Gezonde stad

Uitsluiting en ontmoeting in de publieke ruimte

In een tijd van kruisbestuiving in opgaven tussen het fysieke en het sociale domein, is dit een boek waarvan je hoopt dat het inspiratie geeft. Lees meer

Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2022

De selectiecommissie van het nieuwe jaarboek constateert dat we na de 'eeuw van de natuurkunde' (ingenieurskunst) zijn aangekomen in de 'eeuw van de biologie', waarbij stedenbouw en landschapsarchitectuur zich meer en meer richten op natuurlijke processen. Lees meer

SuperWest 2000-2021

Vernieuwing van de Amsterdamse tuinsteden

Deze publicatie brengt de stadsvernieuwing van Amsterdam Nieuw-West (2000-2021) in beeld. In vijf essays reflecteren de auteurs op het resultaat: wat was er gepland en is er gebouwd, hoe beleven de bewoners de veranderingen, wat is de betekenis van het naoorlogs erfgoed, wat zijn de voornaamste typologische vernieuwingen en wat is de relatie met de Omgevingsvisie Amsterdam 2050? Lees meer

Maatschappelijk perspectief op een toegankelijke woningmarkt

In dit rapport van BLG Wonen staan aanbevelingen om vooral starters aan een woning te helpen: bijvoorbeeld door de bestaande woningvoorrad beter te gebruiken en te zorgen dat woningen betaalbaar zijn. Lees meer

Midden- en Oost-Europese werknemers in kwetsbare posities

Handvatten voor preventie en terugdringen van dakloosheid en verslaving

Onderzoek van IVO en stichting Barka naar de problematiek en ondersteuning van de groeiende groep Midden- en Oost-Europese werknemers in Nederland. De onderzoekers geven oplossingsrichtingen voor preventie en het terugdringen van dakloosheid en verslaving onder deze groep. Lees meer

Brede welvaart, grote opgaven!

Over de bestuurlijke en financiële vraagstukken rond regionale verschillen in brede welvaart en regionale opgaven

Een negental wetenschappers en deskundigen laten in deze essaybundel hun licht schijnen op diverse financiële vraagstukken rond regionale verschillen in brede welvaart en regionale opgaven. Lees meer

Land in zicht

Special: Transitie landelijk gebied

Adviesbureau VINU brengt met enige regelmaat publicaties uit over actuele opgaven in het ruimtelijk domein. Dit keer staat de transitie in het landelijk gebied centraal. In de beknopte uitgave lees je wat de vijf uitdagingen zijn en met welke drie zaken je direct aan de slag kunt gaan. Lees meer

Verduurzaming gespikkeld bezit

Het magazine Verduurzaming gespikkeld bezit, een uitgave van de provincie Utrecht, behandelt veel aspecten die van belang zijn als een gemeente of woningcorporatie huiseigenaren uitnodigt om mee te doen aan de collectieve verduurzamingsaanpak in een buurt. Lees meer

Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 2021

"We ontwerpen, we bouwen, maar we maken geen gemeenschappen, streven geen sociale doelen na, maken geen stad’’. De selectiecommissie van het nieuwe Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw ziet een kans om met een sociale agenda en een enorme klimaatopgave het debat met vakgenoten en opdrachtgevers aan te jagen. Tegelijkertijd vraagt het om een nationale visie om “sociale, veerkrachtige en duurzame steden te maken”. Lees meer

Operatie Wooncoöperatie

'Operatie Wooncoöperatie' beschrijft hoe een wooncoöperatie een derde weg op de woningmarkt kan zijn, naast het huren of kopen van een huis. Het is een oplossing voor al degenen, die door de krappe woningmarkt niet aan de bak komen, in het bijzonder voor woonstarters en mensen met een middeninkomen. Wooncoöperaties leveren goede woningen die betaalbaar zijn en dat ook blijven. Lees meer

Datagedreven innovatie in gemeenten 2021

De lessen van 18 dataprojecten

Voor gemeenten die een start willen maken of al werken met datagedreven werken geeft deze publicatie van A&O fonds Gemeenten de nodige inzichten om projecten op een hoger niveau te tillen. Lees meer

Verantwoordelijk voor de toekomst

Op zoek naar een planologie van de lange termijn

"Acties van mensen in het heden moeten geen negatief effect hebben op de bestaansmogelijkheden van mensen in de toekomst." Peter Pelzer pleit in dit essay om de oriëntatie op de langetermijn, die ooit zo kenmerkend was voor de planologie, opnieuw uit te vinden. Lees meer

Regie in de Regio

De Gids voor Regionale Samenwerking

De adviseurs van KokxDeVoogd en Dirkzwager legal & tax schreven deze gids om overheidsbestuurders en ambtenaren te helpen om samenwerkingsverbanden en -organisaties goed of zelfs beter te laten functioneren. Lees meer

Doe zelf eens mee

een belofte voor echte betrokkenheid

Eric-Jan Hopstaken, Trevor James, Harry Vlaar van bureau Van Nimwegen schreven hun ervaringen en lessen op over geslaagde en minder geslaagde bewonersparticipatie. In het boek komen hun eigen praktijkervaringen regelmatig terug. Ervaringen die herkenbaar zullen zijn voor menig professional. Lees meer

Wij zijn de stad

De buitenwijk als kloppend hart

Floor Milikowski brengt na de succesvolle publicaties Van Wie is de Stad (2018) en Een klein land met verre uithoeken (2020) nu met Wij zijn de stad opnieuw een thema onder de aandacht: de sociale en innovatieve kracht die aanwezig is bij bewoners in de buitenwijken van Amsterdam. Lees meer

Ruimtelijke ordening

Geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland, 1200-nu

Len de Klerk en Ries van der Wouden geven een mooi overzicht door de tijd heen, startend bij de ontwikkeling van de steden rond 1200. Verreweg het merendeel van het boek gaat, terecht, over de periode na 1920. Lees meer

Meer wel

Over Nieuwe Structuren in de 21ste Eeuw

Deze publicatie is de uitkomst van een serie inspirerende sessies over de structuur van de publieke zaak, onder het motto ‘Create the Future’. Ruim 150 doeners, denkers en schrijvers afkomstig uit wetenschap, kunst, politiek, overheid en bedrijfsleven legden hun ideeën rond de grote uitdagingen voor de toekomst ter discussie en inspiratie voor. Lees meer

Wonen tussen gelijkgestemden

Welkom in Oosterwold Wonen tussengelijkgestemden Community-vorming in Oosterwold

Oosterwold, een nieuwe wijk in Almere waar ruimte is voor 15.000 woningen, staat volop in de belangstelling vanwege het experimentele 'bottom-up' karakter. Sociaal geograaf Ivan Nio ging op onderzoek in de wijk en geeft tien aandachtspunten die van belang zijn voor de kwaliteit van het samenleven. Lees meer

Mensen die een verschil maken in kwetsbare wijken

Best persons, tien jaar later

Hoewel onderzoek keer op keer bevestigt dat best persons ertoe doen, lijkt het beleid zich vooral op initiatieven en projecten te richten en weinig oog te hebben voor hun dragers. Om dit te veranderen zou er meer aandacht moeten komen voor de leerbehoefte van best persons en overdracht van kennis en vaardigheden op nieuwe generaties. Lees meer

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2020

Oplossingen voor het woningtekort

Op 23 en 24 september 2020 zijn de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2020 georganiseerd, een gezamenlijk initiatief van ‘Vooruit naar de kern’, Platform31 en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Platform31 selecteerde uit de onlangs gepubliceerde paperbundel 8 relevante papers. Lees meer