Flexwonen is een onderdeel van oplossing woningtekort

Veel gemeenten in Nederland staan voor de maatschappelijke opdracht huisvesting te bieden aan mensen die flexibele woonruimte zoeken. Die groep woningzoekenden wordt steeds groter.

Enerzijds door een veranderende demografie met meer alleenstaanden, langer thuis wonende senioren en jongeren die alleen of samen willen wonen. Anderzijds zijn de zogenaamde spoedzoekers (onder andere arbeidsmigranten, statushouders, uitstromers uit zorginstellingen, ex-gedetineerden) actief op de woningmarkt. Echter de reguliere woningvoorraad biedt niet altijd een oplossing voor deze spoedzoekers.

De druk op de woningmarkt vraagt om een actieve aanpak van overheid, gemeenten en corporaties. Flexibele en tijdelijke huisvesting kan een onderdeel zijn van de oplossing.
Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de vraag naar flexibele huisvesting te kunnen voldoen. Zo kunnen woningcorporaties hun tijdelijke leegstand (in afwachting van voorgenomen sloop of renovatie) te gelde maken door deze woonruimte te verhuren aan partijen. Deze woningen komen dan beschikbaar voor flexibele woningzoekenden (waaronder buitenlandse werknemers). Hiermee is ook het leegstandbeheer meteen geregeld.

Een andere mogelijkheid is het zelf (laten) ontwikkelen van huisvesting. Van belang is dat gemeenten zo’n ontwikkeling faciliteren door bijvoorbeeld voor een beperkte tijd (10-15 jaar) een vergunning te geven. Door het plaatsen van vooraf geprefabriceerde wooneenheden kan in een relatief korte tijd een project voor flexwonen worden gerealiseerd.

Voorbeeld flexwonen bij arbeidsmigranten

Nederland heeft een lange traditie van werknemers uit het buitenland die de tekorten opvangen op de arbeidsmarkt. Dat vraagt een permanente behoefte aan buitenlandse werknemers en de bijbehorende behoefte aan tijdelijk onderdak, flexibele woonruimte.

Gemeenten bieden hun inwoners graag een prettige en veilige leefomgeving. Dat geldt ook voor de tijdelijke inwoners zoals arbeidsmigranten. Zo zijn er steeds meer gemeenten die willen laten weten dat buitenlandse werknemers welkom zijn. Dat houdt ook in dat er voor deze werknemers voldoende veilige en goede huisvesting beschikbaar moet zijn. In meerdere gemeenten worden hier flexwoonlocaties voor ingezet, zoals in Katwijk en het Westland.

Omgevingsdialoog als voorwaarde voor succes

Bij het ontwikkelen van flexwoonprojecten is communicatie met de omgeving (omgevingsdialoog) van belang. Het instellen van een klankbordgroep met onder andere omwonenden, bedrijven en gemeente is een goede manier om aan draagvlak te werken. Hiermee streef je ernaar een ‘zachte landing’ van buitenlandse werknemers in de samenleving te bevorderen.

Meer informatie

HomeFlex is een aanbieder van flexibele huisvesting en wil werken aan de eerder genoemde maatschappelijke opdracht op een duurzame basis.
Heeft u vragen over flexwonen? Neem contact met mij op om hierover door te spreken.