Agenda van Twente doorgelicht

De Agenda van Twente is een meerjarenplan (2008-2017) met als belangrijkste pijler het duurzaam en substantieel versterken van de sociaaleconomische structuur van Twente. Doelstelling was dat Twente in 2020 tot de top vijf van Europese regio’s behoort op het gebied van innovatie en technologie en tot de top twee van Nederland. Uit een eigen evaluatie van de Agenda van Twente blijkt dat de veranderingen meestal moeilijk één-op-één te koppelen zijn aan de investeringen uit de Agenda van Twente.

We zijn de uitdaging aangegaan om aan de hand van de ‘Taxonomie van de Nederlandse gemeenten’ te bekijken in hoeverre Twente kan aanhaken bij de ontwikkelingen in andere sterke regio’s in Nederland. We hebben gekeken naar een aantal karakteristieken die sterke economische regio’s buiten de Randstad gemeen hebben namelijk: een sterke urbane kern, groei van het aantal bedrijfsvestigingen in de relevante SBI-sectoren J en M (informatie en communicatie en advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening), een positief binnenlands migratiesaldo en daarmee samenhangend groei van het aandeel ‘Young Potentials’ (relatief jong, hoog opgeleid, hoog inkomen).

We hebben gekeken hoe de ontwikkeling hiervan is in de regio’s Groningen, Zwolle, Eindhoven en Twente. In tegenstelling tot de andere regio’s ontbreekt het in Twente aan een sterke urbane kern, is het binnenlands migratiesaldo al jaren negatief en neemt het aandeel ‘Young Potentials’ in de periode 2010-2015 ook af. Wel neemt het aantal bedrijfsvestigingen toe in de SBI sectoren J en M, maar de andere regio’s liggen al op voorsprong en het groeitempo ligt daar hoger De doelstellingen uit de agenda zijn dus niet gehaald en het gat tussen Twente en de andere drie regio’s wordt bovendien steeds groter.

De invloed van de overheid op verandering van de bedrijvigheidsstructuur is gering, en de verandering hiervan gaat traag. Deze komen tot stand doordat het bedrijfsleven kansen en potentie ziet. Goed inzicht in het DNA van de bedrijven is dus wezenlijk, hiermee kunnen de niches worden bepaald waarin Twente daadwerkelijk nationaal en internationaal onderscheidend is. De eigenheid kan benut worden voor het aantrekken van talent van buiten de regio. Daarbij geldt niet alleen dat er voor jongeren aantrekkelijke werkgelegenheid moet zijn, maar ook de sociale structuur en de culturele mogelijkheden zijn bepalend voor het succes, zoals in onderstaande figuur schematisch is weergegeven.

invisor-figuur