Corporaties: investeer in ouderen en in jezelf!

Hoogleraar Jan Latten pleitte onlangs voor meer aandacht voor de woonomgeving. Hij verwijst naar een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek waaruit blijkt dat sociale binding met de buurt een zeer belangrijke rol speelt voor het levensgeluk van mensen. Dit geldt des te sterker voor ouderen, die vaak minder mobiel zijn en daardoor vaker een beroep doen op hun omgeving. Een goed contact met de buren is helaas niet vanzelfsprekend. Woningcorporaties kunnen het contact tussen buren in seniorengemeenschappen stimuleren. Zo dragen ze bij aan het woongeluk van hun huurders.

De Nederlandse samenleving kent een dubbele vergrijzing: er zijn steeds meer ouderen, en steeds meer oude ouderen (80+). Ook wonen steeds meer ouderen in reguliere woningen, in plaats van in verzorgingshuizen. Dit is voor een belangrijk deel een gevolg van overheidsbeleid dat stimuleert dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Veel van hen wonen in corporatiewoningen. Uiteraard is niet iedere oude huurder kwetsbaar. Sommigen redden zich goed zelf, of met steun van familie en vrienden. Voor sommige anderen geldt dit echter niet, en voor hen is de leefomgeving des te belangrijker.

Een bruisende leefomgeving ontstaat echter niet vanzelf: er zijn veel seniorencomplexen waar het sociale leven ingedut is. Eenzaamheid dreigt hier voor de kwetsbare bewoners. Woningcorporaties kunnen een waardevolle impuls geven aan het sociale leven in dit soort complexen door gebruik te maken van de eigen kracht van bewoners. Een nuttige aanpak is bijvoorbeeld de methode Bruis, die professionals handvatten biedt waarmee zij bewoners kunnen stimuleren zelf activiteiten te organiseren. Uit een experiment onder begeleiding van Platform31 bleek dat bewoners, met de juiste ondersteuning, zelf een enorm verschil kunnen maken.

Dat vereist wel een bredere kijk op de wat de kerntaak van een corporatie is, zo stelt René Mascini, directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland. Tijdens een themabijeenkomst van vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk bleek dat niet alle corporaties het investeren in de woonomgeving van ouderen als hun taak zien. Corporaties hebben zelf echter direct belang bij een bruisend sociaal leven in deze complexen, want uit het experiment bleek dat dit bijdraagt aan de leefbaarheid in het gebouw en aan verhuurbaarheid van de seniorenwoningen. De corporatie die hier nu vast ervaring mee opdoet investeert niet alleen in de kwaliteit van leven van haar huurders, maar ook in zichzelf, want de vergrijzing zet de komende jaren fors door.

Meer weten?

Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg geven het experiment Vitale woongemeenschappen een vervolg.

Wilt u zelforganisatie van bewoners helpen vergroten en samen aan de slag voor een bruisende woongemeenschap? Meld u dan aan voor de training en learning community Studio BRUIS – Samen buurten.