Zorg en welzijn: bouwen aan een veerkrachtige samenleving!

Nederland verandert onmiskenbaar. In mijn straat staat een flat met sociale huur, die een typisch voorbeeld is van veranderingen in de afgelopen jaren: van ouderenflat naar een flat met een grote diversiteit aan culturen en veel mensen met flinke problemen. Een van de langst wonende bewoners, Selena, heeft zelf altijd in de zorg gewerkt, en was in de flat degene die met iedereen een praatje maakte en zo een oogje in het zeil hield. Nu komen bij haar de gebreken, fysiek en mentaal, en heeft ze dringend hulp van anderen nodig. Haar familie woont niet in de buurt en de familierelaties waren niet altijd even goed. Hoe zorgen we met elkaar dat Selena haar oude dag prettig kan doormaken?

Dit voorbeeld is geen uitzondering. Het aantal 80-plussers is sterk toegenomen en migratie vanuit het buitenland is de belangrijke reden voor de groei van de bevolking. Tegelijkertijd neemt de kansenongelijkheid toe, zeker ook wat betreft gezondheid, levensverwachting en gezonde levensjaren, en neemt de sociale cohesie af. Tel daar de afnemende beroepsbevolking en de snel stijgende collectieve zorguitgaven bij op en het is helder dat we voor een stevige zorg- en welzijnsopgave staan. De organiseerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg staat onder druk. Als we blijven doen wat we altijd deden, dan gaan we het niet redden met elkaar.

Parels in het land

En anders doen we het. Door het hele land zijn er parels te vinden van de transformatie die in gang is gezet in zorg en welzijn met de hervorming van de langdurige zorg en de transformatie in het sociaal domein. Vlakbij mijn huis staat een voormalig verzorgingshuis, dat vroeger onderdeel was van de wooncarrière van mensen, maar daar tegenwoordig niet meer passend in is. Nu is het een plek waar studenten, ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Abtswoude Bloeit is een plaats waar de buurt samenkomt in de Woonkamer van de Wijk, bewoners elkaar ondersteunen en de hele dag levendigheid te vinden is. Op andere plekken in het land worden domotica en eHealth ingezet om mensen te betrekken of te begeleiden.

Versnelling nodig!

Maar de stappen die gezet worden zijn niet afdoende, zo getuigt ook de oproep van de Taskforce Wonen en Zorg om met daadkracht en focus de opgave aan te pakken. De urgentie is hoog en actie is nodig. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen? Hoe komen we tot versnelling in de aanpak van de zorg- en welzijnsopgave? Wat is er lokaal en regionaal nodig om kwetsbare mensen van de benodigde zorg en ondersteuning te kunnen voorzien, en hoe organiseren we dat? Hoe zorgen we met elkaar, bijvoorbeeld door te investeren in een gezonde leefomgeving en een gezonde leefstijl, dat zware zorg kan worden uitgesteld? En hoe zorgen we dat eventuele problemen tijdig worden gesignaleerd en opgepakt? En kunnen domotica en e-health een rol spelen als oplossing voor een tekort aan personeel? En welke lessen leert de coronacrisis ons?

Trendtalk zorg- en welzijnsopgave

Praat mee op 9 november over de vragen in deze blog tijdens de trendtalk over de zorg- en welzijnsopgave. Tijdens deze trendtalks reflecteren diverse gesprekspartners uit het partnernetwerk van Platform31 op de actuele trends en scherpen deze aan. Daarnaast is er tijdens de gesprekken ruimte voor discussie over visie, koers en mogelijke denk- en oplossingsrichtingen. Kijkt u ook?