drie jaar geleden. Vanwege onze omvang en de prilheid van het herstel vallen we bij WSW in bijzonder beheer. Daarom is de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties zoals het ministerie die publiceert voor ons nul. We hebben dus geen ruimte voor extra plannen bovenop de plannen die al in onze prognoses zijn meegenomen.“

Wat betekent dit voor Havensteder, als jullie naar de toekomst kijken?

Bart Kesselaar: “Momenteel zijn we bezig met de actualisatie van onze portefeuillestrategie. Daarin hebben we aandacht voor betaalbaarheid van onze woningen voor huurders, beschikbaarheid van woningen voor nieuwe huurders en het invullen van de Routeplanner CO2-neutraal van Aedes. Wellicht dat de financiële ratio’s weer in het rood schieten als we de investeringsopgave voor de verduurzaming hebben ingerekend. De verduurzamingsopgave naar CO2-neutraal is enorm. Gezamenlijk met de andere Rotterdamse corporaties brengen we momenteel in beeld voor welke opgave we staan en welke financiële inzet hiervoor nodig is. De verwachting is dat deze opgave veel groter is dan wat de Rotterdamse corporaties zelf aankunnen.”

Zou collegiale ondersteuning kunnen helpen bij de verduurzamingsopgave?

“Een vorm van collegiale ondersteuning kan bijdragen aan de oplossing van dit vraagstuk. Zoals gezegd verwachten we dat in de regio Rotterdam maar ook in Den Haag de opgave groter is dan de individuele corporaties aan kunnen. Dat vraagt een sectoraanpak om tot oplossingen te komen en mogelijk zelfs om een aanpak die de corporatiesector overstijgt. Nu wordt voor het realiseren van de verduurzamingsdoelstellingen erg gekeken naar de corporaties. Hier geldt de maatschappelijke vraag of het logisch is deze opgave te leggen bij onze huurders, die financieel al in een kwetsbare positie zijn.”

Welke mogelijkheden zien jullie in collegiale ondersteuning op woningmarktniveau?

“Initiatieven die we her en der in het land op woningmarktniveau zien, zouden met een vertaalslag ook bovenregionaal kunnen werken. De andere corporaties in ons woningmarktgebied hebben de handen al behoorlijk vol aan de eigen investeringsopgave. Wij hebben beperkt bezit buiten de gemeentegrenzen waarvan we ons kunnen voorstellen dat we dit aan een andere corporatie verkopen. We verwachten hierbij niet dat corporaties meer gaan betalen dan de marktprijs voor deze woningen. De vertaalslag om woningmarktregio overstijgende oplossingen ook wettelijk mogelijk te maken, kost tijd, waar haast geboden is om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren”, vertelt Sander Uiterwaal.

Bart Kesselaar vervolgt: “Het merendeel van ons woningbezit bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam en Capelle aan den IJssel en we geven er de voorkeur aan om dat in bezit te houden. Rotterdam heeft als groot voordeel dat in iedere wijk maar 1 of 2 corporaties werkzaam zijn. Bij stedelijke vernieuwing of andere opgaven, kunnen we hierdoor relatief snel slagen maken. Wanneer we bezit binnen deze wijken bij verkoop versnipperen over corporaties van buiten de gemeenten, creëren we wellicht in de toekomst weer nieuwe problemen. Wij zouden er dus voorstander van zijn het woningbezit bij de lokale corporaties te houden.”

Wat zien jullie als meest kansrijke vorm van collegiale ondersteuning?

“Collegiale ondersteuning tussen corporaties is, met name voor Rotterdam, zinvol wanneer dit bovenregionaal, misschien wel landelijk, wordt opgepakt. Het Rijk zou hier een rol moeten spelen. Bijvoorbeeld door verder uitbreiding van de heffingskorting bij de verhuurdersheffing of het wijzigen van de heffingsgrondslag”, vertelt Sander Uiterwaal.