Bijeenkomsten

Woonzorgvormen: aanpak in de praktijk

Werkt u aan het uitvoeringsprogramma van de gemeentelijke woonzorgvisie? Doe mee aan de reeks van drie online bijeenkomsten om van visie naar uitvoering te komen. Lees meer

Ruimte en vastgoed voor impact ondernemen

In de stad is ruimte schaars en zijn de prijzen hoog. Het is daardoor lastig betaalbare huisvesting voor startende ondernemers, het mkb en maatschappelijke initiatieven te realiseren. Hoe zorg je dan als gemeente dat er ook ruimte is voor impactondernemers? En waarom zou je dat doen? Lees meer

Kennis- en leertraject woonzorgvisie: van woonzorganalyse naar visie

In februari 2023 start Platform31 een nieuwe en vijfde ronde van het kennis- en leertraject woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van de woonzorganalyse tot woonzorgvisie te komen. Doet u mee? Lees meer

Map for 52.0704978,4.3006999|52.1561113,5.3878266|52.0806942,5.1194019|-19.4914108,132.5509603|52.155169,5.36725|51.6612907,5.6185352

Platform31 on tour in Den Haag

Exclusief voor partners van Platform31

Dit jaar bestaat Platform31 tien jaar! Om dat te vieren organiseren we speciaal voor ons partnernetwerk op donderdagmiddag 3 november een excursie in Den Haag Lees meer

Studiedag GezondIn 2022: Koers houden in de lokale aanpak van gezondheidsverschillen

Samen aan de slag met de kennis van (n)u

Op de jaarlijkse studiedag bekijken we samen met gemeenten over het hele land hoe we koers kunnen houden in de lokale aanpak van gezondheidsverschillen. Lees meer

Gezondheid(sachterstanden) en de leefomgeving

Actuele inzichten, inspiratie en Omgevingswet

We krijgen steeds meer inzicht in wat de leefomgeving voor je gezondheid betekent. Hoe wordt op lokaal niveau aan deze gezonde leefomgeving en de benodigde integrale aanpak gewerkt? GezondIn (Pharos en Platform31) delen de belangrijkste opbrengsten in deze inspiratiebijeenkomst over gezondheids(achterstanden) en de Omgevingswet. Lees meer

Trendtalk: Veerkrachtige economie

Provincies, gemeenten en het Rijk zullen ‘als één overheid’ moeten optreden om onze economie ‘weerbaarder, wendbaarder en zelfredzamer’ te maken. In deze trendtalk schetsen we de opgaven en uitdagingen voor de teams en wethouders EZ, de trends uit onze analyse van de coalitieakkoorden naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen en de analyse van de Rijksbegroting 2023. Lees meer

Trendtalk: Maatschappelijke slagkracht

De ontwikkelingen in de samenleving vragen om een veerkrachtig bestuur en instanties die in contact staan met inwoners. We gaan in gesprek over wat we verstaan onder goed bestuur, het moreel kompas en integriteit. Verder hebben we het over 'Brede Welvaart': wat is het en hoe kunnen overheden, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven hiermee aan de slag?  Lees meer

Trendtalk: Voldoende betaalbare en passende woningen

De druk op de woningmarkt zorgt voor een stevige behoefte aan versnelling van de woningbouwproductie. Door de stijgende bouw- en grondkosten wordt vooral gestuurd op efficiency. De ogen zijn gericht op zowel buiten- als binnenstedelijke gebieden om deze opgave te verwezenlijken. Hoe kan deze urgente verstedelijkingsopgave ook een motor zijn voor verbetering van leefbaarheid in nieuwe en bestaande wijken? Lees meer

Trendtalk: Inclusieve samenleving

In de trendtalk over inclusief samenleven staan de rechtvaardige stad en een gezonde leefomgeving centraal. Er zijn wijken en buurten ontstaan waar relatief veel mensen in kwetsbare posities wonen die te kampen hebben met bestaansonzekerheid en gezondheidsachterstanden. Wat doen we daaraan? Lees meer

Kennis- en leertraject woonzorgvisie: van woonzorganalyse naar visie

In februari 2023 start Platform31 een nieuwe en vijfde ronde van het kennis- en leertraject woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van de woonzorganalyse tot woonzorgvisie te komen. Doet u mee? Lees meer

Wat kun jij doen voor een leefbaar Noorderkwartier in 2122?

Hoe blijft het Hollands Noorderkwartier een leefbaar gebied terwijl het klimaat ingrijpend verandert? We blikken tijdens deze netwerkbijeenkomst vooruit naar het jaar 2122 en vragen ons af hoe we slim kunnen omgaan met klimaatverandering. Lees meer

Werkplaats ‘Werken aan wijkontwikkeling’

Voor mensen die de kloof willen dichten tussen wijken en gelijke kansen willen creëren voor burgers die leven in wijken waar die kansen niet vanzelfsprekend zijn, organiseren we een 3-daagse. Hoe zorgen we dat we wél blijvend de negatieve spiraal in deze wijken gaan doorbreken? Lees meer

Masterclass Energietransitie, armoede en gedrag Limburg

De masterclass voor beleidsmedewerkers duurzaamheid en sociaal domein biedt de mogelijkheid om samen na te denken over een manier waarop lage inkomens in hun eigen gemeente kunnen deelnemen aan de energietransitie. Lees meer

Tweede webinar DUT-subsidieronde #1

Aansluiten bij het Driving Urban Transitions partnerschap

De call for proposals voor Driving Urban Transitions (DUT) is geopend. Tips en advies over de meest kansrijke weg voor uw aanvraag. Lees meer

Denk mee over de rol van de gemeenteraad bij participatie in de warmtetransitie!

