Met lef en liefde transformeren in Breda

De vastgoedwereld is in beweging. De druk op de woningmarkt is hoog. Veel woningzoekenden en ondernemers zijn in Breda op zoek naar ruimte om te wonen, te werken of te recreëren.Tegelijkertijd is er ook vastgoed in Breda dat leeg staat: van agrarische locaties (VAB’s), maatschappelijk- , militair- en religieus vastgoed tot kantoren, winkels en bedrijven.
Gelukkig loopt het aantal m2 dat leegstaat in Breda de laatste jaren gestaag terug. Tegelijkertijd staan er nog steeds honderdduizenden m2 leeg. Onlangs nog sloot Hudson’s Bay haar deuren in de Bredase binnenstad, waarmee er weer een extra opgave van 18.000 m2 nieuw in te vullen vastgoed is. Dat biedt kansen om met een gerichte strategie vraag en aanbod bij elkaar te brengen en de bestaande bebouwde ruimte beter of opnieuw te benutten. Het leegstandsvraagstuk kent geen generieke oplossing. Wat de beste aanpak is, varieert per locatie en gebied en is afhankelijk van de specifieke mogelijkheden en beperkingen. Soms is de stap naar herbestemming te groot. Bijvoorbeeld omdat de investering te hoog is, de locatie op een ‘vergeten’ plek ligt of een eigenaar moeilijk te bewegen is. Soms kan transformatie als tijdelijke strategie in een langjarige gebiedsontwikkeling een oplossing zijn of biedt het de mogelijkheid om erfgoed voor de stad te behouden.

Om nieuwe invullingen in leegstaande panden mogelijk te maken zijn verschillende instrumenten beschikbaar. Deze instrumenten zijn samengebracht in een overzicht onder hetzelfde credo als dat van het Bestuursakkoord 2018-2022 ‘Met lef en liefde’. Naast de beschikbare instrumenten is met name lef en liefde nodig, maar zijn ook creativiteit en een lange adem belangrijke ingrediënten om tot een succesvolle transformatie te komen.

In 2017 heeft de gemeente Breda het ‘Plan van Aanpak Leegstand en Transformatie’ vastgesteld. Onder de werktitel ‘[On]Benut Breda’ wordt hieraan invulling gegeven. Dagelijks werkt de gemeente met eigenaren, initiatiefnemers, ontwikkelaars en bouwers aan stedelijke ontwikkelingen. [On]Benut Breda wil de kansen van leegstaand vastgoed uitdragen en transformaties bevorderen. Dit door aandacht te genereren voor succesvolle nieuwe gebruikers van panden of transformaties, door in gesprek te gaan met initiatiefnemers en stakeholders, door te leren van elkaars ervaringen en nieuwe (tijdelijke) invullingen te stimuleren en te faciliteren. In dit kader is de bril ook naar binnen gericht. Wanneer een plek lang leeg staat, wat kan de gemeente dan doen? Werkt de gemeente bewust aan het faciliteren en/of het initiëren? In de publicatie ‘De Instrumentenkoffer’ zijn de mogelijk beschikbare instrumenten samengebracht.

Doel van de instrumentenkoffer is inzicht geven in de diverse mogelijkheden en beschikbare instrumenten om bij te dragen aan mooie nieuwe invullingen van leegstaande panden en succesvolle transformaties. Eén beproefd recept bestaat immers niet.