Bijeenkomsten

Zandweerd deventer internal thumb small 1570630636

Eerste etappe wijkentour warmtetransitie: Zandweerd in Deventer

‘Bezoek de praktijk, verken de toekomst’

In de vooroorlogse volksbuurt Zandweerd werken de gemeente Deventer, de in de stad werkzame corporaties en het waterschap Drents Overijsselse Delta samen om de wijk te verduurzamen en los te koppelen van het aardgasnetwerk. Tijdens het wijkbezoek krijgt u een toelichting op de wijkaanpak en de organisatie van het proces. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb internal thumb small 1520873907

De bruidsschat en het omgevingsplan

‘Decentraal, tenzij’ is een belangrijk principe van de Omgevingswet. Diverse rijksregels, zoals het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Wabo, vervallen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet en worden als decentrale regels aan het omgevingsplan toegevoegd. Deze regels worden ook wel de bruidsschat genoemd. Tijdens de volgende studiemiddag van Op dezelfde leest gaan we dieper in op de bruidsschat. Lees meer

Aardgasvrij internal thumb small 1549468181

Een circulaire aanpak bij het aardgasvrij maken van wijken

Hoe werkt het als gemeenten bij het aardgasvrij maken van wijken direct circulaire principes willen toepassen? Tijdens deze bijeenkomst ontdekt u aan de hand van een praktische tool wat de mogelijkheden van circulariteit zijn bij het verduurzamen van wijken. Lees meer

7 exclusiviteit partnerschap internal thumb small 1516799729

Trendsessie: analyse, duiding en reflectie

Tijdens deze trendsessie exclusief voor alle partners deelt Platform31 de belangrijkste conclusies uit de analyses van de Rijksbegroting en de provinciale coalitieakkoorden 2020. Wat betekenen de voornemens van de ministeries en provincies voor de opgaven waar stad en regio voor staan? Wat valt ons op? En wat vindt u daarvan? Waar ligt de focus op en hoe sluit dit aan op uw dagelijkse praktijk? Lees meer

Wooncongres 2019 internal thumb small 1561970552

TU Delft | Platform31 Wooncongres 2019

Toekomstbestendig wonen

Wilt u uw kennis verdiepen over circulaire woningbouw, woonwagenbeleid, aardgasvrije wijken, kwaliteitsbeleid van gemeenten, het sociaal huurakkoord, de maatschappelijke meerwaarde van woningcorporaties, middeninkomens op de woningmarkt, woningbouwprogrammering en grondbeleid na de Omgevingswet? Kom dan naar het TU Delft | Platform31 Wooncongres 2019. Lees meer

20190725 135356 internal thumb small 1572368992

Hoe kunnen corporaties het voortouw nemen bij de verduurzaming van gespikkeld bezit?

Woningcorporaties hebben de laatste jaren delen van hun woningvoorraad verkocht, waardoor zogenaamd ‘gespikkeld bezit’ is ontstaan. Flatgebouwen en rijtjeswoningen zijn deels in handen van de woningcorporaties en deels aangekocht door particulieren. Dit vormt een dilemma wanneer corporaties hun bezit willen verduurzamen. Hoe gaat u dan om met de tussenliggende particuliere woningen? Lees meer

5 internal thumb small 1553098822

De rol van corporaties bij stedelijke transformatie

Welke mogelijkheden hebben corporaties onder de nieuwe Woningwet nog om een bijdrage te leveren aan binnenstedelijke transformatieprojecten? Kunnen corporaties nog steeds worden ingezet als startmotor voor gebiedsontwikkeling en welke instrumenten zijn er om afspraken te maken? Tijdens deze themasessies verkennen we de kansen en huidige mogelijkheden. Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Bent u benieuwd hoe andere corporaties hun huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van uw eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen aan vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere woningcorporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomst huurbeleid en ga in gesprek! Lees meer

Mkba info internal thumb small 1520870865

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Palenstein zoetermeer2 internal thumb small 1573070390

Tweede etappe wijkentour warmtetransitie: Hoe wordt Palenstein aardgasvrij?

