Bijeenkomsten

Platform31 volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus. Om de veiligheid- en gezondheidsrisico’s tot het minimum te beperken, zoeken wij voor de meeste bijeenkomsten naar een alternatieve werkvorm, zoals het bieden van een webinar of de inzet van video, podcasts of online presentaties. Als dit niet mogelijk is, gaan we in nauwe samenspraak met onze (project)partners op zoek naar een alternatieve datum.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is. Al onze medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en mobiele nummer.

Aanpak ondermijning in de wijk

Werken aan leefbare wijken

Repressie alleen werkt onvoldoende tegen ondermijning; er is een brede wijkaanpak nodig, waarin repressieve maatregelen (veiligheidsdomein) samengaan met een preventieve aanpak (sociaal domein). Maar hoe richt je zo’n aanpak in? Wat is de rol van de corporatieprofessional in de wijk? Lees meer

De Dag van de Stad

Werk jij ook aan toekomstbestendige steden en stedelijke regio’s? Omcirkel dan maandag 1 november alvast in jouw agenda en kom naar de Dag van de Stad 2021 in Heerlen. Tijdens dit jaarlijkse evenement komen stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden. Lees meer

Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken

Ook aardgasvrije wijken krijgen te maken met het veranderend klimaat, met hittestress, wateroverlast en droogte. Klimaatadaptieve maatregelen zijn vaak goed te combineren met maatregelen die voor de energietransitie nodig zijn. In deze leerkring delen we vragen en ervaringen i.s.m. het kennis- en leerprogramma van Programma Aardgasvrije Wijken. Lees meer

Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije wijken

In en om veel aardgasvrije wijken en wijken die van het gas af willen bevindt zich commercieel vastgoed zoals winkels, (zorg)kantoren, garages en kleine bedrijvigheid. Er is echter nog relatief weinig kennis en ervaring opgedaan met deze groep gebouwen en met het betrekken van de gebouweigenaren en huurders in de transitie naar aardgasvrije wijken. Deel vragen en wissel ervaring uit met andere gemeenten in deze bijeenkomst van de leerkring Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije Wijken. Lees meer

Trendtalk: De zorg- en welzijnsopgave

Iedereen doet mee

Er is in toenemende mate sprake van perspectief- en kansenongelijkheid tussen inwoners. Wat betekent dat voor de houdbaarheid en toegankelijkheid van de zorg? Hoe versterken we de veerkracht? Welke rol zouden domotica en e-health kunnen spelen als oplossing voor een tekort aan personeel? Lees meer

Inspiratietours aardgasvrije projecten

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op Inspiratietour en leer over ontwikkelingen binnen de energietransitie.

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op Inspiratietour en leer over ontwikkelingen binnen de energietransitie. We bezoeken innovatieve projecten in een reeks van 3 etappes. Lees meer

Trendtalk: De duurzaamheidsopgave

Energie en klimaat

De komende tien jaar moeten Rijk en gemeenten belangrijke stappen zetten om de doelstellingen in 2030 én 2050 te kunnen halen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Maar hoe gaan we dat doen? Lees meer

Verduurzaming en verbetering van kwetsbare wijken/opgaven verbinden in de wijk

Werken aan leefbare wijken

Hoe kan de verduurzaming van de wijk bijdragen aan de verbetering van de wijk? De transitie naar aardgasvrij kan in kwetsbare wijken juist als vliegwiel fungeren voor andere opgaven. In deze themasessie behandelen we aan de hand van uitkomsten van het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken hoe deze verbindingen tot stand kunnen komen en bieden we een handelingsperspectief voor wijkprofessionals. Lees meer

Map for 52.1561113,5.3878266|52.0806942,5.1194019|52.0704978,4.3006999|51.6612907,5.6185352|52.155169,5.36725

Kennis- en leertraject woonzorgvisie

van analyse naar visie

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject Woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Klik hier voor de opzet van het programma. Mocht u vragen hebben over het kennis- en leertraject woonzorgvisie, dan kunt u zich ook aanmelden voor één van de oriëntatiebijeenkomsten. Lees meer

Corporaties aan de slag: van woonzorgvisie naar prestatieafspraken

De Taskforce Wonen en Zorg heeft gemeenten opgeroepen in 2021 een woonzorgvisie te ontwikkelen. Wat betekent dit voor u als woningcorporatie? Houdt u zich bezig met het thema wonen en zorg en/of met het maken van prestatieafspraken met gemeenten? Meld u aan voor deze bijeenkomst. Lees meer

De Dag van de Stad

Werk jij ook aan toekomstbestendige steden en stedelijke regio’s? Omcirkel dan maandag 1 november alvast in jouw agenda en kom naar de Dag van de Stad 2021 in Heerlen. Tijdens dit jaarlijkse evenement komen stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden. Lees meer

Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken

Ook aardgasvrije wijken krijgen te maken met het veranderend klimaat, met hittestress, wateroverlast en droogte. Klimaatadaptieve maatregelen zijn vaak goed te combineren met maatregelen die voor de energietransitie nodig zijn. In deze leerkring delen we vragen en ervaringen i.s.m. het kennis- en leerprogramma van Programma Aardgasvrije Wijken. Lees meer

Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije wijken

In veel proeftuinwijken bevindt zich commercieel vastgoed zoals winkels, (zorg)kantoren, garages en kleine bedrijvigheid. Er is echter nog relatief weinig kennis en ervaring opgedaan met deze groep gebouwen en met het betrekken van de gebouweigenaren en huurders in de transitie naar aardgasvrije wijken. Deel vragen en wissel ervaring uit met andere gemeenten in deze bijeenkomst van de leerkring Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije Wijken. Lees meer

Trendtalk: De economische opgave

Bouwen aan een veerkrachtige regionale economie

De economische ontwikkeling zal de komende tijd nog grotendeels worden bepaald door het verloop van de coronapandemie. Wat kunnen we betekenen om impact te realiseren ten behoeve van het herstel en de transitie van de regionale economie? Lees meer

Trendtalk: De zorg- en welzijnsopgave

Iedereen doet mee

Er is in toenemende mate sprake van perspectief- en kansenongelijkheid tussen inwoners. Wat betekent dat voor de houdbaarheid en toegankelijkheid van de zorg? Hoe versterken we de veerkracht? Welke rol zouden domotica en e-health kunnen spelen als oplossing voor een tekort aan personeel? Lees meer

Praktijkreeks Flexwonen

4 webinars en 3 flextours

Flexwonen biedt snel een tijdelijke oplossing voor het huisvesten van spoedzoekers. Gemeenten, woningcorporaties en andere (lokale) partijen zien de mogelijkheden, maar worstelen met concrete toepassingen. Vier webinars gaan over het vinden van locaties, de businesscase van verplaatsbare woningen, weerstand en draagvlak bij omwonenden, en flexwonen op het platteland. Drie flextours kijken in de praktijk. Bent u erbij? Lees meer

Trendtalk: De duurzaamheidsopgave

Energie en klimaat

De komende tien jaar moeten Rijk en gemeenten belangrijke stappen zetten om de doelstellingen in 2030 én 2050 te kunnen halen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Maar hoe gaan we dat doen? Lees meer

Trendtalk: De ruimte- en woonopgave

Goed wonen en leven

De vele conflicterende ruimteclaims en de krappe woningmarkt staan volop in de belangstelling. Maar hoe kunnen we de druk op de woningmarkt aanpakken en deze voor iedereen toegankelijk houden? En hoe gaan we slim om met de beschikbare ruimte? Lees meer

Aanpak ondermijning in de wijk

Werken aan leefbare wijken

Repressie alleen werkt onvoldoende tegen ondermijning; er is een brede wijkaanpak nodig, waarin repressieve maatregelen (veiligheidsdomein) samengaan met een preventieve aanpak (sociaal domein). Maar hoe richt je zo’n aanpak in? Wat is de rol van de corporatieprofessional in de wijk? Lees meer

Inspiratietours aardgasvrije projecten

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op Inspiratietour en leer over ontwikkelingen binnen de energietransitie.

Professionals uit de corporatiesector en bouwsector: ga mee op de Inspiratietour en leer over ontwikkelingen binnen de energietransitie. We bezoeken innovatieve projecten in een reeks van 3 etappes. Lees meer

Verduurzaming en verbetering van kwetsbare wijken/opgaven verbinden in de wijk

Werken aan leefbare wijken

Hoe kan de verduurzaming van de wijk bijdragen aan de verbetering van de wijk? De transitie naar aardgasvrij kan in kwetsbare wijken juist als vliegwiel fungeren voor andere opgaven. In deze themasessie behandelen we aan de hand van uitkomsten van het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken hoe deze verbindingen tot stand kunnen komen en bieden we een handelingsperspectief voor wijkprofessionals. Lees meer

Woonvariaties voor een vergrijzende samenleving: inclusieve buurten, belang van ontmoeten en nieuwe vormen van collectiviteit

Project Together!

Tijdens deze inspiratiesessie spreekt een gemêleerd gezelschap over de behoefte aan nieuwe woonvormen voor senioren. We gaan in discussie over trends, ontwikkelingen en gerealiseerde voorbeelden. Lees meer

Financiering van collaboratieve woonvormen

Project Together!

In Nederland lopen bewonerscollectieven met coöperatieve woonwensen tegen hetzelfde obstakel aan: de financiering. In dit seminar gaan we in gesprek over de belemmeringen en mogelijkheden voor de financiering van collaboratieve woonvormen. Lees meer

Minisymposium Leefbaarheid en Veiligheid

Wat hebben gemeenten nodig voor een slagvaardige wijkaanpak? Deze vraag staat centraal in het mini-symposium Leefbaarheid en Veiligheid. Lees meer

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2021: De wooncrisis voorbij

De Discussiedagen Sociale Huisvesting 2021 zijn alweer de zevende editie van een tweedaagse samenkomst van bevlogen beleidsstrategen op het gebied van het wonen. Gedurende deze tweedaagse willen we de discussie over die vragen met u aangaan. Meld u nu aan. Lees meer

Praktijkreeks Middensegment effectief bedienen

In september start Platform31 een inspirerende praktijkreeks voor gemeenten om het middensegment van de woningmarkt effectief te bedienen. Daarin gaan we samen met u op zoek naar de toepasbaarheid van instrumenten. Doet u mee met een of meerdere sessies? Lees meer

Vroegsignalering voor woningcorporaties

Platform31 en NVVK organiseren drie online themabijeenkomsten om woningcorporaties en gemeenten te inspireren en ondersteunen bij het op een goede en effectieve manier toepassen van de gewijzigde Wgs. Lees meer