Handboek Bouwen op weg naar de Omgevingswet

Door Maarten Hoorn, Platform31

De regelgeving rondom bouwen is op dit moment erg versnipperd. Niet voor niets werkt het Rijk hard aan een nieuwe Omgevingswet, waarin een bundeling van de regelgeving plaatsvindt. Wie vanuit juridisch oogpunt wil weten welke wetgeving komt kijken bij het bouwen, heeft een volledig overzicht met het handboek ‘Bouwen op weg naar de Omgevingswet’. De huidige praktijk rondom wetgeving op het gebied van bouwen is uitvoerig beschreven. De doorkijk naar de veranderingen die op verschillende vlakken zijn te verwachten met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, biedt een goede meerwaarde. Hieruit blijkt trouwens dat de bundeling van wetgeving waarschijnlijk wel voordelen biedt, maar het is de vraag of het echt eenvoudiger zal worden onder de Omgevingswet.

Voor juristen is dit handboek zeer uitgebreid en biedt het een helder overzicht. Het legt volledig en ‘clean’ uit welke wetgeving relevant is bij verschillende aspecten. Ruimtelijke ordening, grondbeleid, bouwkwaliteit, milieu, natuur, erfgoed en monumenten en water komen achtereenvolgens in een goed overzicht aan bod. Door de opzet zijn de verschillende onderdelen makkelijk terug te vinden en is het een goed naslagwerk. Mensen met een iets mindere juridische grondslag, zullen moeite hebben het boek te lezen. Zij zijn ook niet de primaire doelgroep, maar ook voor hen kan dit boek wel een goed beeld opleveren welke wettelijke regelgevingen bij het bouwen relevant zijn.

Naast de wetgeving, biedt het overzicht van de jurisprudentie een goede aanvulling van de interpretatie van de wetgeving, op diverse plekken aangevuld met voorbeelden. Deze voorbeelden zouden nog prominenter een plek kunnen krijgen in het boek, meer gerelateerd aan de theoretische uitleg. Met deze duiding kan het boek nog meer waarde geven. Hierbij zou het mooi zijn als er soms kleine uitstapjes worden gemaakt naar regelgeving en beleid van gemeenten en provincies. Voor externe veiligheid is bij een verantwoording van het groepsrisico de verantwoording van het bevoegd gezag erg relevant, waarbij het advies van de brandweer of veiligheidsregio erg zwaar weegt. Er is hier echter een grote mate van bestuurlijke afwegingsruimte, waardoor de interpretatie van het bevoegd gezag erg belangrijk is bij het wel of niet toestaan van ruimtelijke ontwikkelingen. Dit aspect komt niet zo helder terug op een aantal punten (denk ook aan de besluiten hogere waarde die een bevoegd gezag kan afgeven of de vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming). De wet- en regelgeving of beleidsregels vanuit lagere overheden kunnen een goede toevoeging zijn. Bouwprojecten kunnen vertraging oplopen door bepaalde aspecten die decentraal zijn geregeld, zoals parkeernormen.

Wellicht dat dit een toevoeging kan zijn voor een volgende editie. De redactie geeft in haar voorwoord aan dat er een regelmatige update zal komen, vanwege de enorme ontwikkeling die er is binnen de op handen zijnde Omgevingswet. Dit is voor eenieder die werkzaam is in de sector zeer welkom. Want de combinatie van auteurs die aan dit handboek hebben meegewerkt, verdient een compliment.

Bestel