‘Bezoek de praktijk, verken de toekomst’

De gemeente Zoetermeer heeft samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin in maart 2017 de Green Deal Aardgasvrij Palenstein ondertekend. De opgave is omvangrijk, met grote impact voor bewoners, gebouweigenaren, winkeliers, netbeheerders en andere partijen in Zoetermeer. Tijdens deze etappe van de Wijkentour naar Palenstein informeren wij u over de stand van zaken. Lees meer

Stedelijketransformatie internal thumb small 1541669415

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Stedelijke transformaties als impuls voor de stad

Stedelijke transformatie betekent niet alleen meer ruimte voor wonen. Het biedt ook ruimte om andere maatschappelijke opgaven op te pakken en de leefbaarheid te vergroten. Tijdens het derde jaarcongres van het programma Stedelijke Transformatie ontdekt u welke mogelijkheden er zijn om stedelijke transformatie in te zetten als impuls voor de stad. Daarnaast brengen we u op de hoogte van de opbrengsten van het programma tot nu toe. Lees meer

Map for 52.0704978,4.3006999|52.08138,4.323075|52.1561113,5.3878266|52.0806942,5.1194019|52.3006579,5.6175485|-19.4914108,132.5509603|52.0907374,5.1214201|52.0670253,4.3235235|52.155169,5.36725|52.0932167,5.1141075
Mkba info internal thumb small 1520870865

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Aardgasvrij internal thumb small 1549468181

Een circulaire aanpak bij het aardgasvrij maken van wijken

Hoe werkt het als gemeenten bij het aardgasvrij maken van wijken direct circulaire principes willen toepassen? Tijdens deze bijeenkomst ontdekt u aan de hand van een praktische tool wat de mogelijkheden van circulariteit zijn bij het verduurzamen van wijken. Lees meer

20190725 135356 internal thumb small 1572368992

Hoe kunnen corporaties het voortouw nemen bij de verduurzaming van gespikkeld bezit?

Woningcorporaties hebben de laatste jaren delen van hun woningvoorraad verkocht, waardoor zogenaamd ‘gespikkeld bezit’ is ontstaan. Flatgebouwen en rijtjeswoningen zijn deels in handen van de woningcorporaties en deels aangekocht door particulieren. Dit vormt een dilemma wanneer corporaties hun bezit willen verduurzamen. Hoe gaat u dan om met de tussenliggende particuliere woningen? Lees meer

Pcbo smallingerland school vol energie 1525086246 internal thumb small 1530697790

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Gemeenten zijn onderweg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050. Naast woningen moet ook maatschappelijk vastgoed klimaatneutraal worden. Een ingrijpende, complexe en omvangrijke opgave waarvoor de betrokkenheid, investeringsbereidheid en draagvlak van burgers, bedrijven en instellingen onmisbaar is. Gemeenten spelen daarbij een cruciale regisserende rol. Maar hoe pak je dat als gemeente aan? Lees meer

Palenstein zoetermeer2 internal thumb small 1573070390

Tweede etappe wijkentour warmtetransitie: Hoe wordt Palenstein aardgasvrij?

‘Bezoek de praktijk, verken de toekomst’

De gemeente Zoetermeer heeft samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin in maart 2017 de Green Deal Aardgasvrij Palenstein ondertekend. De opgave is omvangrijk, met grote impact voor bewoners, gebouweigenaren, winkeliers, netbeheerders en andere partijen in Zoetermeer. Tijdens deze etappe van de Wijkentour naar Palenstein informeren wij u over de stand van zaken. Lees meer

Zandweerd deventer internal thumb small 1570630636

Eerste etappe wijkentour warmtetransitie: Zandweerd in Deventer

‘Bezoek de praktijk, verken de toekomst’

