Midden- en Oost-Europese werknemers in kwetsbare posities

Handvatten voor preventie en terugdringen van dakloosheid en verslaving

Onderzoek van IVO en stichting Barka naar de problematiek en ondersteuning van de groeiende groep Midden- en Oost-Europese werknemers in Nederland. De onderzoekers geven oplossingsrichtingen voor preventie en het terugdringen van dakloosheid en verslaving onder deze groep. Lees meer

Brede welvaart, grote opgaven!

Over de bestuurlijke en financiële vraagstukken rond regionale verschillen in brede welvaart en regionale opgaven

Een negental wetenschappers en deskundigen laten in deze essaybundel hun licht schijnen op diverse financiële vraagstukken rond regionale verschillen in brede welvaart en regionale opgaven. Lees meer

Land in zicht

Special: Transitie landelijk gebied

Adviesbureau VINU brengt met enige regelmaat publicaties uit over actuele opgaven in het ruimtelijk domein. Dit keer staat de transitie in het landelijk gebied centraal. In de beknopte uitgave lees je wat de vijf uitdagingen zijn en met welke drie zaken je direct aan de slag kunt gaan. Lees meer

Verduurzaming gespikkeld bezit

Het magazine Verduurzaming gespikkeld bezit, een uitgave van de provincie Utrecht, behandelt veel aspecten die van belang zijn als een gemeente of woningcorporatie huiseigenaren uitnodigt om mee te doen aan de collectieve verduurzamingsaanpak in een buurt. Lees meer

Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 2021

"We ontwerpen, we bouwen, maar we maken geen gemeenschappen, streven geen sociale doelen na, maken geen stad’’. De selectiecommissie van het nieuwe Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw ziet een kans om met een sociale agenda en een enorme klimaatopgave het debat met vakgenoten en opdrachtgevers aan te jagen. Tegelijkertijd vraagt het om een nationale visie om “sociale, veerkrachtige en duurzame steden te maken”. Lees meer

Operatie Wooncoöperatie

'Operatie Wooncoöperatie' beschrijft hoe een wooncoöperatie een derde weg op de woningmarkt kan zijn, naast het huren of kopen van een huis. Het is een oplossing voor al degenen, die door de krappe woningmarkt niet aan de bak komen, in het bijzonder voor woonstarters en mensen met een middeninkomen. Wooncoöperaties leveren goede woningen die betaalbaar zijn en dat ook blijven. Lees meer

Datagedreven innovatie in gemeenten 2021

De lessen van 18 dataprojecten

Voor gemeenten die een start willen maken of al werken met datagedreven werken geeft deze publicatie van A&O fonds Gemeenten de nodige inzichten om projecten op een hoger niveau te tillen. Lees meer

Verantwoordelijk voor de toekomst

Op zoek naar een planologie van de lange termijn

"Acties van mensen in het heden moeten geen negatief effect hebben op de bestaansmogelijkheden van mensen in de toekomst." Peter Pelzer pleit in dit essay om de oriëntatie op de langetermijn, die ooit zo kenmerkend was voor de planologie, opnieuw uit te vinden. Lees meer

Regie in de Regio

De Gids voor Regionale Samenwerking

De adviseurs van KokxDeVoogd en Dirkzwager legal & tax schreven deze gids om overheidsbestuurders en ambtenaren te helpen om samenwerkingsverbanden en -organisaties goed of zelfs beter te laten functioneren. Lees meer

Doe zelf eens mee

een belofte voor echte betrokkenheid

Eric-Jan Hopstaken, Trevor James, Harry Vlaar van bureau Van Nimwegen schreven hun ervaringen en lessen op over geslaagde en minder geslaagde bewonersparticipatie. In het boek komen hun eigen praktijkervaringen regelmatig terug. Ervaringen die herkenbaar zullen zijn voor menig professional. Lees meer