Voor (commissie)griffiers en raadsadviseurs

Platform31 organiseert in afstemming met de Vereniging van Griffiers twee reflectiebijeenkomsten over de rol van de gemeenteraad bij participatie door bewoners in de warmtetransitie. Lees meer

Woonzorgvormen: aanpak in de praktijk

Werkt u aan het uitvoeringsprogramma van de gemeentelijke woonzorgvisie? Doe mee aan de reeks van drie online bijeenkomsten om van visie naar uitvoering te komen. Lees meer

Op weg naar extra standplaatsen voor woonwagens

Kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid

Hoe zorgen we voor het realiseren van extra standplaatsen voor woonwagenbewoners? Hoe kom je van het wettelijk beleidskader naar een duurzame uitbreiding van locaties die aansluit op de woonbehoefte? Wat werkt daarbij in de praktijk? Lees meer

Samen werken aan meer woningen

Praktijkgerichte leerkring voor ontwikkelaars, corporaties en gemeenten

Het is belangrijk dat ontwikkelaars, corporaties en gemeenten elkaars taal spreken en elkaar vinden. Platform31 start daarom in het najaar van 2022 de leerkring Samen werken aan meer woningen. Lees meer

Ruimte en vastgoed voor impact ondernemen

In de stad is ruimte schaars en zijn de prijzen hoog. Het is daardoor lastig betaalbare huisvesting voor startende ondernemers, het mkb en maatschappelijke initiatieven te realiseren. Hoe zorg je dan als gemeente dat er ook ruimte is voor impactondernemers? En waarom zou je dat doen? Lees meer

Ontdek CROSSOVER met Yurps!

Interesse in multifunctionele gebouwen en stedelijke gebiedsontwikkeling? Ga mee met Yurps naar CROSSOVER op de Zuidas in Amsterdam. Daar zijn we te gast bij projectontwikkelaar AM. Lees meer

Gelijkwaardiger samenwerken tussen huurdersorganisaties en woningcorporaties

Platform31 organiseert in het najaar samen met de Woonbond twee praktijklabs waarin we inzoomen op samenwerking en representativiteit. Huurdersorganisaties en woningcorporaties gaan gezamenlijk op zoek naar manieren om hun samenwerking te intensiveren en de positie van de huurdersorganisaties te versterken. Lees meer

Transformatie winkelgebieden: Projectbezoek Schalkwijk Haarlem

Gebiedstransformatie geeft een kans om een gebied door te ontwikkelen naar een multifunctioneel centrumgebied met mogelijkheden voor winkelen, werken, wonen en ontmoeten. In het winkelcentrum van Schalkwijk in Haarlem vindt zo'n ingrijpende transformatie plaats. Met ruim 70 eigenaren is het een complexe opgave. Tijdens een projectbezoek op 7 oktober gaan we in op de landelijke transformatieopgave en zoomen we in op de aanpak in Schalkwijk. Lees meer

Informatie- en ideeënbijeenkomst URBACT IV

Voor steden die geïnteresseerd zijn in URBACT IV: hoe werkt het, hoe kan het NUP ondersteunen? Lees meer

Gemengd wonen & community building: hoe doe je dat?

Werken aan leefbare wijken

In gemengde-woonprojecten wonen kwetsbare huurders samen met huurders die er bewust voor kiezen om samen te wonen met mensen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. In deze bijeenkomst ontdekken we aan de hand van een praktijkvoorbeeld hoe je gemengd wonen vormgeeft, wat obstakels zijn en wat de uitkomsten zijn van gemengd wonen. Lees meer

Wikken & Wegen in de Wijk – het strategennetwerk van en voor woningcorporaties

Na de zomer start de volgende editie van het strategennetwerk Wikken & Wegen voor woningcorporatiepartners van Platform31, dit keer gewijd aan afwegingsvraagstukken rond leefbare wijken en wijkaanpak. Doet u ook mee? Lees meer

Hoe woningdelen en woningsplitsen te organiseren?

Leerkring (CoP) voor woningcorporaties

Woningdelen en woningsplitsen is voor woningcorporaties een kansrijke oplossing om het woningtekort op korte én langere termijn terug te dringen. In deze Community of Practice gaan we met ‘koplopers’ en ‘early adopters’ aan de slag; corporaties die al bezig zijn met woningdelen en woningsplitsen, of er serieus over nadenken. Lees meer

Inspiratietour - De energietransitie: zo kan het!

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op online 'inspiratietour' en leer over succesvolle aardgasvrij-projecten

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op de 'inspiratietour' en leer van succesvolle projecten op het gebied van all-electric, slimme wijken en warmtenetten voor bestaande bouw en nieuwbouw. Lees meer