In de vooroorlogse volksbuurt Zandweerd werken de gemeente Deventer, de in de stad werkzame corporaties en het waterschap Drents Overijsselse Delta samen om de wijk te verduurzamen en los te koppelen van het aardgasnetwerk. Tijdens het wijkbezoek krijgt u een toelichting op de wijkaanpak en de organisatie van het proces. Lees meer

Mkba info internal thumb small 1520870865

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1520873915

Studiedag Gezond in…

Al doende leren

Tijdens de studiemiddag van Gezond in… krijgt u nieuwe inzichten bij de verbinding tussen gezondheid en armoede, werk, omgeving en andere domeinen. Daarnaast leert u hoe u uw aanpak van gezondheidsverschillen goed volgt en opbrengsten zichtbaar maakt. Lees meer

7 exclusiviteit partnerschap internal thumb small 1516799729

Regiobijeenkomst Zuidoost-Nederland

Platform31 organiseert speciaal voor haar partners in Zuidoost-Nederland een regiosessie waarin u hoort welke ontwikkelingen u de komende tijd kunt verwachten. U ontdekt hoe de landelijke trends zich in het zuidoosten van Nederland manifesteren, welke lessen rondom stedelijke transformatie relevant zijn in dit gebied en hoe u de klimaatadaptatie en energietransitie kunt vormgeven. Lees meer

Aardgasloos kl2 internal thumb small 1510825862

De rol van raadsleden in de warmtetransitie

Alle Nederlandse gemeenten zetten de komende jaren de warmtetransitie in gang. Hierin ligt een belangrijke taak voor de gemeenteraad om besluiten te nemen en kaders te stellen. Uit eerdere trajecten van Platform31 en haar partners blijkt dat raadsleden hier nog mee worstelen. Zij willen weten welke rol zij kunnen pakken in deze transitie. Platform31 gaat dit najaar met raadsleden en griffiers op zoektocht. Bent u erbij? Lees meer

7 exclusiviteit partnerschap internal thumb small 1516799729

Trendsessie: analyse, duiding en reflectie

Tijdens deze trendsessie exclusief voor alle partners deelt Platform31 de belangrijkste conclusies uit de analyses van de Rijksbegroting en de provinciale coalitieakkoorden 2020. Wat betekenen de voornemens van de ministeries en provincies voor de opgaven waar stad en regio voor staan? Wat valt ons op? En wat vindt u daarvan? Waar ligt de focus op en hoe sluit dit aan op uw dagelijkse praktijk? Lees meer

Alex schroder adaptief programmeren internal thumb small 1556546277

Leerkring adaptief programmeren

Met provincies en gemeenten naar een woningbouwprogrammering die werkt!

De huidige manier van programmeren belemmert de woningbouwproductie en zet goede plannen onnodig in de wacht. Er is behoefte aan een adaptief systeem waarin kwaliteit in plaats van kwantiteit centraal staat. Hoe kan dat eruit zien? Op welke manier komt u tot een concreet voorstel dat op draagvlak kan rekenen? Laat u tijdens de leerkring adaptief programmeren inspireren én faciliteren in uw zoektocht naar een manier van programmeren die toekomstbestendig is! Lees meer

Img 20140626 wa0002 internal thumb small 1522248773

Regionale leerkring Aanpak vakantieparken

Platform31 organiseert leerkringen in de regio om gemeenten en provincies te ondersteunen in het erkennen en herkennen van problematiek op vakantieparken en hen handelingsperspectief te geven om hun parken aan te pakken. Lees meer

Woonwagenbewoners   maarten sprangh internal thumb small 1555579951

Aan de slag met Lokaal woonwagenbeleid

Platform31 start met een kennis- en leerprogramma dat gemeenten voedt met kennis en best practices en de mogelijkheid biedt tot uitwisseling en samen leren. Lees meer

