‘Gedoe’ in de flat

Portaal zet de komende jaren nog meer in op preventieve en proactieve samenwerking met partners. Samenwerking die niet vrijblijvend is en waarbij we soms over de grenzen van onze verantwoordelijkheid elkaar de hand moeten reiken. Een praktijkvoorbeeld.
Wat zou jij doen als je in een flat werkt waar van alles gebeurt wat jij niet wilt? Laat staan dat de bewoners dit willen: handel in lachgas, vervuiling, kapotte lift door vandalisme, brandstichting, bedreiging, onderhuur en angst voor represailles wanneer je praat met de wijkbeheerder.

Wat te doen? Het begint met vertrouwen winnen bij – en inzetten op eigen kracht van bewoners door vaak en op verschillende manieren in contact te zijn. Medewerkers van Portaal zijn alle deuren langs geweest. Er is een bewonersavond georganiseerd waar bewoners vrijuit durfden te praten. Ter plekke werd een appgroep gestart, waar behalve bewoners ook de professionals van de politie, BOA, gemeente, buurtwerk en corporatie op zijn aangesloten. Er is veel gecommuniceerd met nieuwsbrieven en brieven op naam, om bewoners te informeren over acties in hun woongebouw en om bewoners uit te nodigen om met ons contact op te nemen ongeacht waarover zij ons zouden willen spreken.

En verder hebben we ingezet op handhaven en optreden: de aangerichte schade is bij de veroorzakers in rekening gebracht en een illegale lachgasopslag is beëindigd. Er is een woonfraude onderzoek gestart en we hebben beveiligers ingehuurd, extra camera’s opgehangen en de verlichting verbeterd. De samenwerking met boa’s, wijkagent, opbouwwerk, sociaal wijkteam, en de gemeente is geïntensiveerd en we hebben de gemeente gevraagd om de regie te nemen. Als eigenaar van de flat ben je immers niet automatisch en als enige partij, eigenaar van het probleem. En soms is het voor de onderlinge relaties prettig wanneer een andere betrokken partij de overleggen voorzit.

Kijkend naar de drie fasen van samenwerkingen zoals beschreven in Wijkgericht werken. Zo doe je dat van Platform31, constateren we dat de eerste stap ‘samenwerking van wal laten komen’ heeft plaatsgevonden. We werken nu aan de tweede stap ‘samenwerking passend vorm gegeven’. Er zijn korte lijntjes, mensen weten elkaar te vinden. En ook aan de derde stap ‘impasse voorkomen of doorbreken’ wordt gewerkt. Onder regie van de gemeente wordt de samenwerking besproken, bijvoorbeeld met de wijkagent. De relatie is goed, maar de verwachtingen van elkaars taakopvatting lopen nog wel eens uiteen.

Complexe problematiek vraagt van corporatieprofessionals de nodige energie. Het begint met een brede scoop: belangen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen (bewoners, wijkprofessionals) kunnen heel verschillend zijn. Het vraagt ook de competentie om te kunnen schakelen van uitvoeringsniveau (operationeel), naar beleidsniveau (strategisch, tactisch). Wij hebben gemerkt dat het belangrijk is dat mensen uit de dagelijkse praktijk met elkaar aan tafel zitten voor afstemming en dat zij over mandaat beschikken om te kunnen handelen. We weten ook dat het om doorzettingsvermogen en lef vraagt om bewoners die zich misdragen, aan te spreken. Alleen een gezamenlijke aanpak leidt uiteindelijk tot succes.

Werken aan leefbare wijken

Deze blog is geschreven naar aanleiding van de Platform31-bijeenkomst ‘Wijkwerker anno 2020’ van het programma Werken aan leefbare wijken.