Blind Spot

Metropolitan landscape in the global battle for talent

De kwaliteit van landschap en leefomgeving is een blinde vlek in veel strategieën voor het vestigingsklimaat. Deze publicatie bekijkt de relatie tussen kwaliteit van landschap en leefomgeving en het vestigingsklimaat in 10 metropolitane regio's wereldwijd. Lees meer

Gezond en wel in de wijk

Voor wie interesse heeft in het thema Gezonheid en ruimte: recentelijke hebben zeven kennisinstituten samen een e-magazine gepresenteerd over de kracht van erkende interventies. Naast inspiratie biedt dit magazine gemeenten een handige toegang tot de verschillende databanken met erkende interventies. Lees meer

De waarde van het alledaagse

Van beleidsdrang naar bewonersperspectief in de stadswijk

Dit boek beschrijft het dagelijks leven in drie Brabantse wijken uit verschillende perioden van de twintigste-eeuwse stedenbouw. De auteurs tonen hoe onderzoek naar het alledaagse in zijn werk gaat en pleiten tegelijkertijd voor een ander ruimtelijk en sociaal wijkbeleid: minder politiek gemotiveerd, minder ingrijpen en meer oog voor de vitaliteit van bewoners. Lees meer

Bouwstenen uit de recente geschiedenis van de stedelijke ontwikkeling

Zoals iedere geschiedschrijving een periode lijkt af te willen sluiten, geeft deze publicatie juist inspiratie aan bewoners en professionals om met de inzichten van toen richting te geven aan de stad van morgen. Lees meer

Maak verschil

Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven

Het optimaliseren van de inrichting en werking van het openbaar bestuur kan een serieus effect hebben op economische groei, concludeert de Studiegroep Openbaar Bestuur in een rapport dat aan de Tweede Kamer is aangeboden. Lees meer

Gaan waar de actie is

De ruimtelijk wetenschappelijke instituten schetsen in deze uitgave de contouren van een nieuwe stijl van planning. Het is de opbrengst van een reeks sessies tijdens het Jaar van de Ruimte. Lees meer

The Flexible city

Sustainable Solutions for a Europe in Transition

Duurzaam omgaan met de ruimte, dat is de nieuwe ruimtelijke opgave. De auteurs Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl schetsen deze opgave vanuit een Europees perspectief en geven daarbij de juiste instrumenten en voorbeelden. Lees meer

City- en gebiedsmarketing

City- en gebiedsmarketing is de opvolger van het boek Gebieds-marketing van Michel Buhrs uit 2008. Precies acht jaar na het uitbreken van de crisis speelt deze vernieuwde uitgave in op de actuele behoefte om woon- en werkgebieden en stadscentra succesvol te maken. Lees meer

De haven van Rotterdam

De haven van Rotterdam is een monumentale publicatie over één van de twee mainports die ons land rijk is. De haven staat opnieuw op een keerpunt, het naderende einde van het fossiele tijdperk vraagt om een nieuwe omslag om aangehaakt te blijven in het wereldwijde economische netwerk. Lees meer

Werken in een gebied: gewoon doen in Amsterdam

Gemeente Amsterdam heeft gebiedsgericht werken sinds kort als werkwijze breed ingevoerd. De stad wil zo de kloof tussen leef- en systeemwereld slechten. In deze publicatie van het Projectmanagementbureau delen experts en gebieds-managers hun lessen uit onderzoek en ervaring. Lees meer

Licht, lucht en ruimte 2.0

Deze publicatie beschrijft de impact van de herstructureringsprojecten van de wijken Deppenbroek (Enschede) en Holtenbroek (Zwolle). De auteurs stellen de vraag welk effect de interventies hebben gehad op de cultuurhistorische waarden en de leefbaarheid. Lees meer

EU@Amsterdam

Op initiatief van de Universiteit van Amsterdam is een (informele) stedelijke raad samengesteld. Het eerste initiatief is EU@Amsterdam, een stevige bundel van 50 essays waarin de auteurs de Europese stad vanuit uiteenlopende aspecten belichten. Lees meer

Betrokken wijken

Bewoners, ondernemers en professionals van vier naoorlogse aandachtswijken blikken terug op alle inspanningen die in de afgelopen 10-15 jaar zijn gedaan om de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk te verbeteren. Lees meer

Veranderstad

Gert-Joost Peek - lector Gebiedsontwikkeling & Transitiemanagement - gaat in op de veranderingen van de organisatie van stedelijke ontwikkeling die nodig zijn om van haven- en woonstad Rotterdam een veerkrachtige en adaptieve stad vol nieuwe bedrijvigheid te maken. Rotterdam kan de kansen van de maatschappelijke transitie naar een circulaire economie duurzaam benutten als de aanpak van stedelijke ontwikkeling verandert. Lees meer

Ontmoeten als keuze

Succesfactoren voor gemengd wonen

Wat maakt succesvolle buurten tot een succes, gerelateerd aan de samenstelling van de buurt naar inkomen, opleiding en leefstijl? Dat is de vraag die onderzoekers van de DSP-groep stellen in de literatuurstudie 'Ontmoeten als keuze' die zij in opdracht van corporatie Ymere hebben uitgevoerd. Lees meer

Socio-Economic Segregation in European Capital Cities

Deze studie, een vergelijkend onderzoek in dertien Europese steden, laat zien dat er een groeiende kloof ontstaat tussen arm en rijk. Met als gevolg steeds meer ruimtelijke segregatie in Europese steden. Volgens de onderzoekers kan dit "funest zijn voor de sociale stabiliteit en de competitiekracht van steden." Lees meer

De SER-agenda voor de Stad

Samenwerking is cruciaal; binnen de steden met alle betrokkenen en tussen steden onderling. Het SER-advies geeft aan dat de historisch gevormde bestuurlijke inrichting steeds minder is toegesneden op de ontwikkeling van economisch stedelijke regio's. Met 'City Deals' kunnen nieuwe vormen van samenwerking rond stedelijke opgaven tot stand komen. Lees meer

Wonen in verandering

De Rli concludeert in het advies 'Wonen in verandering' dat de woningmarkt tekenen van herstel vertoont, maar veel mensen er niet in slagen om een woning te vinden die bij hen past. Verdere hervorming van de woningmarkt en het woonbeleid is daarvoor noodzakelijk. Lees meer

SER-agenda voor de Stad

De SER geeft in dit ontwerpadvies de eerste aanzet van thema’s die vanuit sociaal-economisch perspectief (‘welvaartsgroei door en voor iedereen’) op de Agenda Stad van het kabinet moeten komen. Lees meer

Atlas voor gemeenten 2015

De nieuwe Atlas voor gemeenten is uit! Het jaarlijkse lijstje waarin de 50 grootste gemeenten met elkaar worden vergeleken op 50 punten heeft dit keer erfgoed als thema. Gerard Marlet, directeur van Atlas voor gemeenten, spreekt zelfs over de 'triomf van de monumentale stad'. Lees meer