Gemeente, nu is aandacht vereist voor uw volkshuisvestelijke belangen!

Woningcorporaties moeten vóór 1 januari 2017 een scheidingsvoorstel Daeb/niet-Daeb indienen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Wij zien dat corporaties hier volop aan werken en voorbereid zijn. Soms hebben ze met gemeenten overlegd, soms is dat beperkt geweest. Als gemeenten het conceptscheidingsvoorstel ontvangen, is de reactietermijn voor hun zienswijze slechts zes weken! De effecten die een scheidingsvoorstel op het volkshuisvestelijk beleid kunnen hebben, kunnen op de lange(re) termijn echter aanzienlijk zijn. Daarom is het juist ook voor gemeenten belangrijk om goed voorbereid te zijn. Wij noemen vijf aandachtspunten.

Ten eerste zijn corporaties vaak in meerdere gemeenten actief. Gemeenten in een bepaalde regio dienen met elkaar te overleggen over hun doelstellingen, zodat een verantwoorde belangenafweging en eenduidige, gemeentelijke regie op het scheidingsvoorstel kan worden bereikt.

Ten tweede moeten woningverbetering en -verduurzaming, verkoop, sloop en vervangende nieuwbouw leiden tot een toekomstbestendige voorraad qua verhuurbaarheid, energiezuinigheid, kwaliteit en gewenste (restant) levensduur. De financiële positie van de Daeb en niet-Daeb tak van de woningcorporatie moet hierop adequaat zijn afgestemd, zodat financierbaarheid van de gewenste investeringen geen probleem vormt. De gemeente moet beoordelen of de voorgestelde scheiding Daeb/niet-Daeb past bij haar volkshuisvestelijk beleid. Een concreet beoordelingskader als uitwerking van de gemeentelijke woonvisie is hiervoor vaak noodzakelijk.

Als derde is het goed te noemen dat voor het op peil houden van de sociale voorraad sturing op huurontwikkeling cruciaal is. Keuze van een corporatie voor (te) veel woningen in de niet-Daeb-tak (met mogelijk hogere huurstijging en wens tot liberalisering) kan daarmee botsen.

Vierde aandachtspunt is dat de corporatie de verplichte financiële cijfers en kengetallen rapporteert. De Aw beoordeelt deze, niet de gemeente. Voor goede bestuurlijke advisering over deze complexe materie, vooral in combinatie met investeringscapaciteit die de corporatie vermeldt en het scheidingsvoorstel is (financiële) deskundigheid van de corporatiesector noodzakelijk. Een aantal gemeenten blijkt zich op dit punt te laten bijstaan door specialisten.

Vijfde en laatste aandachtspunt: de keuze voor een bepaalde scheidingsvorm kan effect hebben op de samenstelling van de wijk en de gemeentelijke sturingsmogelijkheden (bijvoorbeeld voorkomen van eenzijdig samengestelde wijken). Gemeentelijk sturing is na juridische splitsing moeilijker voor het niet-Daeb bezit.
Andere onderwerpen die effect kunnen hebben op het volkshuisvestelijk beleid zijn herstructurering, doorstroming, overheveling van vastgoed en investeringsplannen niet-Daeb.

Dus gemeente, er is veel om goed over na te denken rondom de scheiding van Daeb en niet-Daeb. Nu is het moment om aandacht te schenken aan uw volkshuisvestelijke belangen!

Meer informatie

  • Kennisdossier Woningwet
    Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over de (implementatie van) de Woningwet voor u in een overzichtelijk kennisdossier. In dit kennisdossier koppelen we de informatie uit de Woningwet aan de stedelijke praktijk, stellen relevante publicaties en good practices beschikbaar en informeren over de nieuwste ontwikkelingen.