Bijeenkomst Provinciale parels: ervaringen met Woonzorgwijzer

Tijdens de bijeenkomst Provinciale parels wonen en zorg van 10 mei, deelden gemeenten, zorgaanbieders en andere betrokkenen hun eerste ervaringen van het experiment met de Woonzorgwijzer. In dit experiment testen Platform31 en provincie Zuid-Holland de meerwaarde van dit instrument, dat helpt om op gebiedsniveau inzicht te krijgen in de vraag van zelfstandig wonende zorgdoelgroepen. Een terugblik op deze bijeenkomst en een greep uit de eerste ervaringen.

“Als gemeente zijn we op zoek naar hoe we met onze partners een gezamenlijk inzicht krijgen in wat nodig is om te doen voor zorgdoelgroepen. Als een data-instrument dat ondersteunt, dan heb ik er wat aan”, stelde een van de deelnemers tijdens de bijeenkomst Provinciale parels wonen en zorg. De vraag om informatie over lokale zorgdoelgroepen en hun behoeften blijkt groot, vooral informatie over de domeinen heen. De Woonzorgwijzer helpt bij het in kaart brengen van waar doelgroepen wonen en wat hun ondersteuningsvraag is. Deze informatie kan vervolgens gekoppeld worden aan informatie over Wmo-gebruik, leefbaarheid in de wijken, aanwezigheid van voorzieningen en dergelijke. “De Woonzorgwijzer is een transitiehulpmiddel, dat gemeenten helpt om in samenhang besluiten te nemen over wonen, zorg en welzijn,” aldus een van de deelnemers aan het experiment.

Eerste resultaten

Tijdens de bijeenkomst Provinciale parels wonen en zorg op 10 mei 2017, een half jaar na de start van het experiment, geven de partners in het experiment een kijkje in de keuken. De meerwaarde van de Woonzorgwijzer wordt getest door de regio Hoeksche Waard en de gemeenten Delft en Rotterdam. Netty van Triest, senior projectleider bij Platform31 schetst in vogelvlucht de aanleiding van het experiment en de werking van de Woonzorgwijzer. De regio Hoeksche Waard en de gemeente Delft deelden in een workshop hun ervaringen met de deelnemers. De bestuurders Trix van Os (Alerimus) en Jan Windey (Cavent)uit Hoeksche Waard inspireerden de deelnemers door vol verve te spreken over de lokale samenwerking tussen gemeenten, corporaties en zorgaanbieders en hun streven om aansluiting te zoeken met burgerinitiatieven. De analyse met de Woonzorgwijzer, gepresenteerd door Johan van Iersel van Rigo, laat zien dat dit mogelijk tot een lager gebruik van Wmo-voorzieningen leidt. Tirza Kouwenberg, projectleider bij de gemeente Delft, zoomde in op de ontwikkeling van een strategische agenda wonen en zorg en op welke wijze de Woonzorgwijzer hierbij ondersteunend kan werken. Johan van Iersel zoomde in op de GGZ-doelgroep in de gemeente Delft en toonde onder meer waar deze doelgroep woont en welke beperkingen zij ervaren in hun leven.

Nieuwe ontwikkelingen en inzichten

Naast het experiment kwamen ook andere onderwerpen aan bod. Ceel Eelenberg, sector banker public sector van ING, ging in op de uitkomsten van een marktanalyse van het langer thuis wonen voor ouderen. Komende jaren neemt het aantal ouderen toe. En zij zijn (als groep) welvarender en gezonder dan voorheen. Veranderingen in het zorglandschap en technologische ontwikkelingen bieden ruimte voor nieuwe woonconcepten, zowel binnen de private als publieke markt. Samenwerking in de regio, maar ook op wijk- en buurtniveau, lijkt daarbij cruciaal. En door mee te gaan op klantreis, ontstaan nieuwe inzichten, laat Johan Zuiver van Zuiver Marketing zien. Hij laat de deelnemers ervaren wat het belang is van inzicht in de zoektocht van kwetsbare mensen naar een goede woonplek. Uit onderzoek blijkt dat potentiële huurders gemiddeld honderd vragen hebben en naar antwoorden op deze vragen zoeken via ruim twintig verschillende kanalen/bronnen. Dergelijke inzichten helpen organisaties om kansen voor verbetering van de dienstverlening te identificeren en hier actie op te ondernemen.

Prestatieafspraken wonen en zorg

Op de bijeenkomst was ook aandacht voor het maken van prestatieafspraken wonen en zorg tussen gemeente en corporaties. Prestatieafspraken tussen genoemde partijen bestaan al lang, maar nu is er ook specifiek aandacht voor wonen en zorg. Om inzicht te krijgen in hoe je dergelijke afspraken maakt en wat je daarin kunt vastleggen, presenteerde Henk Nouws van Ruimte voor Zorg in vogelvlucht het verhaal uit de ‘Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg’ die in april dit jaar is gepubliceerd.

Woonzorgwijzer voor heel Zuid-Holland

Naast inspiratie en nieuwe kennis gingen de deelnemers ook met een toezegging naar huis. Tijdens de bijeenkomst kondigde Tanja Verbeeten, Hoofd Bureau Beleid, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem van de provincie Zuid-Holland, aan dat de Woonzorgwijzer eind van de zomer beschikbaar gaat komen voor alle gemeenten in de provincie. Zij krijgen bericht als de Woonzorgwijzer gelanceerd wordt. In de nieuwsbrief wonen en zorg van Platform31 worden tevens de vorderingen rondom het experiment met de Woonzorgwijzer gemeld.

De Woonzorgwijzer

De provincie Zuid-Holland experimenteert in samenwerking met Platform31 met de Woonzorgwijzer. Op deze wijze wil de provincie Zuid-Holland bijdragen aan de ontwikkeling van instrumentarium waarmee lokale partijen beter inzicht verwerven in de vraag van zelfstandig wonende zorgdoelgroepen. Dit inzicht zal zich uiteindelijk vertalen in betere beleidsprogrammering op het terrein van wonen (woningbouwprogrammering, aanpassingen bestaande voorraad en ageproof maken/inrichten van de woonomgeving). Eén van de problemen is dat bestaande monitors of datasets zich baseren op een specifieke doelgroep, een bestaand aanbod of op een gewenste oplossing. Veel gemeenten streven naar een integraal, gebiedsgericht plan, maar missen een instrument dat voor een gebied zichtbaar maakt welke behoefte de specifieke populatie heeft. Daarom heeft Rigo in opdracht van het ministerie van BZK een beleidsondersteunend instrument ontwikkeld: de Woonzorgwijzer.