In zeven stappen naar een slimme bouwlogistiek in steden

Er wordt volop gebouwd in steden. Nieuwe bouwplannen schieten als paddenstoelen uit de grond. Steeds vaker binnen de stedelijke omgeving. Bewoners klagen vaker over veiligheid, geluidshinder en geparkeerde bouwbusjes. Dat kan ook anders. Met het handboek Slimme Bouwlogistiek roepen onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam gemeenten op om vroegtijdig werk te maken van bouwlogistiek. Door in samenspraak met belanghebbenden te sturen op bouwlogistieke oplossingen kan de bouw efficiënter, milieuvriendelijker en met minder impact voor de omgeving verlopen.

Waar de bouw vaak een hoge prioriteit heeft onder beleidsmakers, heeft de logistiek rond die bouw dat niet. Dit terwijl de bouw verantwoordelijk is voor 15 tot 20 procent van de vrachtwagens en 30 tot 40 procent van de bestelauto’s in steden. Een onzorgvuldige aanpak van de transportactiviteiten van en naar bouwplaatsen heeft een negatief effect op het bouwproces (profit), het energieverbruik (planet) en op de omliggende buurt (people). Over bouw wordt jaren van tevoren nagedacht, over logistiek vaak op het laatste moment. Een gebrek aan logistieke kennis en de diversiteit van belanghebbenden zorgt in veel gemeenten voor een passieve houding onder beleidsmakers. Hierdoor wordt te laat nagedacht over slimme bouwlogistieke oplossingen zoals bouwhubs, vervoer over water en de inzet van informatiesystemen. Pas wanneer de opdracht stevig is ingekaderd, wordt nagedacht over innovatieve maatregelen. Te laat, want deze innovatieve maatregelen brengen een wijziging in verantwoordelijkheden, risico’s en verdienmodellen met zich mee.

De Hogeschool van Amsterdam heeft samen met Europese partners een methode van zeven stappen ontwikkeld om de bouwlogistiek en aansturing ervan door gemeenten te verbeteren. De zeven stappen zijn:

  1. Creëer een visie van goede bouwlogistiek op stadsniveau.
  2. Ontwikkel een of meerdere conceptuele oplossingen voor bouwlogistiek in een specifiek project.
  3. Bepaal de beleidsinstrumenten die nodig zijn voor de uitvoering van de oplossingen.
  4. Betrek directe en indirecte belanghebbenden bij het ontwikkelen van de oplossingen.
  5. Kies de meeste geschikte oplossing(en) op basis van stap 2 en 4 en een kostenberekening.
  6. Monitoren van de oplossing op basis van de belangrijkste prestatie-. indicatoren.
  7. Gebruik nieuw verkregen inzichten voor aanscherping van de visie.

Om de omgevingshinder, het energieverbruik en de faalkosten van de stedelijke bouwopgave te minimaliseren, is het essentieel deze stappen vroegtijdig in het bouwbesluitvormingsproces te nemen. Door slimmere bouwlogistiek kan de overlast van projecten voor milieu en omwonenden fors afnemen. Gemeenten spelen daarin een sleutelrol als aanbesteder en als vergunningverlener. Een slimme bouwlogistiek komt echt niet vanzelf; je moet er om vragen.

CIVIC consortium

Contact: Walther Ploos van Amstel w.ploos.van.amstel@hva.nl.

Het CIVIC consortium bestaande uit kennisinstellingen en praktijkorganisaties uit Nederland, België, Zweden en Oostenrijk heeft onder leiding van het lectoraat City Logistics van de Hogeschool van Amsterdam van 2016 tot 2018 onderzoek gedaan naar bouwlogistiek in steden, zie www.civic-project.eu.

CIVIC is een project van JPI Urban Europe, mede gefinancierd door NWO.