De ‘nieuwe’ woningnood in Limburg

Ik wil meteen een hardnekkig misverstand uit de weg ruimen, namelijk dat er in regio’s met een krimpende bevolking geen woningtekorten zouden bestaan. Naast overschotten in de koopsector zijn er juist ook grote tekorten in de huursector.

Limburgse huurders zijn gemiddeld zo’n 40% van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Het aandeel huurders dat in verhouding tot hun inkomen te hoge woonlasten heeft is sinds 2009 meer dan verdubbeld tot (van 10% naar 20%). Het aandeel huurders dat te goedkoop woont is afgenomen (van 24% naar 15%). De huurders in Limburg zijn daarmee financieel slechter af dan in de rest van Nederland.

Voor de koopsector geldt het omgekeerde beeld. Limburgse woningeigenaren hebben (samen met Zeeuwen) de laagste netto woonlasten van Nederland. En die woonlasten zijn in de afgelopen jaren met bijna 10% afgenomen. Dit als gevolg van de lagere rente en lagere overige lasten zoals onderhoud. Dit is op zich een goede zaak. Maar het heeft ook zeker te maken met het feit dat de markt voor koopwoningen in Limburg zeer ‘ontspannen’ is. Dat heeft te maken met fikse overschotten op de koopmarkt.

Deze ontwikkelingen passen in mijn beeld, dat er in Limburg een groot en naar de toekomst toenemend tekort is aan betaalbare huurwoningen, zoals ik eerder dit jaar in de pers gemeld heb. Recente onderzoeken van ABF-research bevestigen dit beeld.

Hoe moeten we hierop reageren? Natuurlijk níet door in paniek massaal nieuwe huurwoningen te gaan bouwen. Wél door overtollige koopwoningen in te zetten als huurwoning, liefst met hulp van onze woningcorporaties. Wél door andere gebouwen, zoals overbodige zorgcomplexen en leegstaande monumenten, te verbouwen tot huurappartementen. En wél door de voorgenomen sloop van sociale huurwoningen waar mogelijk uit te stellen. Er is hier dus Limburgs maatwerk nodig.

In al deze gevallen zou er geen verhuurderheffing mogen worden opgelegd. En omdat deze heffing een van de drijvende krachten is achter de enorme huurstijgingen, wordt ‘ie wat mij betreft helemaal afgeschaft.