Aandacht voor samenwerking in de Weer thuis-opgave

Hoe weet je dat samenwerking aandacht nodig heeft? En wat kan je doen om het te verbeteren of te versterken? Platform31 trok op met tien samenwerkingsverbanden die de uitstroom uit het beschermd wonen en maatschappelijke opvang willen versnellen door te werken aan de samenwerking. Zij stelden hun praktijk open en lieten ons meekijken. Gemeenten, corporaties en zorginstellingen zijn van elkaar afhankelijk in deze opgave en we ervaarden waar zij in hun samenwerking mee worstelen. Samen met ervaren procesbegeleiders boden we deze tien regio’s nieuw handelingsrepertoire. Deze praktijkervaringen en theoretische achtergronden hebben geleid tot de handreiking Verbeter je samenwerking: Weer thuis in de wijk.

Samenwerken op de agenda

Om zelfstandig wonen van kwetsbare doelgroepen te ondersteunen, is samenwerking tussen vele partijen noodzakelijk. Dit wordt versterkt door de aanstaande verdere decentralisatie van het beschermd wonen-beleid. Bovendien is de doelgroep van beschermd wonen en maatschappelijke opvang niet de enige die zich vestigt in de wijk. Ook in de jeugdzorg en de langdurige zorg zien we een beweging die erop is gericht om jongeren, ouderen en andere (kwetsbare) inwoners zo goed mogelijk een thuis te bieden in de wijk en onderdeel te laten zijn van de samenleving.

Het onderwerp ‘samenwerken’ staat niet als vanzelfsprekend op de agenda. Vaak worden gesprekken gevoerd over de band van de inhoud: type en aantallen woningen, begeleidingsconcepten- en producten. Toch geven betrokkenen in de praktijk aan dat hier veel winst te behalen valt en zij behoefte hebben aan praktijkgerichte kennis. Wat kun je doen om de samenwerking te verbeteren?

Handreiking Verbeter je samenwerking: Weer thuis in de wijk

Platform31 trok op met tien samenwerkingsverbanden die de uitstroom uit het beschermd wonen en maatschappelijke opvang willen versnellen door te werken aan de samenwerking. De praktijkervaringen in combinatie met theoretische achtergronden hiervan hebben geleid tot de handreiking Verbeter je samenwerking: Weer thuis in de wijk om zo ook andere professionals te inspireren.

De handreiking biedt inzicht in de dynamieken van meerpartijensamenwerking en bevat praktische handvatten voor veelvoorkomende uitdagingen of ervaren knelpunten in de samenwerking bij de uitstroom vanuit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. We richten ons hierbij tot diegenen die een samenwerking willen opzetten, begeleiden en/of verbeteren. Dit kunnen procesbegeleiders zijn of initiatiefnemers, maar ook de deelnemers aan het samenwerkingsverband.

Bouwstenen van een kansrijke samenwerking

Ook in 2018 deed Platform31 een experiment door met dertien samenwerkingsverbanden op te trekken. Dit leidde tot een publicatie met bouwstenen van een kansrijke samenwerking het hierin een verkenning van wat het betekent om samen te werken. We maakten inzichtelijk hoe een samenwerking vaak een andere logica kent dan een lineair proces van probleem naar oplossing. En we analyseerden vanuit de praktijk wat een goed ontwerp van de samenwerking rond uitstroom kon zijn. Samenwerking bleek een thema te zijn waaraan je effectief kunt werken, waar je wat aan kunt doen. Met die goede ervaringen hebben we afgelopen jaren opnieuw stappen gezet om meer kennis open te leggen voor beleidsadviseurs en programmaleiders.

Over de Praktijklabs

De Praktijklabs zijn onderdeel van de ondersteuning die het programma Weer Thuis! biedt aan de deelnemende regio’s. Rond een actueel samenwerkingsvraagstuk worden regionaal (of lokaal) betrokken organisaties bij elkaar gebracht. Vaak gaat het om een combinatie van vertegenwoordigers van corporaties, gemeenten en zorgorganisaties. Vanuit de verschillende achtergronden van de deelnemers, komen partijen bij elkaar met als doel de samenwerking rond het concrete vraagstuk te verbeteren. Onder begeleiding van ervaren procesbegeleiders worden twee bijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst dient vaak om de verschillende perspectieven op de opgave op tafel te krijgen. De tweede bijeenkomst is om uit te zoeken in hoeverre en op welke wijze deze kunnen worden geïntegreerd. Het initiatief komt vaak vanuit één van de deelnemende partijen. Het doel is de regionale samenwerkingspraktijk rond een concreet vraagstuk te verbeteren én om meer algemene condities te creëren voor een goede samenwerking rond de opgave Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang als geheel.