Wij zijn de stad

De buitenwijk als kloppend hart

Floor Milikowski brengt na de succesvolle publicaties Van Wie is de Stad (2018) en Een klein land met verre uithoeken (2020) nu met Wij zijn de stad opnieuw een thema onder de aandacht: de sociale en innovatieve kracht die aanwezig is bij bewoners in de buitenwijken van Amsterdam. Lees meer

Ruimtelijke ordening

Geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland, 1200-nu

Len de Klerk en Ries van der Wouden geven een mooi overzicht door de tijd heen, startend bij de ontwikkeling van de steden rond 1200. Verreweg het merendeel van het boek gaat, terecht, over de periode na 1920. Lees meer

Meer wel

Over Nieuwe Structuren in de 21ste Eeuw

Deze publicatie is de uitkomst van een serie inspirerende sessies over de structuur van de publieke zaak, onder het motto ‘Create the Future’. Ruim 150 doeners, denkers en schrijvers afkomstig uit wetenschap, kunst, politiek, overheid en bedrijfsleven legden hun ideeën rond de grote uitdagingen voor de toekomst ter discussie en inspiratie voor. Lees meer

Wonen tussen gelijkgestemden

Welkom in Oosterwold Wonen tussengelijkgestemden Community-vorming in Oosterwold

Oosterwold, een nieuwe wijk in Almere waar ruimte is voor 15.000 woningen, staat volop in de belangstelling vanwege het experimentele 'bottom-up' karakter. Sociaal geograaf Ivan Nio ging op onderzoek in de wijk en geeft tien aandachtspunten die van belang zijn voor de kwaliteit van het samenleven. Lees meer

Mensen die een verschil maken in kwetsbare wijken

Best persons, tien jaar later

Hoewel onderzoek keer op keer bevestigt dat best persons ertoe doen, lijkt het beleid zich vooral op initiatieven en projecten te richten en weinig oog te hebben voor hun dragers. Om dit te veranderen zou er meer aandacht moeten komen voor de leerbehoefte van best persons en overdracht van kennis en vaardigheden op nieuwe generaties. Lees meer

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2020

Oplossingen voor het woningtekort

Op 23 en 24 september 2020 zijn de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2020 georganiseerd, een gezamenlijk initiatief van ‘Vooruit naar de kern’, Platform31 en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Platform31 selecteerde uit de onlangs gepubliceerde paperbundel 8 relevante papers. Lees meer

Neighbourhoods for the Future

A Plea for a Social and Ecological Urbanism

Volgens de auteurs van ‘Neighbourhoods for the Future’ is het niet zinvol om alleen de technologische implementatie van de klimaatopgaven centraal te stellen. Zij pleiten ervoor dit in samenhang te doen met alle spelers in steden. Lees meer

Buurtdragers

Een ruimtelijk programmatische verkenning van ontwikkelbuurten

Met wat voor soort interventies kunnen gemeente en woningbouwcorporaties met bewoners het woon- en leefklimaat in ontwikkelbuurten fysiek en sociaal versterken? Dat is de vraag die de onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam in deze verkenning stellen. Lees meer

Een klein land met verre uithoeken

Ongelijke kansen in veranderend Nederland

In deze publicatie uit geograaf en journalist Floor Milikowski haar ongerustheid over de toenemende verschillen tussen kansarme en kansrijke delen van het land. Zij constateert dat “het succes van de ene plek ten koste gaat van de welvaart elders”, waardoor “Nederland verandert in een lappendeken van winnaars en verliezers”. Lees meer

De Nieuwe Stad

Een gebruiksaanwijzing

Arnold Reijndorp observeert, overpeinst en leest de 'nieuwe stad' in al haar gedaanten. In het essay deelt hij zijn ervaringen en inzichten in de vorm van een 'gebruiksaanwijzing': 40 bondige hoofdstukjes over uiteenlopende onderwerpen rond de nieuwe stad. Lees meer