Verantwoordelijk voor de toekomst

Op zoek naar een planologie van de lange termijn

"Acties van mensen in het heden moeten geen negatief effect hebben op de bestaansmogelijkheden van mensen in de toekomst." Peter Pelzer pleit in dit essay om de oriëntatie op de langetermijn, die ooit zo kenmerkend was voor de planologie, opnieuw uit te vinden. Lees meer

Regie in de Regio

De Gids voor Regionale Samenwerking

De adviseurs van KokxDeVoogd en Dirkzwager legal & tax schreven deze gids om overheidsbestuurders en ambtenaren te helpen om samenwerkingsverbanden en -organisaties goed of zelfs beter te laten functioneren. Lees meer

Doe zelf eens mee

een belofte voor echte betrokkenheid

Eric-Jan Hopstaken, Trevor James, Harry Vlaar van bureau Van Nimwegen schreven hun ervaringen en lessen op over geslaagde en minder geslaagde bewonersparticipatie. In het boek komen hun eigen praktijkervaringen regelmatig terug. Ervaringen die herkenbaar zullen zijn voor menig professional. Lees meer

Wij zijn de stad

De buitenwijk als kloppend hart

Floor Milikowski brengt na de succesvolle publicaties Van Wie is de Stad (2018) en Een klein land met verre uithoeken (2020) nu met Wij zijn de stad opnieuw een thema onder de aandacht: de sociale en innovatieve kracht die aanwezig is bij bewoners in de buitenwijken van Amsterdam. Lees meer

Ruimtelijke ordening

Geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland, 1200-nu

Len de Klerk en Ries van der Wouden geven een mooi overzicht door de tijd heen, startend bij de ontwikkeling van de steden rond 1200. Verreweg het merendeel van het boek gaat, terecht, over de periode na 1920. Lees meer

Meer wel

Over Nieuwe Structuren in de 21ste Eeuw

Deze publicatie is de uitkomst van een serie inspirerende sessies over de structuur van de publieke zaak, onder het motto ‘Create the Future’. Ruim 150 doeners, denkers en schrijvers afkomstig uit wetenschap, kunst, politiek, overheid en bedrijfsleven legden hun ideeën rond de grote uitdagingen voor de toekomst ter discussie en inspiratie voor. Lees meer

Wonen tussen gelijkgestemden

Welkom in Oosterwold Wonen tussengelijkgestemden Community-vorming in Oosterwold

Oosterwold, een nieuwe wijk in Almere waar ruimte is voor 15.000 woningen, staat volop in de belangstelling vanwege het experimentele 'bottom-up' karakter. Sociaal geograaf Ivan Nio ging op onderzoek in de wijk en geeft tien aandachtspunten die van belang zijn voor de kwaliteit van het samenleven. Lees meer

Mensen die een verschil maken in kwetsbare wijken

Best persons, tien jaar later

Hoewel onderzoek keer op keer bevestigt dat best persons ertoe doen, lijkt het beleid zich vooral op initiatieven en projecten te richten en weinig oog te hebben voor hun dragers. Om dit te veranderen zou er meer aandacht moeten komen voor de leerbehoefte van best persons en overdracht van kennis en vaardigheden op nieuwe generaties. Lees meer

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2020

Oplossingen voor het woningtekort

Op 23 en 24 september 2020 zijn de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2020 georganiseerd, een gezamenlijk initiatief van ‘Vooruit naar de kern’, Platform31 en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Platform31 selecteerde uit de onlangs gepubliceerde paperbundel 8 relevante papers. Lees meer

Neighbourhoods for the Future

A Plea for a Social and Ecological Urbanism

Volgens de auteurs van ‘Neighbourhoods for the Future’ is het niet zinvol om alleen de technologische implementatie van de klimaatopgaven centraal te stellen. Zij pleiten ervoor dit in samenhang te doen met alle spelers in steden. Lees meer

Buurtdragers

Een ruimtelijk programmatische verkenning van ontwikkelbuurten

Met wat voor soort interventies kunnen gemeente en woningbouwcorporaties met bewoners het woon- en leefklimaat in ontwikkelbuurten fysiek en sociaal versterken? Dat is de vraag die de onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam in deze verkenning stellen. Lees meer

Een klein land met verre uithoeken

Ongelijke kansen in veranderend Nederland

In deze publicatie uit geograaf en journalist Floor Milikowski haar ongerustheid over de toenemende verschillen tussen kansarme en kansrijke delen van het land. Zij constateert dat “het succes van de ene plek ten koste gaat van de welvaart elders”, waardoor “Nederland verandert in een lappendeken van winnaars en verliezers”. Lees meer

De Nieuwe Stad

Een gebruiksaanwijzing

Arnold Reijndorp observeert, overpeinst en leest de 'nieuwe stad' in al haar gedaanten. In het essay deelt hij zijn ervaringen en inzichten in de vorm van een 'gebruiksaanwijzing': 40 bondige hoofdstukjes over uiteenlopende onderwerpen rond de nieuwe stad. Lees meer

Experimenteel bestuur

Van mogelijke naar haalbare naar gangbare vernieuwing

Experimenten zijn in. Kunnen we niet veel meer uit de vele experimenten halen? Hoe maak je eeen vernieuwing gangbaar? Deze publicatie van Urban Futures Studio introduceert een sturingsfilosofie van experimenteel bestuur. Lees meer

Experimentele woningbouw in Nederland 1968 - 1980

Deze publicatie brengt de 64 bijzondere experimenten – totaal gaat het om 10.000 woningen – in beeld die tussen 1968 en 1980 zijn gebouwd onder het programma Experimentele Woningbouw. Lees meer

Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2019

“Ontwerpend denken biedt creativiteit, verbeelding, het testen van ondenkbare scenario’s, het leggen van onvermoede verbanden”, betoogt rijksbouwmeester Floris Alkemade in het jaarboek. Lees meer

Van hopeloos naar hotspot. 33 geheimen onthuld

Tools voor mensgerichte gebiedsontwikkeling

Deze publicatie is een persoonlijk verhaal van een vrouw die al 20 jaar in het vak zit en onder meer betrokken was bij de herontwikkeling van Strijp-S in Eindhoven en klooster Mariënburg in Den Bosch. Sandra Poelman is vooral geïnteresseerd in de software en niet in de hardware bij het ‘aantrekkelijk, gezond en betekenisvol maken van plekken’. Lees meer

De gemeenteraad en de Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken van de overheden, zo ook van de leden van de gemeenteraad. Integrale samenwerking van overheden, marktpartijen en de maatschappij staat centraal. Wat dat betekent voor raadsleden, zetten Trees van der Schoot en Dick Spel uiteen in ‘De gemeenteraad en de Omgevingswet’. Lees meer

Hoe woningcorporaties hun maatschappelijke waarde vergroten

Tussen systeemmacht en ieders eigen kracht - naar een nieuw toekomstperspectief

In de publicatie ‘Hoe woningcorporaties hun maatschappelijke waarde vergroten’ pleit Guus Haest voor een hernieuwde verzelfstandiging van de woningcorporaties. Zij moeten het initiatief nemen tot een eenvoudiger stelsel waarvan zowel huurders als woningzoekenden profiteren. Lees meer

Stadsvernieuwing in Rotterdam

Vijftig jaar bouwen in de buurt

Deze publicatie blikt terug op 50 jaar 'bouwen voor de buurt'. De auteur geeft een mooi tijdsbeeld van een unieke periode in de stedelijk vernieuwing van de stad waarbij bewoners ongekend veel invloed kregen en waar je vandaag de dag lessen van kan leren. Lees meer