Ggz grijs internal thumb small 1561550982

De woonladder voorbij

Wonen voor mensen met een intensieve hulpvraag

Een centraal element van het wonen in de wijk van mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn de woningen zelf. Wat zit er tussen intramuraal wonen en zelfstandig wonen met ambulante begeleiding in? Welke nieuwe woonvormen worden ontwikkeld en welke ontbreken wellicht nog? Dit congres geeft antwoord op deze vragen en helpt u op weg om lokaal een passend aanbod te organiseren. Lees meer

Werkplaatssessies internal thumb small 1530188600

Werkplaatsen wijkgericht werken

Wijkgericht werken is voor veel gemeenten de nieuwe realiteit. Maar hoe organiseer je dit in de gemeentelijke organisatie? De werkplaatssessies wijkgericht werken bieden inzicht. Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Bent u benieuwd hoe andere corporaties hun huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van uw eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen aan vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere woningcorporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomst huurbeleid en ga in gesprek! Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Bent u benieuwd hoe andere corporaties hun huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van uw eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen aan vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere woningcorporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomst huurbeleid en ga in gesprek! Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Bent u benieuwd hoe andere corporaties hun huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van uw eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen aan vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere woningcorporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomst huurbeleid en ga in gesprek! Lees meer

Wooncongres 2019 internal thumb small 1561970552

TU Delft | Platform31 Wooncongres 2019

Toekomstbestendig wonen

Wilt u uw kennis verdiepen over circulaire woningbouw, woonwagenbeleid, aardgasvrije wijken, kwaliteitsbeleid van gemeenten, het sociaal huurakkoord, de maatschappelijke meerwaarde van woningcorporaties, middeninkomens op de woningmarkt, woningbouwprogrammering en grondbeleid na de Omgevingswet? Kom dan naar het TU Delft | Platform31 Wooncongres 2019. Lees meer

Stedelijketransformatie internal thumb small 1541669415

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Stedelijke transformaties als impuls voor de stad

Stedelijke transformatie betekent niet alleen meer ruimte voor wonen. Het biedt ook ruimte om andere maatschappelijke opgaven op te pakken en de leefbaarheid te vergroten. Tijdens het derde jaarcongres van het programma Stedelijke Transformatie ontdekt u welke mogelijkheden er zijn om stedelijke transformatie in te zetten als impuls voor de stad. Daarnaast brengen we u op de hoogte van de opbrengsten van het programma tot nu toe. Lees meer

5 internal thumb small 1553098822

De rol van corporaties bij stedelijke transformatie

Welke mogelijkheden hebben corporaties onder de nieuwe Woningwet nog om een bijdrage te leveren aan binnenstedelijke transformatieprojecten? Kunnen corporaties nog steeds worden ingezet als startmotor voor gebiedsontwikkeling en welke instrumenten zijn er om afspraken te maken? Tijdens deze themasessies verkennen we de kansen en huidige mogelijkheden. Lees meer

Netwerk stad internal thumb small 1571233744

Conferentie Netwerkstad Nederland

Als we samen slimme oplossingen bedenken voor gecombineerde opgaven, dan kan Nederland wereldwijd koploper ‘Sterke en gezonde steden’ worden. Daar gaat het over op woensdag 27 november. Lees meer

Mobility meets philosophy internal thumb small 1571299778

Mobility meets Philosophy

Deze middag verbindt denkers en beleidsmakers om samen naar de brede betekenis van mobiliteit te zoeken en op zoek te gaan naar verrijking van het mobiliteitsbeleid. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb internal thumb small 1520873907

De bruidsschat en het omgevingsplan

‘Decentraal, tenzij’ is een belangrijk principe van de Omgevingswet. Diverse rijksregels, zoals het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Wabo, vervallen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet en worden als decentrale regels aan het omgevingsplan toegevoegd. Deze regels worden ook wel de bruidsschat genoemd. Tijdens de volgende studiemiddag van Op dezelfde leest gaan we dieper in op de bruidsschat. Lees meer