Verenigde verduurzaming

In mijn gesprekken met corporatiebestuurders hoor ik steevast de wens om te verduurzamen. Zelf hou ik de ontwikkelingen op dit terrein nauwkeurig bij. We gebruiken de uitkomsten van het onderzoek van TELOS naar de duurzaamheid van 339 woningcorporaties, bijvoorbeeld voor de uitgifte van duurzame social housing bonds en voor het plaatsen van obligaties waarmee wij onze kredietverlening aan de corporatiesector financieren. Onlangs wezen twee collega’s mij op de grootste struikelblokken die corporaties ondervinden bij hun wens tot verduurzaming van de woningvoorraad.

In het maartnummer van Vastgoedsturing wijst collega Caspar Boendermaker op grote regionale verschillen: corporaties in de ‘buitengewesten’ scoren aanzienlijk beter op interne duurzaamheid – door de corporatie beïnvloedbare factoren – dan die in het westen van het land. Vooral corporaties in en rond Amsterdam en Rotterdam hebben in hun scores last van veel en ouder bezit.

Collega Rene Goorden signaleert grote verschillen in de beschikbaarheid van financiële mogelijkheden, naast de omvang van de noodzakelijke investeringen. En vaak zijn juist daar waar de investeringsbehoefte groot is, beperkte middelen beschikbaar. Logisch dus om verduurzaming solidair en als gezamenlijke opdracht ter hand te nemen. Waarbij natuurlijk wel het bereiken van landelijke volkshuisvestelijke doelstellingen centraal moet staan. Collegiale ondersteuning kan een oplossing zijn, maar moet geen doel op zich worden.

BNG Bank heeft verduurzaming al jaren hoog in het vaandel. Sterker: de bank is ervoor opgericht in 1914! Naast de reguliere WSW-geborgde financieringen zijn de afgelopen jaren tal van alternatieve financieringen verstrekt aan corporaties. Denk aan de financiering van zonnepanelenprojecten en van warmtepompen, waarbij een externe partij de verantwoordelijkheid neemt voor de investering en de bewoners er onmiddellijk van profiteren.

Ons motto bij de financiering van innovatieve oplossingen is en blijft: een goede businesscase is financierbaar en beschikbaarheid van geld is geen probleem. Schaal en samenwerking vormen eerder het struikelblok. Het initiatief van Platform31 om tot collegiale hulp en samenwerking te komen, juichen we daarom van harte toe. BNG Bank pleitte overigens al eerder voor het bundelen van krachten en biedt nu ook aan de bestuurlijke werkgroep haar steun aan bij het meedenken over het tot stand komen en financierbaar maken van de enorme verduurzamingsopdracht die de corporatiesector heeft in te vullen.